prezentace ke stažení

Report
Základy komunikace ve
zdravotnictví a jejich aplikace v praxi
MUDr. PhDr. Lenka Hansmanová, Ph.D.
24. 2. 2012




Schopnost komunikace je dovednost, která
nás spojuje se světem
Komunikace je dar
Komunikace je série dovedností, které mohou
být naučeny
Selhání komunikace ve zdravotnictví je
kritickým faktorem vedoucím ke většině
soudních sporů (70%)


Slova mají mnoho významů a dají se různě
interpretovat, v tom je jejich kouzlo, ale
zároveň i prokletí. Lech Przeczek
Mluvit a nemyslet je jako střílet a nemířit.
Miguel de Cervantes y Saavedra:

Teprve slovo otevírá propasti, které ve
skutečnosti nejsou. Christian Morgenstern

Každý podle přirození dvě uši má ku slyšení,
ale jen jedna ústa, aby odpovídal komu.
Smil Flaška z Pardubic

Nejdůležitější je v komunikaci umět slyšet to,
co nebylo řečeno.
Peter Drucker

Trojího musí řečník dbát: co říká, kde to říká
a jak to říká.
Cicero
Komunikace je dovednost, která je
nejdůležitější pro vytvoření a uchování
dobrých a láskyplných vztahů.
L. Buscaglia
Komunikace začíná otevřením dveří
do místnosti a pamatujte si, že nikdy
už nedostanete šanci udělat první
dojem.



Při běžní prohlídce pacient zapomene až 4/5
informací, které od lékaře dostal. Zbylou 1/5
si nepamatuje v celku, ale selektivně.
V emocionálním rozrušení čerpá nemocný
informace z 50% z nonverbálních zdrojů a
30% z metakomunikace.
44% - 50% pacientů nedodržuje nařízení
lékaře, kterého vnímá jako nesympatického
Komunikační kanál
Skládá se ze tří rovin,které působí
současně a probíhá ve dvou úrovních
Verbální
7%
Neverbální
56 %
a) Verbální – obsahová úroveň
b) Neverbální – pocitová úroveň je silnější
c) Vokální
Vokální 37
%
Proces komunikace a jeho
struktura
Komunikace je proces výměny informace mezi
lidmi skládající se z těchto základních prvků
• Ten kdo informaci formuluje a sděluje
• Ten kdo informaci přijímá a dekóduje
• Samotná informace
• Informační kanál od vysílajícího k
přijímajícímu
• Zpětná vazba
• Psychologická reakce přijímajícího na obsah
Schéma efektivní
komunikace
zpětná vazba
VYSÍLAJÍCÍ
PŘÍJEMCE
KODÉR
DEKODÉR
ŠUM
Bariéry efektivní komunikace
• Externí bariéry – všechny vlivy
prostředí (hladina hluku, telefon,
dotazy spolupracovníků, jiní lidé v
místnosti)
• Interní bariéry – překážky, které
vnášíme sami (kulturní rozdíly,
jazykové, odborný jazyk, formulování
vlastní odpovědi, rychlost, hlasitost,
předsudky)
1. je možno nekomunikovat
2. veškerá sociální komunikace se děje
pouze slovy - co nebylo řečeno, nebylo
sděleno
3. lidé říkají přesně to, co si myslí a jak to
myslí, slova jsou přesným odrazem toho,
co probíhá v mozku
4. umění mluvit je naprostá zbytečnost,
nezáleží na tom jak něco řekneme, ale co
5. když používáme stejný jazyk, stejná
slova, musíme si rozumět, v pozadí této
představy je dojem, že totéž slovo má pro
každého stejný význam
6. posluchač slyší přesně to, co mu hovořící
říká, přenos informací mezi lidmi je
mechanická záležitost
7. sdělujeme jen holá fakta, sdělování je
přenos věcných informací
8. slova jsou jen slova a nic více
9. v mezilidském styku platí jen to, co se
řekne, vše ostatní je vedlejší
Člověk, který zvládá mezihvězdné
prostory, by se měl též pokusit
zvládnout i prostor, který leží mezi
ním a tím druhým.
Jaro Křivohlavý
Máme-li hovořit s pacientem a má-li to být
hovor pacientovi skutečně nápomocný,
pak je třeba, aby byly splněny dva
základní předpoklady:
- musíme vědět JAK pacientovi sdělit, co mu
-
chceme říci, a to tak, aby nám rozuměl, aby
to správně interpretoval a nevysvětloval si
naše slova jinak, než to myslíme my
musíme vědět CO říci, aby jej naše slova
povzbudila, motivovala a orientovala
správným směrem, aby mu to bylo v jeho
situaci skutečně k užitku












Nepřehnanou účast a umírněné soucítění
Spoluúčast blízké osoby
Lidský zájem od lékaře, kterého zná
Soukromí a nerušený čas
Pozitivně smýšlejícího odborníka
Ujištění, že stav není beznadějný
Sdělení slovy srozumitelnými laikovi a česky
Nákres nebo popis snímků pro lepší představu
Čas na vzpamatování a na rozmyšlenou jaké položí
otázky
Spolupráce s psychologem (chybí možnost otevřeně
mluvit o strachu a nejistotě)
Znalost podobných osudů s dobrým koncem
Informace o životě „po“ ze všech oblastí, o vývoji
zdravotního stavu a že je vše na dobré cestě




ČAS mezi sdělením podezření a operací je velmi dlouhý,
vede to k myšlence, že stav je beznadějný a není třeba
spěchat
OSOBNOST LÉKAŘE – pocit že je „rutinér“ a osobně jej
osud pacientky nezajímá, hovoří zaobaleně, latinsky,
nesrozumitelně a nedodá nic povzbudivého, spěchá,
zvolí nevhodné prostředí a dobu
INFORMACE – kusé a nejasně podané dají prostor fantazii
a to psychický stav jen zhorší, chybí nastínění léčby
časově i obsahově, sdělení se týká jen tělesného stavu, „o
duši“ není zájem
RODINA – stresuje „chozením po špičkách“, není
připravena na podporu a život s těžce nemocným
člověkem, bojí se dát najevo své obavy
Všichni máme stejné
potřeby!
•POTŘEBA
MÍSTA
•POTŘEBA PODPORY
•POTŘEBA PÉČE A BEZPEČÍ
•POTŘEBA LIMITŮ
Potřeba místa
• klient musí cítit, že máme pro něj
dostatek místa
• místo je klidné, bezpečné,
poskytuje soukromí, čas na
vzpamatování, na rozmyšlenou, co
teď potřebuje nejvíc
Potřeba místa
• péče o tělo – detoxikace zátěže
• domov, rodina, smysluplné vztahy
• práce – pevné místo v týmu,
organizaci,v společnosti, která mě
respektuje
• ztráta místa – podraz,
nezaměstnanost
• příliš mnoho místa
• podpora fyzická
• podpora slovní – ujištění, že emoce
jsou na místě
• hledáme podporu v klientově okolí
• v něm samém
• podpora v rodině se všemi
problémy
• podpora pracovního týmu,
možnost vzdělávat se
• mít možnost přiznat chybu, emoce
• potřeba podpory se mění s věkem
• není koho podporovat – samota,
zbytečnost, past omnipotence





péče o tělesné potřeby
emoční účast
potřeba porozumět – adekvátní
informace
bezpečně zajištěno, kdo bude a jakým
způsobem informován
možnost dalšího setkání
Potřeba péče a bezpečí
• péče o tělesné potřeby, které jsou
aktuální
• právo se ptát a být sycen informacemi,
kterým rozumím
• jistota, že mám bezpečné místo
• dobrá péče ze strany organizace,
společnosti
Potřeba limitů
• poskytuje naději, že situace se může
změnit, (příběhy s dobrým koncem)
• ohraničuje to, co člověka zaplaví a
ochromí
• věci mají svůj rytmus a čas
• někdo mi pomáhá, když teď nemám sílu




je to potřeba o míře, ne o obsahu
limituje pocit osamělosti, strachu,
bezmoci
pomáhá převzít odpovědnost, dělá nás
kompetentním
pokud někomu dovolíme dělat, co se
nám nelíbí, jsme součástí problému
Přeji vám dostatek
nezajímavých časů.
Šťastnou cestu
domů.
Děkuji
za pozornost.

similar documents