Edukacja kulturalna w Bibliotece Praga Południe

Report
Edukacja kulturalna w Bibliotece Publicznej
im. Zygmunta Jana Rumla
w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Biblioteka jako miejsce dostępu do
wiedzy oraz źródło kultury.

Misja współczesnej biblioteki publicznej powinna
być ściśle związana z rozwojem nowoczesnej
edukacji, a zadania edukacyjne i informacyjne
wpisane w statuty bibliotek, tak aby edukacyjny
charakter ich działalności był jednoznacznie
określony. Oczywiście, w każdej sytuacji należy
pamiętać o specyficznych uwarunkowaniach
biblioteki publicznej i lokalnych potrzebach jej
użytkowników.
Biblioteka jako miejsce dostępu do
wiedzy oraz źródło kultury.

Manifest UNESCO uznaje bibliotekę
publiczną za ważne źródło edukacji,
kultury i informacji : „Biblioteka publiczna
będąc lokalnymi „wrotami do świata
wiedzy”, oferuje podstawowe warunki
konieczne dla kształcenia, samodzielnego
podejmowania decyzji i rozwoju
kulturalnego osób i grup społecznych”
(Manifest biblioteki
publicznej UNESCO/IFLA, 1994).
Biblioteka jako miejsce dostępu do
wiedzy oraz źródło kultury.

W tym samym dokumencie, wśród
kluczowych zadań wymienionych w Misji
biblioteki publicznej, wyszczególniono:
„Wspieranie zarówno edukacji
indywidualnej i samodzielnej, jak i
formalnego kształcenia na wszystkich
poziomach”.
Biblioteka jako miejsce dostępu do
wiedzy oraz źródło kultury.

Jednym z ważniejszych aspektów misji
bibliotek publicznych jest wyrównywanie
szans w dostępie do kultury osób
niepełnosprawnych ( np. niewidomych i
słabowidzących) ,dzieci i młodzieży a
także dorosłych ze środowisk
zaniedbanych kulturowo i ubogich.
Edukacja kulturalna w Bibliotece Publicznej im.
Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe

Edukacja kulturalna w Bibliotece Publicznej
im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga
Południe oprócz klasycznego – humanistycznego
zabarwienia wartościującego, odnoszącego się
do wszystkiego co stanowi dorobek
społeczeństw ludzkich i jest rezultatem
zbiorowej działalności, traktowana jest także
kierunkowo lub wycinkowo np. w jej różnych
sferach, aspektach czy dziedzinach.
Edukacja kulturalna w Bibliotece Publicznej im.
Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe

To zróżnicowanie przedstawię na
przykładach z działalności naszej biblioteki
i jej oferty dla społeczności Pragi Południe
oraz w niektórych działaniach także dla
mieszkańców Warszawy i innych
miejscowości.
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta
Jana Rumla w Dzielnicy Praga
Południe m.st. Warszawy
poprzez prowadzenie 25 filii i oddziałów,
tworzy ona sieć w zakresie usług
bibliotecznych, informacyjnych ,kulturalnych
i edukacyjnych dla mieszkańców Pragi
Południe i Warszawy.


Dzielnicową sieć biblioteczną tworzą:
- Czytelnia Naukowa
- Wypożyczalnia Książek Obcojęzycznych
- Wypożyczalnia Książki Mówionej
- 15 Wypożyczalni dla Dorosłych
- 7 Bibliotek dla Dzieci
- Kawiarenka Internetowa


Sieć bibliotek jest rozmieszczona na
terenie Dzielnicy Pragi Południe w dużym
rozproszeniu, ale tak zorganizowanym,
aby zapewnić łatwy dostęp do zbiorów i
usług bibliotecznych.
Każda filia Biblioteki Dzielnicy działa
podobnie, ale każda ma trochę inny
charakter, rodzaj zbiorów i zakres
oferowanych usług.

Filie uzupełniają się wzajemnie w swojej
działalności, współpracują ze sobą aby
dostarczać najlepszą i różnorodną ofertę
dla czytelników. Sieć bibliotek jest
rozmieszczona na terenie Dzielnicy Pragi
Południe w dużym rozproszeniu, ale tak
zorganizowanym, aby zapewnić łatwy
dostęp do zbiorów i usług bibliotecznych.

Każda filia Biblioteki Dzielnicy działa
podobnie, ale każda ma trochę inny
charakter, rodzaj zbiorów i zakres
oferowanych usług.
Filie uzupełniają się wzajemnie w swojej
działalności, współpracują ze sobą aby
dostarczać najlepszą i różnorodną ofertę
dla czytelników.
Twórcza Biblioteka – uczę się i bawię bez
końca – Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży
Biblioteka Najmłodszego
Czytelnika
Warsztaty edukacyjne dla szkół
podstawowych i przedszkoli
-Cykliczne zajęcia dla najmłodszych
Czytelników:
Zajęcia plastyczne, zajęcia paluszkowe, prezentacja bajek
-
-
Klub Hipcia
Klub Zająca
Klub Olbrzyma
Biblioteka Najmłodszego
Czytelnika
Biblioteka Najmłodszego Czytelnika-teatrzyk
z podstawówki dla przedszkolaków
Biblioteka Najmłodszego
Czytelnika
Udział w akcjach:
-„Zima w mieście”
-„Lato w mieście”








Warsztaty językowo kulturowe angielskiego dla
Seniorów:
Język angielski na poziomie podstawowym i
zaawansowanym.
Język niemiecki.
Kursy komputerowe
Koło Przyjaciół Kwiatów
Nauka makramy
Nauka dekupażu

„Aktywny Senior „- wystawy plastyczne
warszawskich Uniwersytetów Trzeciego
Wieku.
 „Senior Literat „– witryna literacka na
stronie www biblioteki

Działania w ramach projektu:

Gramy dalej „ Do przerwy 0:1” quiz na temat
znajomości literatury pięknej z motywami
dotyczącymi sportu.
Konkurs plastyczny „ Moje Euro 2012” dla
uczniów szkół podstawowych i
ponadpodstawowych.
Sport w literaturze – wystawa ze zbiorów
bibliotek południowopraskich.
Warsztaty biblioteczne „ Olimpiady na przestrzeni
dziejów” realizowane przez placówki biblioteczne
dla dzieci i młodzieży.



c. d







Konkurs na projekt stroju piłkarskiego – dla uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.
Konkurs fotograficzny dla czytelników bibliotek: pod hasłem
„ Piłka w grze” – boiska na Pradze Południe.
„ Dlaczego warto dbać o kulturę fizyczną” – spotkanie z
lekarzem dla Seniorów.
Spotkanie młodzieży ze znanym sportowcem.
Sędzia piłkarski i bibliotekarz- spotkanie z Michałem
Witakiem, bibliotekarzem i sędzią piłkarskim
Jazda figurowa na łyżwach –sposób na wolny czas –
spotkanie z łyżwiarką Anną Symonowicz
„Moja ścieżka zdrowia” czyli zdrowy Senior wystawa
propagująca aktywność fizyczną wśród osób starszych na
podstawie literatury popularnonaukowej ze zbiorów
Czytelni Naukowej

Biblioteka posiada największy w stolicy zbiór książek i
multimediów w językach obcych. Tworząc bibliotekę
wielokulturową aktywnie włącza się do dialogu
międzykulturowego przez działania związane z
gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów obcojęzycznych
oraz działania edukacyjno-kulturalne mające na celu
poznawanie innych kultur, języków i obyczajów:

Działania te realizuje poprzez
powiększanie kolekcji zbiorów
obcojęzycznych o nowe publikacje
ukazujące się na rynku wydawniczym oraz
dary od osób prywatnych i instytucji,
obsługę czytelniczą obcokrajowców i osób
uczących się języków obcych z
wykorzystaniem zasobów Wypożyczalni
Obcojęzycznej
poszerzonej o zbiory British Council , zbiory
przekazane przez Ambasadę Konfederacji
Szwajcarii oraz Ambasadę Republiki
Chorwacji, projekty edukacyjno-kulturalne „
Europa wielu kultur i języków” oraz
współorganizację z Instytutem British
Council „Europejskiego Dnia Języków”.

.
Zadania realizowane są przez Oddział
Biblioteki - Wypożyczalnię Książek
Obocojęzycznych z zasobem 50 tys.
zbiorów książkowych i 3 tysiące
audiobooków w językach: angielskim,
niemieckim , rosyjskim, francuskim
hiszpańskim i włoskim, a także ok.1000
książek w języku chorwackim.

Od 2008 po przekazaniu przez Instytut
British Council zbiorów anglojęzycznych
Biblioteka działa jako instytucja
partnerska British Council. W zasobach
Wypożyczalni Książek Obcojęzycznych
znajduje się największy w Warszawie zbiór
materiałów dydaktycznych dla nauczycieli
języka angielskiego oraz podręczniki
przygotowujące do certyfikatów
językowych:

KET - KEY ENGLISH TEST
PET - PRELIMINARY ENGLISH TEST
FCE - FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH
CAE - CERTIFICATE IN ADVANCED
ENGLISH
CPE - CAMBRIDGE PROFICIENCY EXAM
BEC - BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE

W grudniu 2010 roku Biblioteka podpisała
porozumienie o współpracy z Ambasadą
Republiki Szwajcarii , na mocy którego
księgozbiór obcojęzyczny wzbogacił się o
9,5 tys. zbiorów w języku niemieckim , zaś
w styczniu 2011 na mocy porozumienia z
Ambasadą Chorwacji przybyło ok.1000
zbiorów w języku chorwackim

Podpisanie porozumień o współpracy w zakresie
edukacji kulturalnej skutkuje organizowaniem przez
Bibliotekę „Dni Kultury” szwajcarskiej , chorwackiej , czy
majowego „Dnia z książką azerską”, który dał początek
współpracymiędzy Biblioteką Publiczną im. Zygmunta
Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe a Ambasadą
Republiki Azerbejdżanu. Od trzech lat
współorganizujemy wraz z Instytutem British Council
„Europejskie Dni Języków”.

Kontynuacja projektu
„Uwolnij Obcojęzyczną”
 Europejskie Dni Języków
 Projekt „Dyskretny Urok Dyplomacji”:
-
blaski i cienie życia dyplomaty
protokół dyplomatyczny
świat oczami żony dyplomaty

„Dzień Szwajcarii w Bibliotece”

Dzień Rosyjski w Bibliotece

Współpraca z Ambasadami i
Instytutami Językowymi
„Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”
Książka mówiona wokół osób z dysfunkcją wzroku.

Aktywizacja osób słabowidzących i
niewidomych poprzez:
wykorzystanie Internetu dla niewidomych
 powołanie klubu czytelnika i recenzenta dla osób
niewidomych i słabowidzących
 stworzenie mówionej bazy recenzji
krytycznoliterackich i umieszczanie na stronie
www Biblioteki.
 upowszechnianie ich wśród instytucji
zajmujących się osobami niewidomymi.

Wydawanie czasopisma „Bibliotekon
Praski” .Magazynu Bibliotek Publicznych na
Pradze Południe
 Projekt „Uliczne czytelnie” realizowany od
maja do września.
 Gra uliczna związana z nazwami ulic na
Gocławiu „Gdzie jest Generał?”


„PRAGnienie cztaniA”- doroczny
happening czytelniczy w tym roku
przebiegający pod hasłem „ Od baśni do
baśni”,
- korowód bajek przy współpracy z
przedszkolami

Projekt dotyczący twórczości Wisławy
Szymborskiej realizowany wspólnie z
Teatrem Powszechnym i szkołami.
„Świat według Szymborskiej”
W ramach projektu odbędą się następujące działania:
 Warsztaty literackie dla młodzieży ze szkół
ponadpodstawowych –
 „Pisać / limeryki/ każdy może...”
 Zapoznanie młodzieży z życiem i twórczością Wisławy
Szymborskiej – wykłady połączone z prezentacją
osobowości twórczej poetki i jej stosunku do życia.
 Konkurs na limeryk dotyczący postaci lub dzieła Wisławy
Szymborskiej
 Konkurs recytatorski poezji Wisławy Szymborskiej


Udział biblioteki w wydarzeniach i
piknikach dzielnicowych
-Święto Saskiej Kępy
-inne w zależności od planów Organizacji
Pozarządowych, Urzędu Dzielnicy , Parafii

Biblioteczny Punkt Informacji
Kulturalnej ”Co, gdzie, kiedy?”
W filii Biblioteki przy ul. Waszyngtona 2b.
B PIK
- informacja także w języku angielskim,
- bezpłatny dostęp do Internetu

Nie wiesz? Zapytaj w bibliotece.
-informacja kulturalna, biblioteczna i
bibliograficzna,
-informacja dotycząca rocznic literackich,
-informacja i pomoc osobom starszym w zakresie
pisania pism i próśb w wersji elektronicznej,
-informacja o godzinach pracy urzędów na Pradze
Południe
We wszystkich filiach biblioteki.

Współpraca w zakresie edukacji
kulturalnej z Organizacjami
Pozarządowymi i Instytucjami kultury i
oświaty na Pradze Południe
-
Centrum Promocji Kultury
Sinfonia Varsovia
Teatr Powszechny
Fundacja „Wspólna Droga”
Fundacja „Sukces”
Fundacja „Muzyka jest dla Wszystkich”
-
-
Centrum Edukacji – Kruk
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Szkoły, Przedszkola, Placówki Edukacyjne

Centrum Kresowe
- Dzień Patrona – Zygmunta Jana Rumla 22 lutego
- Spotkania historyczne
- Kresowianie w Warszawie - spotkania z ludźmi
Kresów
- Promocje książek o Kresach
- Wydawanie publikacji związanych z Patronem
Biblioteki

-
Życie jest podróżą. Klub Globtrotera.
Spotkajmy się w Albanii
Spotkajmy się w Japonii - Kraju Kwitnącej Wiśni i
Haiku.
- Spotkajmy się przy samowarze /wieczory
rosyjskie/


-
□
□
DKK – kontynuacja Dyskusyjnego Klubu Książki
Praska Jesień Czytelnicza
Spotkania autorskie
Promocje książek
Historia sztuki – cykl spotkań przy współpracy z
Uniwersytetem Trzeciego Wieku
Cykl spotkań w „Szkole Dobrych Praktyk”

Klub Imigranta

Młodzieżowy Klub Czytelniczo Pisarski
„Wytwórnia Akapitów”
Bibliteka miejscem spotkań c .d

Wystawy i wernisaże
-
Wystawy edukacyjne i artystyczne w
galeriach Biblioteki
Wystawy z cyklu „Aktywny Senior”
Uroczyste otwarcia wystaw/wernisaże/ lub
uroczyste zakończenia/ finisaże/
-
Dziękuję za uwagę
www.bppragapd.pl
http://www.youtube.com/watch?v=5SgtTIW4-eU&list=HL1323209187&feature=mh_lolz
Mirosława Majewska

similar documents