Classroom-Management-and-Student

Report
Zarządzanie
klasą a
motywacja
ucznia
Clare Heaney:
Dyrektor ds.
Dydaktycznych
Zarządzanie
klasą??
Czym jest zarządzanie klasą
 Skuteczna
dyscyplina
 Bycie przygotowanym na zajęcia
 Motywowanie swoich uczniów
 Zapewnienie bezpiecznego i wygodnego
środowiska nauki
 Budowanie poczucia własnej wartości swoich
uczniów
 Bycie kreatywnym i obdarzonym wyobraźnią
w codziennych lekcjach
Różne dla każdego…
Dlaczego??



Style nauczaniaTeaching Styles
Osobowość/Postawa
Nie wszystkie strategie zarządzania są
skuteczne dla każdego uczącego się
Wypróbuj różne strategie i zobacz, która Ci
pasuje najlepiej!!
ZADANIE
PRZEDYSKUTUJ SPOSOBY, JAKIE
MOŻESZ WYKORZYSTAĆ DO
ZAPROJEKTOWANIA LEKCJI DLA
UCZNIÓW Z RÓŻNYMI STYLAMI NAUKI.
JAKIE STRATEGIE MOŻESZ WDROŻYĆ
ABY WZIĄĆ ZARZĄDZANIE KLASĄ POD
UWAGĘ?
Przygotuj w grupach a potem przekaż
klasie
DLACZEGO ZARZĄDZANIE
KLASĄ JEST WAŻNE??
 Satysfakcja
i zadowolenie z nauczania
zależą od poprowadzenia uczniów do
współpracy
 Kwestie zarządzania klasą są jednymi z
głównych trosk początkujących nauczycieli
Zasady skutecznego
zarządzania klasą












Radź sobie z uciążliwymi zachowaniami – miej przejrzysty kodeks postępowania
Ucz uczniów aby zarządzali swoim własnym zachowaniem
Skup uwagę na całej klasie
Ukierunkowuj swoje instrukcje aby uczniowie wiedzieli, co się wydarzy
Monitoruj wszystkie grupy – chodź dookoła Sali aby studenci byli zmuszeni
zwracać uwagę
Upewnij się, że sala jest wygodna i bezpieczna
Zaplanuj więcej niż jesteś w stanie zrealizować, aby na zajęciach rzeczywiście
była atmosfera nauki
Utrzymuj stałe tempo
Okazuj pewność siebie w swoim nauczaniu
Spraw, żeby wymagania wobec klasy były przejrzyste i realistyczne i trzymaj się
ich
Bądź konsekwentny – wyznaczaj realistyczne cele
Pracuj nad zaangażowaniem wszystkich studentów
ZASADY ZARZĄDZANIA
KLASĄ
 Wywrzyj
dobre pierwsze wrażenie
 Wejdź z entuzjazmem i pokaż, że jesteś
podekscytowany byciem tam
NAUCZYCIEL JAKO
DYREKTOR
 Siedzenie
za biurkiem stwarza dystans
między nauczycielem a uczniem
 Dostosuj się do ich poziomu podczas
nauczania
 Wiedz jak pracować twarzą w twarz, nie
odwracając się do klasy plecami
RADZENIE SOBIE Z
UCIĄŻLIWYMI
ZACHOWANIAMI
 Pozostań
skupiony i spokojny
 Odpowiadaj zdecydowanie
 Przestrzegaj polityki i procedur szkoły
 Unikaj konfrontacji
KLUCZ DO DOBREGO ZARZĄDZANIA
KLASĄ

Używaj spójnych, jednoznacznych instrukcji i chwal wszelkie
próby komunikacji

Mów wyraźnie używając normalnego rytmu i wzorów angielskiego

Używaj powtórek i pozawerbalnych wyrazów wsparcia

Obserwuj i wchodź w interakcje aby ustalić, ile uczeń rozumie


Daj uczniom czas na dostrojenie się do angielskiego – będą
rozumieli więcej, niż będą w stanie wyartykułować
Odwzorowuj poprawne konstrukcje
„Stary Sposób” – Zdominowany przez nauczyciela
1) Nauczyciel mówi przez większość czasu
2) Uczeń oczekuje, że nauczyciel będzie prowadził działania
3) Nauczyciele stale przkazują ocenę postępów ucznia
Ta strategia może działać, ale jest wyczerpująca
„Nowy Sposób” – Zogniskowany na uczniu
1) Uczniowie pracują indywidualnie lub w parach/małych grupach
Może nawet nad odmiennymi zadaniami i projektami!
DLACZEGO UŻYWAĆ
NOWEGO SPOSOBU??
1.
2.
Uczniowie zwracają pilniejszą uwagę i
lepiej się uczą od siebie nawzajem, kiedy
ich postępy i procesy negocjacji znaczenia
są bliżej zaadaptowane do wzajemnego
poziomu możliwości
Praca grupowa jest szczególnie skuteczna,
ponieważ uczący się angielskiego jako
języka obcego często niechętnie mówią w
większych grupach
NIEKTÓRE WYZWANIA W
ZARZĄDZANIU KLASĄ
 Uczniom
ciężko jest uczestniczyć, bo nie chcą
popełnić błędu
 Uczniowie nalegają na tłumaczenie każdego
słowa
 Uczniowie wypowiadają się w swoim rodzimym
języku
 Uczniowie mają różne poziomy zaangażowania
 Uczniowie nalegają na tłumaczenie każdego
zdania na ich rodzimy język
Motywacja: Jak możemy
podekscytować swoich uczniów?
ZADANIE
ZAPROJEKTUJ PLAN STRATEGII,
KTÓRYCH UŻYWASZ DO MOTYWOWANIA
STUDENTÓW W KLASIE
ZAPREZENTUJ GO GRUPIE
Motywacja w sali języka
angielskiego jako drugiego
języka


Motywacja długo była głównym problemem dla
większości nauczycieli angielskiego jako
drugiego języka(ADJ) lub jako języka
obcego(AJO).
Motywacja w klasie ADJ/AJO jest jednym z
najważniejszych czynników, ponieważ większość
naszych studentów ma słabą motywację do nauki
angielskiego. Dodatkowo, podczas gdy większość
z nich ma mgliste pojęcie, że „angielski przyda
mi się w przyszłości”, nie mają wyraźnego
pojęcia co to znaczy, ani nie jest to zbyt silnym
motywatorem; jest zbyt mgliste i zbyt odległe.
Pierwszy krok w poradzeniu sobie z
problemem motywacji: nauczyciele muszą
zrozumieć i docenić motywację w nauce
języka. Według Williama Littlewooda
(1987:53):
“…motywacja jest krytyczną siła, która
determinuje, czy uczeń w ogóle podejmie się
zadania, jak dużo energii mu poświęci i jak
długo wytrwa. To jest złożonym zjawiskiem i
składa się z wielu składników: popęd
jednostki, potrzeba osiągnięcia i sukcesu,
ciekawość, pożądanie stymulacji i nowego
doświadczenia. Te czynniki odgrywają rolę w
każdego rodzaju sytuacji nauki.”
Zasadnicze sposoby
motywowania uczniów w klasie

Właściwie używaj pracy w parach lub pracy
grupowej. Języka najlepiej się uczy poprzez
bliską współpracę i komunikację między
uczniami. Uczniowie mogą sobie asystować
podczas takich zadań jak pisanie, dialogi, scenki
itd. Dla niektórych uczniów mniej stresującym
jest uczenie się od swoich kolegów niż od
nauczyciela. Komunikatywne nauczanie języka
wymaga poczucia wspólnoty i środowiska
wzajemnego zaufania, które mogą być
zapewnione przez „pracę w parach” lub „pracę
grupową”.
 Dostarcz
jakiejś „przyjacielskiej”
rywalizacji. Dorośli lubią rywalizować tak
samo bardzo jak i nastolatkowie (czasem
bardziej!)
1. Quizy
2. Gry (Tabu/Szarady)
 Wykorzystaj
ich umiejętności i talenty
 Integruj technologię do sali: poszukiwania
w sieci, śledcza aktywność, w której
wymaga się od studentów aby poszukiwali
określonych informacji pod linkami
podanymi przez nauczyciela a potem
stworzyli raport lub prezentację w
PowerPoincie

1.
2.
3.
Usadzenie uczniów: determinuje dynamikę lekcji – prosta
zmiana w ustawieniu krzeseł może stworzyć dużą różnicę
w spójności grupy. Miej na uwadze poniższe:
Maksymalizuj kontakt wzrokowy (nauczyciel z uczniem i
uczniowie nawzajem)
Upewnij się, że studenci są posadzeni w dogodnych
odległościach od siebie, ale też że żaden nie jest
izolowany
Myśl na wyrost jak zorganizujesz zmianę partnerów i
zmianę grup

Scenki: To jest kolejna technika zmiany tempa
lekcji i odpowiedzi na fundamentalne pojęcie
różnorodności w nauczaniu. Nauczycielom się
radzi, żeby używali scenek aby motywować
swoich uczniów i pomagać słabiej
zmotywowanym z nich we wzięciu udziału w
lekcji. Poza tym, pewne zadania w podręczniku
wymagają odgrywania scenek, gdzie odgrywanie
ich staje się koniecznością. Jako dobre
przykłady tego możemy podać oczywiste
przykłady udramatyzowania wywiadu klienta i
sprzedawcy, rozmowy doktora z pacjentem itp.
Także… czasowniki frazowe () – uczniowie
przygotowują scenki wykorzystując czasowniki,
których się nauczyli – wysoce motywujące!! ()


Używaj autentycznych pomocy naukowych i fiszek
obrazkowych: autentyczne pomoce naukowe to
autentyczne materiały, które pomagają nauczycielowi
obejść sztuczność klasy
Piosenki: Znakomity środek podniesienia motywacji w
klasie – gramatyka, słownictwo, wymowa i budowanie
wspólnoty mogą być poprzez nie nauczane.
Nauczyciele mogą aktywizować pomysły uczniów
poprzez przewidywanie, mapy myśli itd. Uczniowie
dyskutują kwestie takie jak uczucia w piosence, co
następnie się wydarzy itd…. i piszą swoje odpowiedzi
w interesujący sposób. Uczniowie mogą pisać i
prezentować jakie uczucia wywołuje w nich piosenka
a potem rysować obrazek swoich odczuć podczas
słuchania piosenki. Nauczyciele odpowiadają na te
prezentacje i zadają pytania. Potem grupa dostarcza
informacji zwrotnej.
Strategie sukcesu
 Drobne
komplementy w trakcie zajęć
 Wzmacnianie osiągnięć
 Zrobienie z tego gry



“Jak dużo możesz zrobić w 5 minut?”
Gra w grę z dzieckiem
Odwrócenie ról
 Skupienie
na wyniku
 Co jest celem ucznia?
 Odwołaj się bezpośrednio do motywacji
Pomocne wskazówki
 Dawaj
wybór, kiedy tylko to możliwe
 Użyj podstawy swojej relacji
 Bądź kreatywny
 Nalegaj na odpowiedzialność
 Ostrzegaj ich o konsekwencjach ich
zachowań
“Jeśli chcesz zbudować statek,
nie gromadź ludzi, by zbierali
drewno i rozdzielali obowiązki.
Zamiast tego wzbudź w nich
tęsknotę za rozległym i
niekończącym się morzem.”
— Antoine de Saint-Exupery
DZIĘKUJĘ ZA TWÓJ
CZAS. CZY MASZ JAKIEŚ
PYTANIA??

similar documents