06 Etika a menšiny ()

Report
Problémy menšinových skupin II
06
Etika a menšiny
KONTROLA X MOC
ETICKÁ DELIMATA
KONTROLA
• Kontrola se liší od pomoci tím, že je postavena
na zájmech jiných lidí, než toho člověka, o
kterého má být postaráno.
• Kontrola přebírá zodpovědnost nad někým a je
nevyhnutelná, účelná a potřebná.
• (Úlehla) přirovnává kontrolu k výchově a
socializaci – dítě je kontrolováno, aby se
zařadilo mezi lidi.
MOC
• Moc je často používána kontroverzně. Takový
vztah může být časově nebo věcně ohraničen.
MOC
• Moc pokládá za důležitý rozměr vztahu, mezi
pomáhajícím profesionálem a klientem, autor
Kopřiva, který odlišuje:
1) moc institucionální
2) moc přidělenou
3) moc vzniklou v rámci vztahu pomáhání.
Institucionálně a přidělená moc znamená právo
pracovníka rozhodovat o věcech, jež pro klienta
znamenají praktickou výhodu či újmu.
MOC
• Čím větší je tato pravomoc pracovníka, tím
složitější podmínky jsou pro to, aby se stal
klientovým důvěrníkem.
• třetí typ moci (moc vzniklou) vzniká bez
formálních pravomocí tím, že klient jeho
vedení přijímá
Etika v sociální práci
• Sociální práce je profesionální práce
s člověkem a se speciálními pracovními
metodami, jejímž základním kritériem a
požadavkem je humanita.
• Lidská důstojnost tak pro oblast sociální práce
představuje základní etický pojem, který
v sobě zahrnuje základní požadavky humanity.
Etika v sociální práci
Etika pro sociální práci se tak nepřímo stává obecnou
disciplínou, která vyžaduje schopnost:
• 1. odstupu od konkrétní a důsledně vyhodnocené
pracovní situace s ohledem na hranice
• 2. abstraktního uvažování k vytvoření „scénáře“
přijatelného řešení profesní situace
• 3. analýzy předpokládaného „scénáře“ nebo již
uskutečněného řešení z pohledu všech
Druhy etiky
podle různých hledisek:
• Autonomní etika - člověk popřípadě společnost si sám
vytvoří etické zásady, kterými se řídí
• Heteronomní etika - etické zásady jsou stanoveny z
vnějšku. Jedná se například o nějakou společenskou
autoritu nebo Boha
• Individuální etika – zabývá se morálními otázkami jedince
• Sociální etika – zabývá se morálními otázkami z hlediska
sociální skupiny
• Profesní etika – aplikuje obecná etická ustanovení na
konkrétní profese, k tomu jí slouží
tzv. etický kodex. Existuje tedy například etika lékaře,
novináře, sociálního pracovníka, učitele atd
Druhy etiky
• v současnosti se vyskytl nový pojem a to
bioetika. Dříve byla bioetika chápána jako
zkrácený výraz pro lékařskou etiku.
• ekologická etika, nebo také environmentální
etika, která řeší problém trvale udržitelného
rozvoje.
Etické problémové okruhy:
• -kdy vstupovat či zasah.do života občana a jeho
rod.,skupiny či obce
• -kterým klientům dát přednost a věnovat čas na
dlouhodobé sociálně výchovné působení
• -kolik pomoci a péče poskyt., aby stimulovaly kl ke
změně postojů, k odpov. jednání a nevedly k jeho
zneužití
• -kdy přestat se sociální terapií a poskytováním služeb a
dávek soc. pomoci
• -loajalita SPk s kl.se dostane do střetu zájmů (Spk x
kl.,kl. x ostat. společnost, zaměstnav. x soc. pracovníci)
• -konflikt rolí SPk – pomáhající x SPk kontrolující
Doporučení řešení etických dilemat
• 1.identifikace etického dilematu, včetně hodnot a
povinností, jež jsou v konfliktu
• 2.zamyšlení se nad tím, koho všeho se řešení dilematu
nějakým způsobem dotkne
• 3.důsledná rozvaha všech možných způsobů jednání,
včetně pravděpodobných efektů (+ i -) – v úvahu
bereme etické teorie a principy, etický kodex, právní
normy metody SP a osobní hodnoty SPk
• 4.přínosem je konzultace, supervize
důležitá je i dokumentace postupu řešení a jeho
zhodnocení
Etický kodex
• Etický kodex - moc a privilegia mohou být
zneužita, proto je nutný kodex, který reguluje
jednání členů. Etické kodexy Spk vydávají
profesní asociace.
• V ČR vznikla Společnost SPk v roce 1990 a
etický kodex vydala v roce 1995.
• Mezinárodní federace soc. pracovníků (IFSSW)
byla ustavena v roce 1956 v Mnichově
LITERATURA
• JANKOVSKÝ, Ji ří. Etika pro pomáhající profese.
1. vydání. Nakladatelství TRITON, 2003.

similar documents