Visual Basic for Applications

Report
Visual Basic
Mariusz Grad II TiB
Rozpocznij
prezentacje
Menu
Visual Basic- język oprogramowania zorientowany obiektowo. Oparty na
BASIC-u został opracowany specjalnie na potrzeby użytkowników
Windows. Służy do pisania makr i niewielkich programów. Spotkamy go
między innymi w Excelu, Wordzie, Accessie itp.
-jest językiem programowania wyższego rzędu, co oznacza, że
wykonanie pojedynczego polecenia Visual Basic powoduje wykonanie
wielu podpoleceń. Visual określa sposób tworzenia aplikacji.
Projektowanie wyglądu aplikacji wykonuje się jak tworzenie rysunków w
programach graficznych. W Visual Basic "rysuje" się okna, przyciski,
etykiety, okna tekstowe, listy rozwijane, paski przewijania i wiele innych
elementów, które tworzą cały wygląd aplikacji.
1/4
menu
Drugą częścią tworzenia aplikacji jest dopisanie kodu programu do
tych "narysowanych" elementów. Basic określa rodzaj języka,
używnego do programowania, którego nazwa wywodzi się od słów
Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code.
Microsoft Visual Basic jest pełnym środowiskiem
programistycznym, które umożliwia szybkie i łatwe tworzenie
aplikacji systemu Windows. Zawiera wszystkie elementy
niezbędne do tworzenia, rozwijania, modyfikowania, testowania,
kontrolowania, poprawiania i kompilowania tworzonych aplikacji.
2/4
menu
-VBA jest językiem programowania praktycznie dostępnym
wszędzie wystarczy mieć Worda, Accessa czy naszego Excela.
Jest to język popularny i coraz więcej aplikacji go wykorzystuje.
-VBA jest językiem prostym doskonale nadającym się do nauki
programowania, znając podstawy VBA o wiele łatwiej nauczyć się
innych języków i tworzyć samodzielnie działające programy.
-Nie trzeba zbytnio zagłębiać się w środowisko VBA by
przedstawiać gotowe efekty pracy.
-Język ten jest uważany za łatwiejszy od konkurentów,
3/4
menu
-Wady to z pewnością mniejsza szybkość działania niż C czy Javy
oraz brak obsługi wielu wątków bezpośrednio w kodzie.
Szczególnie ta ostatnia uniemożliwia pisanie w VB aplikacji typu
serwer.
- napisane w nim aplikacje wykonują się wolniej niż aplikacje
konkurentów
4/4
menu
W skład środowiska wchodzą m.in:
· edytor pozwlający na tworzenie kodu programu
· elementy sterujące służące do tworzenia interfejsu
· system wyszukiwania błędów
· system kontroli stanu wykonywanej aplikacji
· zestaw kreatorów ułatwiających tworzenie aplikacji
· zestaw dod. narzędzi pomocnych przy programowaniu
· kompilator, tworzący pełnoprawne aplikacje Windows
· tworzenie wersji instalacyjnej stworzonej aplikacji
· i wiele innych...
1/1
menu
Visual Basic umożliwia tworzenie zarówno bardzo prostych aplikacji jak i
bardzo rozwiniętych programów.
Pozwla on m.in. na:
· tworzenie pełnoprawnych aplikacji systemu Windows
· dostęp do plików dyskowych, drukarek i innych urządzeń
· wykorzystanie plików graficznych w różnych formatach
· tworzenie własnych formantów ActiveX
· dostęp do baz danych SQL, dBASE, Microsoft Access i innych
· wykorzystanie wewnętrznych funkcji Windows przez użycie API
· wymianę danych z innymi aplikacjami przez Clipboard, Dynamic Data
Exchange, Object Linking
· dostęp do danych przez użycie Data Access Objects i Remote Data Objects
· tworzenie rozbudowanych aplikacji w strukturze klient-serwer
· tworzenie aplikacji wykorzystujących dostęp do internetu i intranetu
1/1
menu
Program VBA złożony jest z instrukcji (rozkazów), które w procesie kompilacji
przetwarzane są na kod wykonywalny zrozumiały dla procesora.
Instrukcje programu zorganizowane są w procedury, moduły i projekty.
- Procedura jest bardzo ważną częścią programu, ponieważ aby kod mógł być
wykonany należy umieścić go w procedurze. Jest to najmniejsza część kodu którą
można uruchomić niezależnie od innych części kodu. Procedura składa się z
przynajmniej jednej instrukcji umieszczonej między dwiema specjalnymi
instrukcjami: z których pierwsza z nich deklaruje procedurę a ostatnia ją zamyka.
Więcej informacji na temat procedur znajdziesz na stronie Procedury.
- Moduł zawiera z jedną lub więcej procedur oraz sekcje deklaracji w której
umieszczamy instrukcje wspólne dla w wszystkich procedur tego modułu.
Możemy wyróżnić dwa rodzaje modułów: moduł standardowy i moduł klasy.
- Projekt obejmuje wszystkie moduły, formularze, obiekty aplikacji macierzystej
dokumentu oraz sam dokument.
1/1
menu
Przybornik formantów dostarczający formanty ActiveX. Jest to jedno z
podstawowych narzędzi
1/1
Aby wyświetlić opis
danej opcji kliknij na nią
menu
Tryb projektowania - za pomocą tego przycisku
Przybornik formantów dostarczający formanty ActiveX. Jest to jedno z
włączamynarzędzi
lub wyłączamy tryb projektowania. Przycisk
podstawowych
Tryb projektowania powinien być włączony jeżeli
chcemy edytować, zmieniać właściwości lub
przypisać kod do formantów.
1/1
Aby wyświetlić opis
danej opcji kliknij na nią
menu
Przybornik
formantów
Jest to
jedno z
Właściwości
- podostarczający
kliknięciuformanty
na tenActiveX.
przycisk
wyświetlane
podstawowych
jest oknonarzędzi
z wartościami właściwości zaznaczonego
(aktywnego) w danym momencie formantu czy
obiektu
1/1
Aby wyświetlić opis
danej opcji kliknij na nią
menu
Przybornik formantów dostarczający formanty ActiveX. Jest to jedno z
Wyświetlnarzędzi
kod - uruchamiany jest Edytor VisualBasic
podstawowych
i
wyświetlane jest okienko Kod programu aktywnego
elementu.
1/1
Aby wyświetlić opis
danej opcji kliknij na nią
menu
Przybornik
formantów
dostarczający
formanty
ActiveX.
Jest to
jedno z
Pole wyboru
- tworzy
pole,
poprzez
które
użytkownik
podstawowych
narzędzi czy jakieś stwierdzenie jest prawdziwe
może wskazać,
czy fałszywe. Jednocześnie w arkuszu można
zaznaczyć więcej niż jedno pole wyboru.
1/1
Aby wyświetlić opis
danej opcji kliknij na nią
menu
Przybornik formantów dostarczający formanty ActiveX. Jest to jedno z
podstawowych
narzędzi - przechowuje tekst, który użytkownik
Pole tekstowe
może wprowadzić lub zmienić.
1/1
Aby wyświetlić opis
danej opcji kliknij na nią
menu
Przybornik formantów dostarczający formanty ActiveX. Jest to jedno z
Przycisknarzędzi
polecenia - element z którego będziemy
podstawowych
najczęściej korzystać, tworzy przycisk, który po
kliknięciu inicjuje akcję.
1/1
Aby wyświetlić opis
danej opcji kliknij na nią
menu
Przybornik formantów dostarczający formanty ActiveX. Jest to jedno z
podstawowych
narzędzi
Przycisk opcji
- przycisk używany do wybierania jednej
opcji z grupy opcji.
1/1
Aby wyświetlić opis
danej opcji kliknij na nią
menu
Przybornik formantów dostarczający formanty ActiveX. Jest to jedno z
Pole kombi
- pole tekstowe zawierające pole listy
podstawowych
narzędzi
rozwijanej. Można wybrać element z listy albo wpisać
własną pozycję.
1/1
Aby wyświetlić opis
danej opcji kliknij na nią
menu
Przybornik formantów dostarczający formanty ActiveX. Jest to jedno z
podstawowych
Przycisk narzędzi
przełącznika - tworzy przycisk, który można
włączać i wyłączać.
1/1
Aby wyświetlić opis
danej opcji kliknij na nią
menu
Przybornik
to połączony
jedno z
Przyciskformantów
pokrętładostarczający
- przycisk,formanty
który ActiveX.
może Jest
być
podstawowych
narzędzi
z komórką
lub polem tekstowym. Aby zwiększyć
wartość, należy kliknąć strzałkę w górę, aby
zmniejszyć wartość klikamy strzałkę w dół.
1/1
Aby wyświetlić opis
danej opcji kliknij na nią
menu
Przybornik formantów dostarczający formanty ActiveX. Jest to jedno z
podstawowych
narzędzi
Pasek przewijania
- formant służący do przewijania
zakresu wartości.
1/1
Aby wyświetlić opis
danej opcji kliknij na nią
menu
Przybornik formantów dostarczający formanty ActiveX. Jest to jedno z
Etykieta
- często stosowany formant, pozwala
podstawowych
narzędzi
umieścić tekst, którego użytkownik nie będzie mógł
zmienić, na przykład podpis pod ilustracją.
1/1
Aby wyświetlić opis
danej opcji kliknij na nią
menu
Przybornik formantów dostarczający formanty ActiveX. Jest to jedno z
podstawowych narzędzi
Obraz - specjalny formant do wstawiania grafiki.
1/1
Aby wyświetlić opis
danej opcji kliknij na nią
menu
Przybornik formantów dostarczający formanty ActiveX. Jest to jedno z
Więcej narzędzi
formantów - jak sama nazwa wskazuje
podstawowych
pomocą tego przycisku uruchamiamy listę
dodatkowych formantów ActiveX.
1/1
Aby wyświetlić opis
danej opcji kliknij na nią
za
menu
Przybornik formantów dostarczający formanty ActiveX. Jest to jedno z
podstawowych narzędzi
Pole listy - pole zawierające listę elementów.
1/1
Aby wyświetlić opis
danej opcji kliknij na nią
menu
W Pasku tym zawarte są następujące elementy:
1/1
Aby wyświetlić opis
danej opcji kliknij na
nią
menu
W Pasku tym zawarte są następujące elementy:
Uruchom makro - za pomocą tego przycisku możemy
uruchomić, edytować lub usunąć istniejące makro.
1/1
Aby wyświetlić opis
danej opcji kliknij na
nią
menu
W Pasku tymZarejestruj
zawarte są następujące
makro elementy:
- przycisk
pozwala na
zarejestrowanie (nagranie, utworzenie) nowego
makra. Po zakończeniu rejestrowania makra klikamy
na przycisk Zatrzymaj rejestrowanie..
1/1
Aby wyświetlić opis
danej opcji kliknij na
nią
menu
Edytor Visual Basic - przycisk uruchamia Edytor
Microsoft Visual Basic: Środowisko, w którym można
W Pasku tym zawarte są następujące elementy:
edytować zarejestrowane makra oraz pisać nowe
makra i programy w języku Visual Basic for
Application. Jest to praktycznie właściwe środowisko
naszej pracy w którym będziemy pisać kody naszych
programów.
1/1
Aby wyświetlić opis
danej opcji kliknij na
nią
menu
W Przybornik
Pasku tym zawarte
są następujące
elementy:
formantów
- pozwala
wyświetlić i zamknąć
pasek narzędzi Przybornik formantów dostarczający
formanty ActiveX. Pasek ten opisałem na poprzedniej
stronie kursu.
1/1
Aby wyświetlić opis
danej opcji kliknij na
nią
menu
Microsoft Script Editor - po kliknięciu na przycisk
uruchamiany jest Microsoft Script Editor program
używany do edytowania tekstu, tagów HTML i
W Pasku tym zawarte są następujące elementy:
dowolnego kodu Microsoft Visual Basic Scripting
Edition (VBScript) na stronie dostępu do danych. W
programie Script Editor można również wyświetlić
stronę w takiej postaci, w jakiej będzie się pojawiać w
przeglądarce sieci Web. My na razie nie będziemy
korzystać z tego przycisku.
1/1
Aby wyświetlić opis
danej opcji kliknij na
nią
menu
Sposób klasyczny:
1. Z menu Narzędzia wybierz Makro następnie kliknij na polecenie Zarejestruj
nowe makro....
2. Powinno się otworzyć okno Rejestruj makro (patrz rysunek poniżej). W oknie
tym możesz ustawić następujące opcje rejestrowanego makra:
|
3. Kliknij na przycisk OK aby rozpocząć rejestrację.
4. Po wykonaniu odpowiednich kroków kliknij na przycisk Zatrzymaj rejestrowanie.
1/2
menu
Za pomocą paska narzędzi Visual Basic:
1. Z menu Widok wybierz Paski narzędzi a następnie opcje Visual Basic,
(jeżeli pasek nie jest widoczny).
2. Z paska narzędzi Visual Basic wybierz przycisk Zarejestruj makro.
3. Powinno się otworzyć okno Rejestruj makro w oknie tym ustaw
odpowiednie opcje.
4. Wykonaj pozostałe czynności jak w sposobie opisanym powyżej.
5. Aby zakończyć rejestrowanie makra kliknij na przycisk Zatrzymaj
rejestrowanie, który znajduje się w miejscu przycisku Zarejestruj makro w
pasku narzędzi Visual Basic.
2/2
menu
Aby uruchomić Edytor Visual Basic możemy użyć kilku sposobów:
Z menu Narzędzia dokumentu Excela wybieramy opcję Makro a
następnie Edytor Visual Basic.
Będąc w arkuszu Excela możemy użyć kombinacji klawiszy skrótu
Alt+F11.
Jeżeli mamy widoczny pasek narzędzi Visual Basic (opisałem go
wcześniej) wybieramy z niego przycisk Edytor Visual Basic.
1/2
menu
Na rysunku poniżej przedstawiam nasz edytor z rozmieszczonymi kilkoma oknami :
1/2
menu
Okno Project
Górna część okna zawiera trzy jakby przyciski:
Na rysunku
nasz edytor
rozmieszczonymi kilkoma
oknami :
View poniżej
Code przedstawiam
- otwiera moduł
koduz zaznaczonego
w oknie
obiektu.
View Obiect - możemy użyć tego przycisku aby otworzyć
zaznaczony w oknie obiekt na przykład: formularz lub
powrócić do arkusza Excela jeżeli jest on zaznaczony (jak na
rysunku powyżej).
Toggle Folders - ukrywa lub pokazuje foldery obiektów przy
czym stale widoczne są zawarte w nich poszczególne
elementy. Jeżeli usuniemy foldery, obiekty wyświetlane będą
w porządku alfabetycznym.
1/2
menu
Okno Propertie
Okno Properties (Właściwości) - wyświetla właściwości
Na rysunku
poniżejzaznaczony
przedstawiam (aktywny)
nasz edytor zobiekt,
rozmieszczonymi
kilkoma
oknami :
opisujące
oczywiście
wartości
tych właściwości można zmieniać modyfikując w ten sposób
zaznaczony obiekt.
W górnej części okna znajduje się lista
rozwijana. Lista ta daje nam możliwość
wyboru obiektu (po kliknięciu na strzałkę),
którego właściwości chcemy wyświetlić.
Poniżej znajdują się dwie karty właściwości
za pomocą których możemy wyświetlić
właściwości obiektu alfabetycznie lub
według kategorii. Lewa kolumna każdej z
kart (patrząc od strony użytkownika) jest
zbiorem nazw parametrów określającym
nasz element, zaś prawa strona to wielkości
i właściwości tych parametrów.
1/2
menu
Okno Code
Okno Code (Kod programu) - służy do wpisywania kodu
programu
wprzedstawiam
języku Visual
Basic,
jakz również
do przeglądania
i :
Na rysunku
poniżej
nasz
edytor
rozmieszczonymi
kilkoma oknami
edycji programu. Okno to będzie chyba najczęściej przez nas
używane. Możemy otworzyć tyle okien kodu programu ile
program ma modułów. Aby w edytorze otworzyć okno kodu
programu, w oknie Project kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem
myszy odpowiedni obiekt.
W górnej części okna możemy wyróżnić dwa elementy:
Pole (lista rozwijana) Obiect - znajduje się z lewej (patrząc od
strony użytkownika) części okna i pokazuje listę (po kliknięciu na
strzałkę) związanych obiektów. Jeżeli z listy rozwijanej Obiect
wybierzesz nazwę obiektu , VBA utworzy szablon domyślnej
procedury tego obiektu.
Pole (lista rozwijana) Procedure - prawa część okna, pokazuje
listę możliwych zdarzeń związanych z zaznaczonym obiektem w
polu Obiect.
1/2
menu
Kod programu:
Private Sub CommandButton1_Click()
Range("A1").Value = „OB Jest fajne"
End Sub
Objaśnienia linii kodu
(Kliknij)
1. Uruchom Microsoft Excel.
2. Z menu Widok wybieramy Paski narzędzi a następnie Przybornik formantów
(jeżeli nie jest widoczny).
3. W Przyborniku formantów wyszukaj i kliknij na ikonę Przycisk polecenia a
następnie miejsce w arkuszu gdzie chcesz go umieścić. Ikona Tryb projektowania
w przyborniku powinna się uaktywnić.
4. Kliknij dwa razy lewym przyciskiem myszy na wstawiony przycisk (ikona Tryb
projektowania w przyborniku powinna być aktywna). Powinien uruchomić się Edytor
Visual Basic z widocznym oknem Kod programu (Code), w oknie tym zawarta
powinna być deklaracja procedury Click naszego Przycisku polecenia.
5. W procedurze zdarzenia Click Przycisku polecenia wpisz kod:
Range("A1").Value = " OB Jest fajne"
1/2
menu
6. Pozamykaj wszystkie okienka, zapisz i zamknij dokument.
7. Po ponownym otwarciu (z opcjo Włącz makra) kliknij na nasz Przycisk
polecenia i przetestuj działanie przykładu.
Celem ponownego przetestowania, usuń zawartość komórki A1 arkusza i
ponownie kliknij na przycisk.
2/2
menu
Private Sub CommandButton1_Click() - deklarowana jest
procedura
w której słowo Private oznacza że dana zmienna
Kod
programu:
widoczna jest
tylko
w CommandButton1_Click()
danym module. Zaś Sub to słowo
Private
Sub
kluczowe Visual
Basic określające,
że dany
Range("A1").Value
= „OB Jest
fajne" blok to
procedura.End
Procedura
ta będzie wykonywanaObjaśnienia
przy zaistnieniu
Sub
linii kodu
(Kliknij)
zdarzenia Click (kliknięcie) naszego Przycisku polecenia
CommandButton1. Inaczej mówiąc jeżeli użytkownik kliknie na
1. Uruchom Microsoft Excel.
Przycisk polecenia CommandButton1, zostaną wykonane
2. Z menu Widok wybieramy Paski narzędzi a następnie Przybornik formantów
zawarte poniżej aż do słów End Sub, które wskazują
(jeżeliinstrukcje
nie jest widoczny).
bloku
kodu. wyszukaj i kliknij na ikonę Przycisk polecenia a
3. W koniec
Przyborniku
formantów
Range("A1").Value
= „OB.
Jestgo
fajne"
- w Ikona
tej linii
kodu
następnie
miejsce w arkuszu gdzie
chcesz
umieścić.
Tryb
projektowania
w przyborniku
powinna
się uaktywnić.
określamy
zawartość
(wartość) komórki A1 arkusza czyli
4. Kliknij
dwa razy lewym
przyciskiem
myszy
na wstawiony przycisk (ikona Tryb
wstawiamy
do niej
nasz tekst
powitania.
projektowania w przyborniku powinna być aktywna). Powinien uruchomić się Edytor
End Sub - to słowo kluczowe Visual Basic wskazujące koniec
Visual Basic z widocznym oknem Kod programu (Code), w oknie tym zawarta
bloku
powinna
być kodu.
deklaracja procedury Click naszego Przycisku polecenia.
5. W procedurze zdarzenia Click Przycisku polecenia wpisz kod:
Range("A1").Value = " OB Jest fajne"
1/2
menu
WZarejestruj
Pasku tym zawarte
są następujące
elementy:
makro
- przycisk
pozwala
na
zarejestrowanie (nagranie, utworzenie) nowego
makra. Po zakończeniu rejestrowania makra klikamy
na przycisk Zatrzymaj rejestrowanie.
1/1
Aby wyświetlić opis
danej opcji kliknij na
nią
menu
W Pasku tym zawarte są następujące elementy:
Zabezpieczenia - możemy ustawić poziom
zabezpieczeń przed wirusami makr.
1/1
Aby wyświetlić opis
danej opcji kliknij na
nią
menu
Tryb projektowania - za pomocą tego przycisku
włączamy lub wyłączamy Tryb projektowania. Przycisk
Tryb projektowania powinien być włączony jeżeli
chcemy edytować lub zmieniać właściwości
formantów.
W Pasku tym zawarte są następujące elementy:
1/1
Aby wyświetlić opis
danej opcji kliknij na
nią
menu
menu
-zdarzenie - akcja rozpoznawana przez obiekt (taka jak kliknięcie myszą czy
naciśnięcie klawisza), dla której można zdefiniować odpowiedź. Zdarzenie może
być spowodowane działaniem użytkownika, poleceniem języka Visual Basic lub
działaniami systemu. Korzystając z właściwości skojarzonych ze zdarzeniami
można ustalić, aby odpowiedzią na zdarzenie było uruchomienie makra,
wywołanie funkcji języka Visual Basic lub uruchomienie procedury zdarzenia.
-zmienna - miejsce o określonej nazwie służące do przechowywania danych.
Zmienna zawiera dane, które można modyfikować podczas wykonywania
programu. Każda zmienna ma nazwę jednoznacznie ją identyfikującą w obrębie
danego poziomu zakresu.
-MySQL - wolnodostępny system zarządzania relacyjnymi bazami danych.
MySQL rozwijany jest przez firmę Oracle. . Wcześniej przez większość czasu
jego tworzeniem zajmowała się szwedzka firma MySQL AB. MySQL AB została
kupiona 16 stycznia 2008 roku przez Sun Microsystems, a ten 27 stycznia
2010 roku przez Oracle[.
1/2
menu
-makro - akcja lub zestaw akcji, którego można użyć do automatyzacji zadań.
Makra są rejestrowane w języku programowania Visual Basic for Applications.
-Formant ActiveX - formant, taki jak pole wyboru lub przycisk, który oferuje opcje
użytkownikom albo uruchamia makra lub skrypty automatyzujące zadania.
-moduł - jest to zbiór deklaracji, instrukcji, procedur przechowywanych razem jako
całość i opatrzonych jedną nazwą. Są dwa rodzaje modułów, najczęściej
stosowanym jest moduł standardowy, w którym umieszcza się kod zwykłych
procedur. Drugi rodzaj to moduł klasy, który służy do definiowania obiektów.
-procedura - jest to najmniejsza część kodu którą można uruchomić niezależnie od
innych części kodu, procedura jest to sekwencja deklaracji i instrukcji w module
wykonywana jako jedna całość. Procedury w języku Visual Basic obejmują
procedury Sub i procedury Function.
2/2
menu

similar documents