Generator 7: Testy - Matematyczna Wyspa

Report
Storna | 1
Generatory pomocy multimedialnych
Praca z generatorem:
parowanie, uzupełnianki,
krzyżówki oraz testy.*
*Projekt jest całkowicie finansowany z programu Kapitał Ludzki, III Wysoka jakoś systemu oświaty, 3.3
Poprawa jakości kształcenia, 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia.
Storna | 2
Generator 4: Parowanie (krok 1)
Aby
•
•
wygenerować
grę
parowanie
Nazwa gry,
Ilość par – przedział od 2 do 8 par,
Klikamy przycisk następny krok.
należy
uzupełnić
następujące
pola:
Storna | 3
Generator 4: Parowanie (krok 2)
Należy dla każdej pary przypisać elementy graficzne lub tekstowe uzupełniając pola.
Na poniższym obrazku przedstawiono parę jako zestawienie obrazka oraz wyrazu.
Klikamy przycisk następny krok.
Storna | 4
Generator 4: Parowanie (krok 3)
W analogiczny sposób postępujemy z wszystkimi parami. Liczba par uzależniona jest
od naszego wyboru w pierwszym kroku.
Aby ostatecznie wygenerować grę należy wybrać przycisk Generuj.
Storna | 5
Generator 4: Parowanie (krok 4)
Otrzymamy ekran testowy naszej gry na którym ostatecznie będziemy mogli
przetestować poprawność jej działania. Przycisk Odrzuć spowoduje anulowanie gry
natomiast przycisk Wszystko w porządku, chcę ściągnąć lekcję spowoduje pobranie
gotowej lekcji w formacie *.zip.
Należy chwilę odczekać po kliknięciu przycisku Wszystko w porządku, chcę ściągnąć
lekcję zanim rozpocznie się proces pobierania skompresowanej gry.
Storna | 6
Generator 4: Parowanie
Widok wygenerowanej gry:
Storna | 7
Generator 5: Uzupełnianki (krok 1)
Generator wspomaga tworzenie gier typu dyktando gdzie dziecko ma za zadanie
wstawić brakujące litery we właściwe miejsca.
Aby wygenerować grę należy wypełnić następujące pola:
•
•
Nazwa gry,
Polecenie – należy wpisać poleceni które pojawi się na pasku nawigacyjnym lekcji,
Storna | 8
Generator 5: Uzupełnianki (krok 2)
•
•
•
W pole treść należy wpisać dyktando,
Kolejnym krokiem jest zaznaczanie
kursorem myszy liter które maja być
niewidoczne w treści dyktanda. Po
zaznaczeniu liter należy wybrać
przycisk ukryj słowo,
Litera
lub
słowo
zostanie
poprzedzona i zakończona kilkoma
kropkami,
Storna | 9
Generator 5: Uzupełnianki (krok 3)
W analogiczny sposób postępujemy z wszystkimi słowami lub literami które chcemy
ukryć w dyktandzie. W wygenerowanej wersji ukryte słowa lub litery pojawią się pod
dyktandem. Te słowa lub litery uczeń będzie mógł przenieść we właściwe miejsce
w dyktandzie.
Aby ostatecznie wygenerować grę należy wybrać przycisk Generuj.
Storna | 10
Generator 5: Uzupełnianki
Otrzymamy ekran testowy naszej gry na którym ostatecznie będziemy mogli
przetestować poprawność jej działania. Przycisk Odrzuć spowoduje anulowanie gry
natomiast przycisk Wszystko w porządku, chcę ściągnąć lekcję spowoduje pobranie
gotowej lekcji w formacie *.zip.
Należy chwilę odczekać po kliknięciu przycisku Wszystko w porządku, chcę ściągnąć
lekcję zanim rozpocznie się proces pobierania skompresowanej gry.
Storna | 11
Generator 4: Uzupełnianki
Widok wygenerowanej gry:
Storna | 12
Generator 6: Krzyżówki (krok 1)
Generator wspomaga tworzenie gier typu krzyżówki gdzie dziecko ma za zadanie
wpisać z klawiatury właściwe odpowiedzi.
Aby wygenerować grę krzyżówka należy wypełnić następujące pola:
•
•
•
Nazwa gry,
Polecenie – należy wpisać polecenie które pojawi się na pasku nawigacyjnym
lekcji,
Hasło - musi mieć tyle samo liter ile jest w sumie odpowiedzi. Każda kolejna
odpowiedź musi zawierać odpowiadającą literkę w haśle. Na przykład: Hasłem jest
słowo KOT, odpowiedziami kolejno są: aKtor, drzewO i Trawa.
Storna | 13
Generator 6: Krzyżówki (krok 2)
W polu pytania do krzyżówki należy wpisać wszystkie pytania, jak na poniższym
obrazku:
Storna | 14
Generator 6: Krzyżówki (krok 3)
W polach odpowiedzi należy wpisać
prawidłowe odpowiedzi na zadane
pytania.
Liczba odpowiedzi jest generowana
automatycznie w zależności od liczby
liter w haśle, które wpisujemy w kroku
pierwszym.
Storna | 15
Generator 6: Krzyżówki
Aby ostatecznie wygenerować grę należy wybrać przycisk Generuj.
Storna | 16
Generator 6: Krzyżówki
Otrzymamy ekran testowy naszej gry na którym ostatecznie będziemy mogli
przetestować poprawność jej działania. Przycisk Odrzuć spowoduje anulowanie gry
natomiast przycisk Wszystko w porządku, chcę ściągnąć lekcję spowoduje pobranie
gotowej lekcji w formacie *.zip.
Należy chwilę odczekać po kliknięciu przycisku Wszystko w porządku, chcę ściągnąć
lekcję zanim rozpocznie się proces pobierania skompresowanej gry.
Storna | 17
Generator 6: Krzyżówki
Widok wygenerowanej gry:
Storna | 18
Generator 7: Testy (krok 1)
Generator wspomaga tworzenie gier typu testy gdzie dziecko ma za zadanie zaznaczyć
właściwe odpowiedzi na zadane pytania.
Aby wygenerować grę test należy wypełnić następujące pola:
•
•
•
•
•
Nazwa testu,
Ilość pytań,
Wysyłanie odpowiedzi na e-mail (opcjonalne) – tak wygenerowana gra musi być
umieszczona na serwerze WWW dostępnym z sieci Internet. Nie ma możliwości
wysyłania wyników testu w poczcie e-mail z lokalnego komputera,
Możliwość sprawdzania odpowiedzi – pozwala na porównanie udzielonych
dopowiedzi z odpowiedziami prawidłowymi. Możliwość taka istnieje dopiero po
zakończeniu testy.
Czas na wykonanie – możliwość określenia że test będzie wykonywany na czas.
Storna | 19
Generator 7: Testy (krok 2)
Następnie należy wypełnić pola poszczególnych pytań:
•
•
•
•
Treść pytania,
Punktacja – ilość punktów którą można otrzymać za właściwa odpowiedź,
Wybierz obrazek: (opcjonalnie) – pozwala na załączenie do pytania obrazka,
Typ dopowiedzi – mamy tu następujące opcje:
–
–
Pole tekstowe – wypełniająca test osoba będzie musiała wpisać dokładnie taka sama odpowiedź jaką
wpisała osoba generująca test,
Oraz odpowiedzi typu wybór (A lub B, A lub B lub C, A lub B lub C lub D, A lub B lub C lub D lub E itd.)
Storna | 20
Generator 7: Testy (krok 3)
Po wybraniu odpowiedniego typu odpowiedzi pojawia się pole prawidłowa
odpowiedź gdzie należy zaznaczyć właściwą odpowiedź oraz pole/pola do wpisania
odpowiedzi lub załączenia odpowiedzi rysunkowej.
Storna | 21
Generator 7: Testy (krok 4)
Czynności z kroków 2 i 3 powtarzamy w zależności od ilości wybranych pytań w kroku
pierwszym
Aby ostatecznie wygenerować grę należy wybrać przycisk Generuj.
Storna | 22
Generator 7: Testy
Otrzymamy ekran testowy naszej gry na którym ostatecznie będziemy mogli
przetestować poprawność jej działania. Przycisk Odrzuć spowoduje anulowanie gry
natomiast przycisk Wszystko w porządku, chcę ściągnąć lekcję spowoduje pobranie
gotowej lekcji w formacie *.zip.
Należy chwilę odczekać po kliknięciu przycisku Wszystko w porządku, chcę ściągnąć
lekcję zanim rozpocznie się proces pobierania skompresowanej gry.
Storna | 23
Generator 7: Testy
Widok wygenerowanej gry:
Storna | 24
Generator 7: Testy
Wygenerowana lekcja posiada przyciski nawigacyjne dzięki którym możemy się
poruszać po poszczególnych pytaniach:
Storna | 25
Generator 7: Testy
Ekran podsumowania zawiera liczbę punktów uzyskanych w teście. Możliwość
przeglądania prawidłowych odpowiedzi i porównania ich z naszymi odpowiedziami.
Właściwe odpowiedzi zaznaczone są kolorem zielonym, niewłaściwe natomiast
kolorem czerwonym.
Storna | 26
Generator 7: Testy
Istnieje możliwość wysłania wyników za pomocą poczty e-mail. Należy pamiętać że
gotowy test powinien zostać umieszczony na serwerze WWW.
Storna | 27
Uruchamianie wygenerowanej gry
Pobrany plik z grą w formacie *.zip należy rozpakować programem 7-Zip w dowolnej
lokalizacji na dysku komputera.
Storna | 28
Uruchamianie wygenerowanej gry
W celu uruchomienia gry należy kliknąć na ikonę uruchom.
Storna | 29
Uruchamianie wygenerowanej gry
W ten sposób wygenerowaną grę można uruchamiać zarówno ze strony internetowej
podając link do pliku uruchom lub na komputerze stacjonarnym nie posiadającym
dostępu do Internetu.
Storna | 30
Generatory on-line i lokalnie
Dostęp do generatorów jest możliwy także przez następujący adres internetowy:
www.generatory.matematycznawyspa.pl – wersja online
oraz
www.matematycznawyspa.pl – wersja *.zip

similar documents