Henry Fayol - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Report
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ
K126 Katedra ekonomiky a řízení ve
stavebnictví
Henry Fayol
K126 TERI
Jan Škoda
Nikola Kačerová
Obsah
 Životopis
 Tvorba
 Funkční oblasti managementu
 Funkce managementu
 14 principů řízení
 Shrnutí
2
Životopis
 Narození 1841 v Konstantinopili
 1860 absolvent akademie v St. Etienne
 1888 generální ředitel
 1918 odchod z funkce
3
Tvorba
 1916 vydání Administration industrielle et générale
 1949 přeloženo General and Industrial Management
 1925 Henry Fayol umírá v Paříži
4
Funkční oblasti managementu
 H. F. průkopníkem managementu - začátek 20. stol.
 Rozdělil podnik do 6-ti činností
1) Výrobní činnosti (produkce)
2) Obchodní činnosti (prodej)
3) Finanční činnosti (investice)
4) Ochranné činnosti
5) Účetní činnosti
6) Správní činnosti
5
Funkce managementu
 Definoval 5 základní činností managementu
1) Plánování - stanovit cíl organizace a navrhnout plán, cesty a
strategie k jeho dosažení
2) Organizování - znamenalo vytvoření vhodné podnikové struktury
3) Přikazování - udržení personálu v pohybu
4) Koordinování - aby činnosti probíhaly v souladu s ostatními
5) Kontrolování – zajišťuje, aby se všechno dělo ve shodě se
zavedenými pravidly
6
Funkce managementu
 přikazování a koordinování dnes nahradil pojem vedení
 koncepce spravování založena na jeho osobních zkušenostech
 ISO 9000, 14000, … ?
7
14 principů řízení
1) Dělba práce – práce by měla být členěna na malé proveditelné prvky,
umožňující dosáhnout výhody ze specializace
2) Rovnováha pravomoci a zodpovědnosti – právo dávat příkazy a
moc vyžadovat poslušnost
3) Disciplína - žádné uvolňování či změkčování pravidel
4) Jednoznačnost přikazování - každý zaměstnanec má pouze a jenom
jednoho nadřízeného
5) Jednota zaměření - jedna mysl vytvoří jednotný plán, v němž bude
každý hrát svou roli
8
14 principů řízení
6) Podřízenost individuálních zájmů zájmům obecným - v práci se
mají sledovat pouze pracovní zájmy a myšlenky
7) Spravedlivé odměňování - zaměstnanci dostávají odpovídající
ohodnocení, ne tolik, kolik může podnik postrádat
8) Centralizace – řízení od shora dolu
9) Nepřetržitý řetěz - formální řetěz příkazů, běžící odshora dolů
10) Jednoznačnost - každý úkol by měl být specifikován tak, aby ho pracovník
nejen správně pochopil, ale viděl i jeho souvislost s činnostmi jinými
9
14 principů řízení
11) Spravedlnost - ustavená pravidla a dohody by měly být řádně
dodržovány
12) Stabilita pracovníků - u zaměstnanců je třeba vytvářet pevný pocit
sounáležitosti a věrnosti k firmě
13) Iniciativa - vymyslet plán a udělat vše potřebné k jeho uskutečnění
14) Podnikový duch - podpora týmového ducha přispívá k harmonii a
jednotě uvnitř organizace
10
Shrnutí




14 zmíněných činností má být návodem pro manažery
nedávají však odpověď, v jaké míře mají být používány
Fayol pouze řekl, že je třeba je aplikovat
podle jeho názoru závisí volba postupů a přístupů pro řešení specifických
problémů především na manažerských zkušenostech
 snažil se definovat principy managementu tak, aby umožňovaly vytvářet a
udržovat „dobré zdraví firmy”
11
Děkuji za pozornost
12

similar documents