Burgetova Zuzana - prezentace

Report
PER – Burgetová Zuzana
VEDENÍ TÝMU – JAK SESTAVIT,
ORGANIZOVAT A POVZBUZOVAT PRACOVNÍ TÝM
OSNOVA
Jak vybrat vedoucího týmu .
 Profil vedoucího týmu
 Složení týmu
 Co vede ke špičkovému výkonu týmu
 Rozdíl mezi skupinou a týmem
 Závěr
 Literatura

JAK VYBRAT VEDOUCÍHO TÝMU






Koordinovat
Moderovat
Radit členům
Regulovat konflikty
Reprezentace týmu
Jednání za celý tým
KOORDINOVAT TÝM
Práce v týmu a spolupráce s ostatními osobami
musí probíhat hladce a efektivně
 Starat se o dělbu práce týmu a stále ji
zlepšovat
 Dbát na sladění činnosti týmu s jinými
organizačními jednotkami
 Vzít na sebe koordinační úlohu

MODEROVAT SVŮJ TÝM
Musí pečovat o vzájemnou komunikaci
 Dbát na to aby nikdo nevypadl ze hry a každý
aby se dostal ke slovu
 Argumentace při jednání musí být rozpracované

PORADENTSVÍ PRO ČLENY TÝMU
Vyslechnout členy svého týmu
Může jít o odborné poradenství : vedoucí musí
mít dostatečnou odbornou kvalifikaci
( akceptovat )

PROFIL VEDOUCÍHO TÝMU ?





ŽÁDNÝ UČENEC Z NEBE NESPADL !!!
musí ke svému úkolu dozrát
Sociální kompetence – rozpoznává zájmy, potřeby a
napětí v týmu
Kontaktní schopnost – umění nalézt přístup ke všem
členům týmu a zastupovat tým na venek
Kooperační způsobilost – tým vyvíjí účinnou spolupráci
Komunikační schopnost – příjímání a předávání
informací
Sebekontrola – přispívá k udržování pozitivního
sociálně-psychologického klimatu v týmu
SLOŽENÍ TÝMU ?
Odborná kvalifikace
 Osobnostní profil
 Předpoklady pro týmovou práci
Při sestavování týmu by se mělo dbát na to, aby
se pokud možno všichni členové týmu
pohybovali na srovnatelné odborné úrovni.

Vývoj týmu je především procesem učení.
CO VEDE KE ŠPIČKOVÉMU VÝKONU TÝMU
Existuje tu jeden problém a jeden cíl
 Tým a cíle týmu mají absolutní prioritu
 Vnitřní boje týmu jsou potlačeny
 Komunikace cílově a účelově orientovaná
 Důvěra a loajalita k týmu

Tři fáze :
Organizace – kvalifikace – kooperace
ROZDÍL MEZI SKUPINOU A TÝMEM
Skupina
•Nejsou společné cíle
Tým
•Jasné a všemi akceptované
cíle
•Zájmy jednotlivých členů
harmonizovány
•Členové pociťují účast jako
obtěžování
•Žádné konkurenční interní
boje
•Nejsou dodržovány
smluvené časy
•Závaznost všech
dohodnutých termínů a časů
•Sledování a kontrola s
negativními úmysly
•Skupinová loajalita
•Priorita vůči všem ostatním
povinnostem
ZÁVĚR
Tuto knihu jsem si vybrala, protože mě zajímá,
jak funguje a probíhá týmová práce.
 Jsem člověk, který nerad pracuje sám, ale
raději v kolektivu lidi.
 A s touhle moji vlastností bych měla uvažovat
dál do budoucnosti.

LITERATURA
[1] Kruger, W., : Vedení týmů – Jak sestavit,
organizovat a povzbuzovat pracovní tým, Praha,
Grada Publishing 2004
DĚKUJI ZA POZORNOST
BC.BURGETOVÁ ZUZANA

similar documents