Agata Spodymek - Dokumenty CKU Koszalin

Report
PLANOWANIE I REALIZACJA
INWESTYCJI Z ELEMENTAMI
ZARZĄDZANIA
Agata Spodymek
Słuchaczka oświadcza, iż wykonała pracę samodzielnie z zachowaniem praw autorskich innych osób i wyraża zgodę na publikację
pracy na stronie internetowej CKU Koszalin.
CZYM SĄ INWESTYCJE?
Inwestycje to suma wydatków przedsiębiorstw
na fabryki, maszyny, wyposażenie i zapasy
oraz wydatków gospodarstw domowych na
zakup mieszkań. Inwestycje dzieli się na
inwestycje w kapitał trwały i w zapasy.
Inwestycją w kapitał trwały jest zakup nowej
fabryki, urządzenia czy domu. Inwestycje w
zapasy są to zmiany stanu zapasów w
przedsiębiorstwie.
NA CZYM POLEGA PLANOWANIE INWESTYCJI ?
Planowanie inwestycji polega na formułowaniu
i systematycznym przemyśleniu przyszłych
stanów rzeczy, które porównywane są z
istniejąca sytuacją a wnioski stanowią
podstawę
do
określania
przedsięwzięć
służących najefektywniejszemu kształtowaniu
przyszłości.
KLASYFIKACJA INWESTYCJI


inwestycje
rzeczowe
obejmują
nakłady
przeznaczone
na
powiększanie
własnego
rzeczowego mają trwałego przedsiębiorstwa oraz
nakłady związane z nabyciem nieruchomości,
wartości niematerialnych i prawnych w celu
osiągnięcia w przyszłości korzyści.
inwestycje finansowe polegają na lokowaniu
zasobów pieniężnych na rynku kapitałowym i
pieniężnym.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI
wewnętrzne źródła finansowania, czyli
własne środki, które wskazują na zdolność
przedsiębiorstwa do samofinansowania (środki
wygospodarowane na skutek amortyzacji, zysk
netto, środki pochodzące z przemieszczania
środków z jednych składników majątkowych na
inne),
 zewnętrzne źródła finansowania, czyli środki
obce (np. pożyczka lub kredyt bankowy, emisja
akcji,
obligacji,
listów
zastawnych
oraz
certyfikatów inwestycyjnych, joint venture,
leasing).

PRELIMINOWANIE INWESTYCJI W
PRZEDSIĘBIORSTWIE POLEGA NA
 określeniu
długookresowego celu, jaki zamierza
się osiągnąć dzięki inwestycji,
 ustaleniu alternatywnych rozwiązań,
 kalkulacji
nakładów inwestycyjnych oraz
przyszłych nadwyżek finansowych w celu
 sprawdzenia kryterium opłacalności, odrzuceniu
projektów, które są nieopłacalne.
RYZYKO INWESTOWANIA
Aby zminimalizować ryzyko podjęcia błędnej decyzji
inwestycyjnej, należy każdorazowo przeprowadzić
rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji i
wybrać najlepszy wariant. Wybór może być dokonany
prawidłowo tylko z uwzględnieniem zasady
zaktualizowanej wartości, która jest podstawą
rachunku.
CZY WARTO INWESTOWAĆ?
Aby odpowiedzieć na pytanie, czy warto
inwestować, trzeba
zdyskontować wartość
przewidywanego strumienia zysków i porównać
ze zdyskontowanymi strumieniami nakładów.
Jest to kryterium bieżącej wartości netto NPV.
NPV – WARTOŚĆ BIEŻĄCA NETTO
NPV określa korzyści netto, jakie firma osiąga z
inwestycji. Jeżeli NPV =0 to zdyskontowany
strumień zysków równy jest zdyskontowanemu
strumieniowi nakładów, w takiej sytuacji
inwestor realizuje zysk normalny z danej
inwestycji.
Gdy NPV>0 to inwestycja jest efektywna i
przynosi inwestorowi zysk.
Gdy NPV < 0 inwestycja przynosi stratę.
NPV – WARTOŚĆ BIEŻĄCA NETTO
NPV – wartość bieżąca
CFt - przepływy gotówkowe w okresie t,
r – stopa dyskontowa
I0 – nakłady początkowe
t – kolejne okresy eksploatowania inwestycji
Innym sposobem oceny inwestycji jest wewnętrzna stopa zwrotu IRR.
IRR to taka stopa dla której NPV =0.
IRR określa górną granicę stopy oprocentowania kredytu, jaką inwestor
może zaakceptować.
W praktyce przyjmuje się do relizację inwestycje dla których IRR>r a
odrzuca się te dla których IRR<r.
IRR - WEWNĘTRZNA STOPA ZWROTU
CFt - przepływy gotówkowe w okresie t,
r – stopa procentowa
I0 – nakłady początkowe
t – kolejne okresy eksploatowania inwestycji
Efektywny koszt obcego kapitału można obliczyć według wzoru:
Efektywny koszt kapitału = odsetki x obciążenia fiskalne/100
OKRES ZWROTU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH
Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych oznacza czas,
w jakim przewiduje się zrównanie pierwotnych
nakładów inwestycyjnych z nadwyżkami finansowymi,
czyli jest to okres, w którym zostaną odzyskane
poniesione nakłady inwestycyjne. Im krótszy okres
zwrotu nakładów, tym projekt inwestycyjny uważa się
za bardziej efektywny i tym mniejsze ryzyko
inwestycyjne.
OKRES ZWROTU (T)
Okres zwrotu (T) - jest to czas, jaki jest niezbędny
aby wpływy wyrównały poniesione nakłady:
T - okres zwrotu
t - ostatni rok, na koniec którego nakłady pozostają nie zwrócone
No - nakłady nie zwrócone na koniec roku t
Pt - przychody netto w roku następnym
BIBLIOGRAFIA
Robert E. Hall, John B. Taylor, Makroekonomia
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005 r.,
 T. Kamińska, B. Kubska-Maciejewicz, J. Laudańska Trynka, Teoria podejmowania decyzji przez podmioty
rynkowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 1999 r.
 P. Banaszyk, R. Fimińska – Banaszyk Podstawy
organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Zarządzania w Słupsku, Słupsk 1997 r.
 M.
Pietraszewski
Ekonomika
i
organizacja
przedsiębiorstw, część 3, Wydawnictwo eMPi2,
Poznań 2003
 Wikipedia.pl


similar documents