PowerPointova predstavitev

Report
UGODNI VIRI FINANCIRANJA
ZA MIKRO, MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA
mag. Maja Tomanič Vidovič
NUJNO POVEČEVANJE GOSPODARSKE RASTI
Kdo oziroma kaj
ustvarja gospodarstvo
rast?
?
PAMETNA SPECIALIZACIJA je
GONILO PRIHODNJE GOSPODARSKE RASTI
svetovni podatki kažejo,
da 70% gospodarske rasti
ustvarjajo
inovativna
hitro rastoča
podjetja
KAJ POTREBUJEJO TA PODJETJA ZA SVOJ
NASTANEK IN OBSTOJ?
?
KAJ POTREBUJEJO TA PODJETJA ZA SVOJ
NASTANEK IN OBSTOJ?
ustrezno šolstvo in izobraževanje
prostor
infrastruktura
davki
delovno pravna zakonodaja
administrativni postopki
finančne ugodnosti
dober poslovni coaching
hitre in enostavne informacije
NAMEN DELOVANJA
NAMEN DELOVANJA
ugodni finančni
produkti
•
NAMEN DELOVANJA
GARANCIJE ZA ZAVAROVANJE
BAN. KREDITOV S SUB. OB. MERE
•
POGARANCIJE ZA RGSe
•
DIREKTNI KREDITI
•
KAPITALSKI IN QUAZI VLOŽKI V
OBLIKI TVEGANEGA KAPITALA
•
KAPITALSKI IN QUAZI VLOŽKI V
OBLIKI SEMENSKEGA KAPITALA
ugodni finančni
produkti
4%
50%
60%
15%
/
NAMEN DELOVANJA
elementi državnih
pomoči
ugodni finančni
produkti
UGODNI FINANČNI PRODUKTI
FAZE PODPORE
OD ZAGONA…
V VSEH FAZAH …
… DO USPEŠNIH PODJETIJ,
KI ZAGOTAVLJAJO
GOSPODARSKO RAST
DISTRIBUCIJSKI KANALI
ugodni finančni
produkti od
FINANČNI PRODUKTI
80 % - FINANČNI INŽINERING
2004 – 2013
podpora ……………. 4.314 projektom
v višini ……………673 mio EUR
investicije v gospodarstvu ….. 1,24 mrd EUR
ZAKAJ FINANČNI INŽINERING - MULTIPLIKACIJSKI UČINEK
 Garancije
 Lastniško financiranje
STRUKTURA VIROV
80 %
USTVARJENI UČINKI FINANČNIH SPODBUD
80 %
PRODUKTI 2014
110,5 mio EUR
87 mio EUR
5 mio EUR
2,5 mio EUR
13 mio EUR
3 mio EUR
cca 758 kom
ZA KLASIČNE BANČNE KREDITE - P1
- P1 MLADI
- P1 MSP 5+
ZA BANČNE KREDITE ZA TEH .
INOVATIVNE PROJEKTE - P1 TIP
- P1 TIP MLADI
- P1 TIP MSP 5+
OSNOVNE ZNAČILNOSTI
OPIS PRODUKTA
Garancija za bančni kredit
BANKA
garancija od
60% do 80%
kredit
MSP
P1 TIP MLADI / P1 TIP MSP 5+
Posredniki so banke, ki podjetju odobrijo kredit.
POSREDNIKI
1.
Banka Celje d.d.
11.
Abanka Vipa d.d.
2.
Gorenjska Banka d.d.
12.
3.
Raiffeisen Banka d.d.
Poštna banka
Slovenije d.d.
BKS Bank AG
13.
Nova kreditna banka Maribor
d.d.
Nova Ljubljanska banka d.d.
SKB d.d.
15.
UniCredit Banka Slovenije d.d.
Hypo-alpe-adria bank
d.d.
Deželna Banka
Slovenije d.d.
Sberbank banka d.d.
16.
Banka Sparkasse d.d.
17.
Delavska hranilnica d.d.
Ljubljana
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Hranilnica Lom d.d.
Kranj
Banka Koper d.d.
14.
OPIS PRODUKTA
Subvencija obrestne mere
BANKA
Sub. obr.
mere
kredit
garancija
MSP
Obr. mera =
6 mes. EURIBOR + 1,95%
6 mes. EURIBOR + 0%
P1 TIP MLADI / P1 TIP MSP 5+
OBLIKE
BANKA
Sub. obr.
mere
kredit
garancija
• za investicijska vlaganja
• za obratna sredstva
MSP
P1 TIP MLADI / P1 TIP MSP 5+
UPRAVIČENI
STROŠKI
BANKA
Sub. obr.
mere
kredit
garancija
MSP
• za stroške materialnih investicij
• za stroške nematerialnih investicij
• za stroške financiranja obratnih
sredstev
P1 TIP MLADI / P1 TIP MSP 5+
POSTOPEK
ODOBRITVE
P1TIP MLADI /P1 TIP MSP 5+
VSEBINA VLOGE P1 TIP
1. prijavni obrazec P1 TIP MLADI/ P1 TIP 5+
2. poslovni načrt z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida
3. razkritje odhodkov podjetja za namene raziskav in razvoja
4. pozitiven bančni sklep
5. bonitetna dokazila (S BON obrazec – AJPES)
6. izjava o številu zaposlenih
7. v primeru nakupa starih objektov je potrebno priložiti cenitev objekta
P1TIP MLADI /P1 TIP MSP 5+
MERILA VREDNOTENJA
• kvantitativna ocena,
zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
naziv skupine
Zaposleni podjetja, ki delajo na razvojno raziskovalnem področju v podjetju
Intenziteta raziskav in razvoja v letu 2013
Udeležba na mednarodnih razpisih
Lastna sredstva za izvedbo projekta
Tržna naravnanost podjetja
Dinamika rasti čistih prihodkov od prodaje podjetja (načrtovani čisti prihodki od prodaje v
letu 2016/čisti prihodki od prodaje leta 2013)
Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega (2016/2013)
Neposredna prodaja izven trga RS (stanje na dan 31.12.2013) – čisti prihodki od prodaje v
tujino / čisti prihodki od prodaje
• kvalitativna ocena (bonitetna ocena, ekonomska upravičenost projektov)
P1TIP MLADI /P1 TIP MSP 5+
UREDITEV ZAVAROVANJ
P1TIP MLADI /P1 TIP MSP 5+
ZA KLASIČNE BANČNE KREDITE - P1
- P1 MLADI
- P1 MSP 5+
ZA BANČNE KREDITE ZA TEH .
INOVATIVNE PROJEKTE - P1 TIP
- P1 TIP MLADI
- P1 TIP MSP 5+
OSNOVNE ZNAČILNOSTI
PREDVIDENA INVESTICIJA:
PRIHRANEK
-poslovni objekt
1.000.000 EUR
-tehnološka oprema
300.000 EUR
-obratna sredstva
SKUPAJ
FINANCIRANJE:
KREDIT
200.000 EUR
1.500.000 EUR
1.500.000 EUR
Ročnost kredita:
let
Prihranek v obrestni meri
obrestna mera:
cca. 245.000 EUR
7
6 M EURIBOR + 0 %
Prihranek tudi pri odobritvi
in vodenju garancije
do 2% letno
do 20% v 10 letih
P1TIP MLADI /P1 TIP MSP 5+
PREDVIDENA INVESTICIJA:
PRIHRANEK
- obratna sredstva
EUR
200.000
SKUPAJ
FINANCIRANJE:
200.000 EUR
KREDIT
200.000 EUR
Ročnost kredita:
3 leta
obrestna mera:
Prihranek v obrestni meri
cca. 16.000 EUR
6 M EURIBOR + 0 %
Prihranek tudi pri odobritvi
in vodenju garancije
do 2% letno
do 20% v 10 letih
P1TIP MLADI /P1 TIP MSP 5+
MIKROKREDITI ZA OBRATNA
SREDSTVA
OSNOVNE ZNAČILNOSTI
MIKROKREDITI
razpisana kvota
št.podprtih
višina kredita
5 mio EUR
213 podjetij
do 25.000 EUR
odplačilna doba
obrestna mera
do 5 let
fiksna 3,5%
PREDLOG – druga polovica 2014 - dodatnih 5 mio EUR
TVEGAN KAPITAL ZA HITRO
RASTOČA INOVATIVNA PODJETJA
javno – zasebno parnerstvo
49% / 51%
OSNOVNE ZNAČILNOSTI
št.podprtih
17 podjetij
višina vloženega kapitala skupno
17 mio EUR
višina kap.vložka v podjetje
odplačilna doba
še prosta sredstva
do 1.500.000 EUR letno
do 5 let
13 mio EUR
TVEGAN KAPITAL ZA HITRO
RASTOČA INOVATIVNA PODJETJA
POSREDNIKI
Venture
Capital
Management
UD
upravljavska
družba, d.o.o.
SCS, DTK, d.o.o.
SEMENSKI KAPITAL ZA USTANOVITEV
INOVATIVNIH PODJETIJ 2014-2015
1. faza - SK 50 – konvertibilno posojilo
2. faza - SK 200 – kapitalski vložki
javno – zasebno parnerstvo
OSNOVNE ZNAČILNOSTI
ZAKAJ?
začetek razpisa
SK 50
SK 200
-
pomanjkanje FFF kapitala
višina vloženega kapitala skupno
-
ustvarjanje primernega start-up
ekosistema
-
atraktivnost za domače in tujce
višina vložka v podjetje
- SK 50
- SK 200
pričakovano št.podprtih podjetij
vsebinska podpora
cca 80% / 20%
maj 2014
sept. 2014
2,5 mio EUR
do 250.000 EUR
50.000 EUR
200.000 EUR
do 40 podjetij
start up šole
start up mentorji
podporna infrastruktura
ZAGONSKE SUBVENCIJE ZA
INOVATIVNA PODJETJA 2014
P2
OSNOVNE ZNAČILNOSTI
ZAGONSKE SUBVENCIJE
razpisana kvota
št.podprtih
višina subvencije
vsebinska podpora
3 mio
40 novih letno
cca 400 podjetij skupno
74.000 EUR v treh tranšah
start up mentor
DOBRE PRAKSE
razvoj zmogljivih spletnih rešitev
molekularna biologija, genetske
analize raka,…
(Rusija, Izrael,...)
razvoj in izdelava inovativnih rešitev s
primarnim fokusom na izredno nizki
porabi energije, visoki robustnosti in
naprednih brezžičnih povezavah
avtomatsko merjenje
gleženjskega indeksa za
odkrivanje periferne arterijske
bolezni
Raziskave na področju zahtevnih
problemov v gospodarstvu in
industriji ter razvoj znanj
(Nokia, Siemens,...)
P2
načrtovanje, razvoj in dobava
sistemskih rešitev za merjenje
pozicije žarka na pospeševalnikih
osnovnih delcev
(Španija, Nemčija, Kitajska,
Francija, Japonska,...)

izvajalec sončnih elektrarn na
ključ
(prisoten v več kot 40 državah po
svetu)
proizvajalec PVC, ALU in lesenega
stavbnega pohištva
(Albanija, Azerbajdžan, Avstrija, Bosna in
Hercegovina, Češka, Dominikanska
republika, Francija, Guadeloupe, Hrvaška,
Irak, Iran, Madžarska, Malta, Nemčija,
Ruska federacija, Srbija, Španija, Švica).
DOBRE PRAKSE
proizvodnja izdelkov za
športno in industrijsko
področje dela na višini
razvoj programske opreme za
merilne sisteme
(General motors, Volvo, Nasa)
razvoj na področju distribucijskih
omrežij električne energije,
telekomunikacijskih omrežij in
omrežij informacijske tehnologije.
Stroji za horizontalne tračne žage
(prisotni po vseh delih Evrope,
Rusiji, ZDA, Indiji, Indoneziji, Novi
Gvineji,...)
Merilna in laboratorijska
oprema
P4
DOBRE PRAKSE
proizvajalec gozdarske mehanizacije
(Evropska Unija, Kanada, Norveška, Južna
Afrika, Avstralija, Nova Zelandija, Švica,
države bivše Jugoslavije, Rusija, Belorusija,
Litvo, Čile,...)
elektronski krmilni in regulacijski
sistemi za klimatizacijo in
avtomatizacija procesov
(Hrvaška, Velika Britanija, Finska,
Malezija, Turčija, Avstralija,
Bolgarija,...)
tehnologija monolitskih filtrov
čistih spojin in molekul
(Avstrija, Belgija, Kanada, Kitajska,
Nemčija, Norveška, Hrvaška,...)
izdelava magnetov za
avtomobilsko industrijo (prodaja
80 znanim kupcem po vsem
svetu)
P1TIP
DOBRE PRAKSE
Izdelava zobatih obročev
(izdelki so vgrajeni v motorje 28
proizvajalcev avtomobilov,
Nemčija, Kitajska, Avstrija, Velika
Britanija)
Sadni sokovi in točilne naprave
(prisotni po celi Evropi).
specialisti za izdelavo prototipov,
majhne serije in izdelavo srednje velike
serije visoko-tehnoloških izdelkov.
P1
DOBRE PRAKSE
UČINKI od 2010-2013:
• + 142 novih delovnih mest
Google, CNN, Rovio, Skazan, The
Wall Street Journal,…
(ZDA, Velika Britanija, Japonska,…)
Italija
Namestitvene verige: Falkensteiner, Sava
hoteli, Madame Vacances, Odalys, Club
Residence, Urbania, …
(Evropa )
FC Barcelona, Manchester United,
ACF Fiorentina,…
(Evropa, ZDA, Turčija, Rusija,
Kitajska, Japonska, Južna Afrika,
Saudska Arabija,…)
Italija
T-mobile, The next Web,
The Orchard,…
(ZDA, Hrvaška ,…)
Connet
DigiSign Ireland, IMRG England,
TeleTRUST Germany, COFACE
Romunia, Gospodarska zbornica
Slovenije,…
(Velika Britanija, Nemčija,
Hrvaška, Romunija, Madžarska,…)
ADT Project GmbH , Pessl
Instruments,…
(Nemčija, Avstrija, Srbija,
Velika Britanija,…)
POSLOVNI SERVIS
•
Enostavnost
•
Preglednost
•
Transparentnost
WWW.PODJETNISKISKLAD.SI
Enostavnost
•
E - pripomočki za poslovni načrt,
•
E - prijavni obrazci,
•
E - razpisna dokumentacija,
•
E - vprašanje in odgovori,
•
E - primeri,
•
informativni izračun amortizacijskega načrta za kredit, ki ga želite
najeti,
•
kalkulacija lastnih stroškov,…
WWW.PODJETNISKISKLAD.SI
…Preglednost
•
E – novica,
•
E – seznam dobrih praks,
•
E – rezultati,
•
E – razpisna dokumentacija vključno z kriteriji.
WWW.PODJETNISKISKLAD.SI
…Transparentnost
•
dodeljevanje preko javnih razpisov
•
javni razpisi so objavljeni v Uradnem listu RS,
•
E – pregled prejemnikov.
WWW.PODJETNISKISKLAD.SI
PRIPOROČILA
• dobro preberite razpisno dokumentacijo,
• ocenite, ali so cilji razpisa skladni s cilji podjetja,
• veliko pozornosti namenite vsebini projekta,
• administrativna dokumentacija naj bo popolna.
IZZIVI 2014 – 2020 ……
VIZIJA IN STRATEŠKE USMERITVE
Uspešna rast?
Uspešna rast?
Y = f ( k,
l, t)
Uspešna rast?
Y = f ( k,
Smart money
l, t)
Uspešna rast?
Y = f ( k,
l, t)
Smart money
SPS „DVOJČKI“
SPS „DVOJČKI“
PRODUKT “XY“
finančna
pomoč
različne finančne
spodbude
/finančni inženiring/
coaching
vsebinska
pomoč
podpora
coaching programi
/prilagojeni posamezni
fazi razvoja podjetja in
„vrsti“ podjetja
za doseganje višjega nivoja
rasti podprtih podjetij/
PRIMER DVOJČKA
- kapitalski vložki in
konvertibilna posojila
- od 50.000 EUR
finančna pomoč
do 200.000 EUR
-
do 5 let stara podjetja
-
sovlaganje
FFF
poslovni angeli
+
vsebinska
pomoč
SEMENSKI KAPITAL ZA
USTANOVITEV
INOVATIVNIH PODJETIJ
- start-up šolanje
- kapitalski vložki in
- start-up mentorstvo /
konvertibilna posojila
- od 50.000 EUR
finančna pomoč
do 200.000 EUR
-
do 5 let stara podjetja
-
sovlaganje
FFF
+
poslovni angeli
-
možnost
nadaljnje
finančne podpore
vsebinska
pomoč
coaching
- start-up infrastruktura
SEMENSKI KAPITAL ZA
USTANOVITEV
INOVATIVNIH PODJETIJ
HVALA ZA POZORNOST
Več informacij o Slovenskem podjetniškem skladu:
www.podjetniskisklad.si

similar documents