Radiodiagnostika 6

Report
Kvalita obrazu
Kontrast, rozlišení, neostrost, šum a jeho eliminace, digitalizace obrazu
(kvantování a vzorkování), aliasing a antialiasing, ekvalizace histogramu.
Mgr. David Zoul
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT
2013
Předzpracování obrazu
Image
enhancement
methods:
Rekonstrukce
obrazu:
•Jas, kontrast.
•Ekvalizace histogramu.
•Odstranění šumu.
•Periodické poškození obrazu.
•Detekce a zvýraznění hran a rohů.
•Rozpoznání poškození.
•Invertování.
•Odstranění šumu.
Kontrast obrazu
V levé části obrázku je znázorněno zobrazení jednoduché struktury kruhového tvaru průměru d
a optické denzity A, obklopené homogenním prostředím - pozadím - o optické denzitě B.
Výraznost struktury vůči pozadí můžeme charakterizovat jako kontrast objektu Cobj = (A-B)/B.
Vlivem nedokonalého prostorového rozlišení se ostré kontury původního objektu A rozostřily a
snížil se rozdíl mezi maximem v obraze A* a pozadím B* - kontrast obrazu Cimg = (A*max-B*)/B*
je nižší než kontrast objektu Cobj: Cimg<Cobj.
Za předpokladu struktury kruhového tvaru
a Gaussovského konvolučního rozmazání
(odezvová funkce bodového zdroje PSF
kamery má tvar Gaussovy křivky
s pološířkou FWHM) je vztah mezi
kontrastem objektu a obrazu dán
exponenciálním výrazem:
C im g  C obj  e
 FW H M 


d


2
kde d je průměr struktury. Pro velké
struktury (d > 4 FWHM) se kontrast
zobrazením téměř nezmění (Cimg  Cobj).
U struktur malých rozměrů, srovnatelných
nebo menších než FWHM, je však
degradace kontrastu velmi výrazná,
Cimg  Cobj .
Kontrast obrazu
Kontrast: Rozdíl v signálu sousedních oblastí výsledného obrazu – závisí na
rozdílu zeslabovacích vlastností zobrazovaného objektu:
a) rozdíl tlouštěk z
b) rozdíl v µ
I

I
Příklad 1: dokažte
z
B
C0  A
 1 e
platnost této rovnosti
IA
1) kontrast objektu
2) kontrast detektoru
3) kontrast monitoru
4) vnímavost oka
Redukce kontrastu:
C 
C0
1
S
P
kde S je množství rozptýleného a P množství primárního záření, dopadajícího na
receptor obrazu (žádoucí, aby byl podíl S/P (SPR) co nejmenší).
Pomůcky pro kontrolu zobrazení u přístrojů s přímou digitalizací obrazu
Měření kontrastu
Rozlišení
Rozlišení zobrazovacího systému lze popsat prostřednictvím odezvy na bodový impuls.
Obraz bodového mpulsu – PSF (Point Spread Function) – má v ideálním případě tvar
gaussovského píku, u něhož stanovujeme rozlišení standardně jako FWHM (Full Widh in
Half Magnitude).
Bodový impuls (Diracovu funkci) realizujeme při klasické RTG projekci tzv. dírkovou
kamerou, při CT projekci tenkým kovovým drátkem kolmým k rovině řezu. V reálu má
však ohnisko rentgenky, stejně jako otvor v dírkové kameře konečné rozměry, a obrazem
bodového impulsu je proto právě Gaussova funkce.
V důsledku rozbíhavosti svazku se při klasické RTG projekci tvar PSF v rámci detektoru
obrazu mění místo od místa – gaussovskému píku odpovídá přibližně na centrální ose
svazku
Rozlišení
Reálný obraz je složen z množství bodových impulsů různé amplitudy.
PSF určuje neostrost výsledného obrazu.
Původní ostrý obraz lze získat pomocí dekonvoluce, je-li známo jádro
konvoluce – PSF.
Rekonstrukce obrazu
I  f gn
Šum
Poškozený obraz
„Skutečný“ obraz
Point Spread Function (PSF)
Předpokládejme, že je známa
Dekonvoluce
Vztahu f  g  n  I pro neznámou X
se často říká konvoluční rovnice.
Proces vyřešení této rovnice se
nazývá dekonvoluce.
Jestliže g není známé resp. je
částečně známé, pak se procesu říká
krátkozraká čili myopická dekonvoluce
Korelace je operace podobná jako
konvoluce:
I x 
f
g x 

R
f  t  g  t  x  dt
Konvoluční Věta
ˆ
F  f  g   f  gˆ
F  f  g   fˆ  gˆ
Pro korelace platí
Přímou aplikací této věty je dekonvoluce
I  f gn
Iˆ  fˆ  gˆ  nˆ
fˆ 
Iˆ  nˆ
f  F
gˆ
1
 
fˆ


Rychlá metoda pomocí FFT
Pro nízké frekvence je druhý člen
velký a metoda v přítomnosti šumu
selhává.
Fourier quotient method.
Wienerův Filtr
Myšlenka je následující:
I  f gn

Iˆ  fˆ  gˆ  nˆ
C hcem e najít filtr wˆ takový, aby


wˆ  fˆ  gˆ  nˆ  fˆ  gˆ
a pak

wˆ  fˆ  gˆ  nˆ
gˆ

 fˆ
Wienerův Filtr
Tento přístup je bohužel příliš optimistický.
Reálnějším přístupem je:

wˆ  fˆ  gˆ  nˆ
gˆ

 fˆ 
a hledám e wˆ tak aby
fˆ  fˆ 
2
byl m inim ální
T akový filtr m á tvar:
wˆ 
fˆ  gˆ
fˆ  gˆ
2
2
 nˆ
2
Poškození + šum
Originál
Periodicke Artefakty
Rekonstrukce pomocí
Wienera
Originál
Poškození + šum
Rekonstrukce pomoci
Wienera
Rozlišení
Schopnost zobrazovacího systému rozlišit blízké kontrastní objekty ve výsledném
obrazu
FWHM signálu PSF (point spread function) pořízeného skrze dírkovou kameru
 10 µm
LSF (line spread function) signálu pořízeného štěrbinovou kamerou
ESF (edge spread function) odezva na ostrou hranu – používá se pro hodnocení
vlivů závislých na velikosti pole (např. SPR)
Gaussova funkce
Bodový impuls PSF, či průmět snadněji měřitelné LSF, má charakter Gaussovy
funkce
 x  e

x
2

2
kde   0 je parametr určující „šířku“ funkce. Stanovení jejího Fourierova
obrazu provedeme z definičního vztahu, v němž obě exponenciely sloučíme a
exponenty převedeme na součet čtverce a části nezávislé na x:

F
  x     

1
2

e
x
2

2

e
 i x
dx 
1
2



1
2

 x i    
 
 
2 
4

2
2


2

e
 
2
dx 
1
2

e
4
2



 
2
1
dx 

2
e

e
 x2

  2  i x 




4
2




e
x
2

2
dx .
e
 x i  
 

2 

2
dx 
Gaussova funkce
Poslední integrand nemá primitivní funkci, takže jej bylo nutno zintegrovat
lebesgueovsky:
2

2
 

x

 e  2 dx   2


0
 




 2


0
2

x y

e
2
 
2
dydx  2
0
0
  2 2
2
 e  d   2  
e 
 2


2
2
čili




e
x
2

2
dx 
e


2

2
d d  
0


2
   ,
 0


Lze tedy psát
F
  x     

 
2

e
2
4
2
což je hledaný Fourierův obraz Gaussovy funkce. Je vidět, že tvar funkce se
zachová, ale šířky originálu a obrazu jsou si (v souladu s principem neurčitosti)
nepřímo úměrné.
Princip neurčitosti
prostor
frekvenční
Jestliže  x  y je velikost objektu
v prostoru a  u  v je velikost
FT
objektu ve frekven ční oblasti,
pak platí
 x  y  u v 
1
16 
2
frekvenční
prostor
FT
Malý objekt v prostoru
je velký ve frekvenční
oblasti a na opak.
Rozlišení
F (prostorová frekvence) udává se v lp/mm.
Měření F lze provádět buď pomocí Siemansovy hvězdice, nebo pomocí
čárových testů.
Rozlišení
MTF (modulační přenosová funkce) popisuje, jakým způsobem zobrazovací systém
zaznamenává objekty se zvyšujícím se F. Při vysokém F dochází k modulaci MTF.
MTF lze spočítat Fourierovou transformací LSF. Pokud má LSF gaussovský průběh,
rovněž i MTF má gaussovský průběh. Čím je užší LSF (a tedy lepší rozlišení), tím je širší
její Fourierova transformace MTF (důsledek principu neurčitosti) a tím vyšší je
rozlišitelná F.
Rozlišení
Neostrost obrazu
Neostrost:
U 
U geom  U pohyb  U m aterial
2
2
2
Geometrická neostrost (polostín)
f  U geom  D  M  1  
D  d objekt  receptor
d ohnisko  objekt
kde D je nominální rozměr ohniska
Pohybová neostrost
U
 vtM cos 
pohyb
kde
M 
I
O

d ohnisko  film
d objekt  film
a α je úhel směru pohybu vzhledem k rovině receptoru
Materiálová neostrost – souvisí s použitím zesilujících fólií,
ovlivněna jejich tloušťkou, velikostí zrn, kontaktem film-fólie.
Příklad 2: Vypočtěte celkovou neostrost rentgenovaného objektu, který se
pohybuje rychlostí 0,5 ms-1, jestliže expoziční čas činil 5 ms, vzdálenost
ohnisko – objekt byla 60 cm, SID = 100 cm, a nominální velikost ohniska byla
0,3 mm. Materiálovou neostrost zanedbejte.
Šum
Modely šumu
Aditivní model
Signal
M
 Signal
Clean
 Noise
Multiplikativní model
Signal
M
 Signal
Clean
* Noise
Korelované
•Elektrická interference
•Zdroj-Detektor interference
•Moiré patterns
Nekorelované
•Kvantový šum na CCD kamery
•Kvantizovaný šum na dig. fotkách
•Neuronal noise in a retina
Typy šumu
Šum
a) Kvantový šum (poissonovské rozdělení)
 
N det
b) Poměr signál – šum
SN R 
N det


N det 
Q D E  N dop  40
c) Kvantová detekční účinnost
QDE 
N d et
Příklad 3: Vypočtěte
poměr signál – šum,
jestliže na pixel
detektoru dopadlo 106
fotonů a kvantová
detekční účinnost
detektoru je 10%.
N dop
d) Strukturální šum – vzniká důsledkem náhodných fluktuací v počtu
absorbovaných fotonů v jednotce plochy zesilující fólie filmu v důsledku
nehomogenity scintilační vrstvy
e) Zrnitost filmu – vzniká v důsledku nehomogenit v rozložení např.
radiofotoluminiscenčních center na povrchu filmu a jejich odezvy při skenování
f) Poměr kontrast – šum
CNR 
PV

 A l   P V  norm 
2
 A l     norm 
2
2
kde tloušťka vrstvy Al = 0,2 mm
5
Příklad 4: Vypočtěte
poměr kontrast – šum pro
záření o polotloušťce
2 mm Al a pro stejné
parametry, jako v předešlé
úloze.
Kontrast a šum
Náhodné fluktuace detekovaného signálu, nezávisle pro každý pixel
Relativní statistické fluktuace s/n = 1/(N)
jsou tím nižší, čím vyšší je počet impulsů
nastřádaný v jednotlivých pixelech obrazu.
Konstantní pozadí B je tedy zobrazeno
jako plocha, jejíž body kolísají zhruba mezi
B*±(B*), tj. sB = ±(B*). Podobně
statisticky kolísají hodnoty bodů v obraze
A*. Pokud jsou tyto fluktuace příliš vysoké,
srovnatelné s průměrnými hodnotami
rozdílu mezi A* a B*, mohou se v nich tyto
rozdíly snadno "ztratit" a příslušná struktura
nebude na obraze patrná. Rušivé
statistické fluktuace jsou tak principiálním
limitujícím faktorem rozpoznatelnosti
malých a ne příliš kontrastních objektů v
obraze.
Roseovo kritérium
Ze statistické analýzy obrazových dat plyne, že rozpoznat (a statisticky prokázat) můžeme v
obraze jen takovou strukturu, jejíž kontrast Cimg splňuje podmínku
Cimg > 4/(B*).
Je to podmínka statistické významnosti rozdílu A*-B* informace v obraze objektu vůči
okolnímu fluktuujícímu pozadí B*. Pro kvantitativní popis vlastností obrazů se zavádějí pojmy:
Signál s je rozdíl v intenzitě obrazu (počtu nastřádaných impulsů) mezi vyšetřovanou
strukturou a okolím. V našem případě je dán rozdílem:
s = A*max-B*.
Šum n (Noise) představuje rušivé statistické fluktuace v obraze. Pro náš případ jsou důležité
fluktuace pozadí, takže šum je dán druhou odmocninou z průměrného nastřádaného počtu
impulsů v obraze pozadí:
n = sB = (B*).
Shora uvedenou statistickou podmínku detekovatelnosti struktury lze pak vyjádřit tzv.
Roseovým kritériem:
SNR > 4.
Vezmeme-li v úvahu vliv rozlišení i statistických fluktuací, spojením shora uvedených vztahů
můžeme základní podmínku rozpoznatelnosti struktury zformulovat takto:
C obj 
4
B
e
*
 FW H M 


d


2
Pomůcky pro kontrolu zobrazení u přístrojů s přímou digitalizací obrazu
Portalvision Phantom
C-D diagram
Prostorové rozlišení lze nejlépe popsat pomocí MTF, kontrast pomocí SNR,
popř. CNR.
Diagram Contrast-Detail kvalitativně popisuje vzájemný vztah těchto parametrů
zobrazovacího systému.
Na ose x leží škála velikostí objektu (rozlišení detailů), na ose y pak kontrast
objektu.
A – lepší prostorové rozlišení
B – lepší rozlišení kontrastu
Dynamický kontrast a kvantová
detekční účinnost
Dynamický (expoziční) kontrast:
DR 
E m ax
E m in
Kvantová detekční účinnost:
QDE  F  
2
SN R out
2

F 
  NPS  F 
PV
SN R in
2
M TF
2

NEQ  F


kde NPS je tzv. výkonové spektrum šumu, které se získá Fourierovou
transformací autokorelační funkce ACF
ACF  x  
1
 i  x  x    i  x   dx 

L
L
NEQ je ekvivalent šumu (číselně odpovídá Ndet)
Eliminace šumu
Cílem je snížit rozptyl
šumové funkce.
Lidskému oku nejvíce
vadí vysoké frekvence
šumu  nízkofrekvenční
filtr.
Informace o hranách však
také leží ve vysoké
frekvenci.
Metody pro eliminaci šumu
1. „Časove“ průměrování
Snímá se vícekrát a konečný obraz je průměrem všech
obrazů.
S m  S clea n  n

S
`
m
 S clea n 
n
N
Z a p řed p o k lad u , že šu m je 2 D
zred u k u je se varian ce šu m u z 
2
na

2
N
Metody pro eliminaci šumu
2. Obyčejné (souřadnicové)
průměrování
Konvoluce
obrazu s maticí typu
1 1 1

1 
C   1 1 1
9 

1 1 1
nebo
1
1 
C 
 2
16 
1
2
4
2
1

2
1 
Metody pro eliminaci šumu
3. Průměrování podél hran
Pokud jsou hrany známé, tak podél hran používáme jiný filtr.
V ostatních částech používáme souřadnicový filtr.
Metody pro eliminaci šumu
4. Prahování
Výsledek konvoluce v bodě měníme pouze když překročil zadaný
práh, nebo když leží v daném intervalu (Podle toho jaké vlastnosti
má šum a jaké je SNR)
Metody pro eliminaci šumu
5. Metoda rotujicího okna
Používají se dva typy konvoluční matice 3x3 pro všech 8
směrů (8 sousedů počítaného bodu). Metoda pracuje na
okolí 5x5 bodů a to tak, že v osmi směrech od středního
bodu počítá rozptyl. Vybere oblast s nejmenším
rozptylem, oblast zprůměruje pomocí konvoluce a
výslednou hodnotou nahradí bod uprostřed masky 5x5.
Metody pro eliminaci šumu
6. Mediánový Filtr
V okně provedeme seřazení dat a prostřední
prvek (medián) tvoří výsledek.
Výběrové okno je třeba zvolit tak, aby hrany
nebyly na koncích.
Algoritmus má při klasickém třídění náročnost
O(n4) ale pomocí Quicksortu nebo Heapsortu
nebo MergeSortu lze redukovat na O(n2 log 2n)
případně na O(n log n).
Existuje nová verze (FMF, Fast Median Filter)
která má náročnost O(n)
Metody pro eliminaci šumu
7. Zobecněný Mediánový Filtr
Provedeme seřazení dat a na
setříděnou posloupnost aplikujeme
váhovou funkci w rovnu např.
w
1
4
 0, 0,
0,1, 2,1, 0,

M edián
, 0, 0 
Metody pro eliminaci šumu
8. Šum typu Salt and Pepper
U šumu typu S&P se většina pixelů správně zobrazí (bez
šumu) a jen některé mají falešnou hodnotu 0 nebo 255.
Pro takový šum stačí udělat průměrování v bodech
majících hodnotu 0 nebo 255. Filtr se zvolí typu:
1
1 
C   1
8 
1
1
0
1
1

1
1 
Digitalizace obrazu
ADC charakterizován vzorkovací frekvencí (pixelizace) a bitovou hloubkou
(kvantování obrazu). S nižší vzorkovací frekvencí a bitovou hloubkou dochází
ke ztrátě informací z původního analogového signálu.
Výsledný digitální obraz obsahuje informaci o poloze bodů a amplitudě signálu
v těchto bodech.
K rekonstrukci obrazu na zobrazovací jednotce (monitoru) je zapotřebí DAC
převodník.
high-res image
pixelated
quantized
pixelated
& quantized
Kvantování (bitová hloubka) obrazu
Kvantování (bitová hloubka) obrazu
Bitová hloubka určuje rozlišení kontrastu
Vzorkování (pixelizace)
Průměrování přes
obdélník
f x, y 
high-res image
f DS ( x , y )
f DS 

f  sN
 
N
k d e s je v z o rk o v a c í fu n k c e
a  N je o b d é ln ík o v á fu n k c e
s e š ířk o u N
pixelated image
Vzorkování (pixelizace)
Ztratí se informace se
vzorkováním?
Ukazuje se, že za určitého
předpokladu nikoliv
Proces vzorkování lze
chápat jako násobení
původního obrázku s
následujcí funkcí
které říkáme „vzorkovací
funkce“ a N je vzorkovací
šířka
Vzorkování (pixelizace)
Výsledný obraz je pak
diskrétní verzí původního
obrazu.
Fourierova transformace
takového obrazu je
konvolucí FT původního
obrazu a 2D delta funkce
s intervaly 1/N.
FT bude pak periodická
Vzorkování (pixelizace) obrazu
Určuje prostorové rozlišení
Aliasing
Matice detekčních či zobrazovacích elementů je charakterizována
vzorkovací šířkou L a šířkou detekčního (zobrazovaccího) elementu – obě
nenulové. Dochází ke vzorkování obrazu a zprůměrování obrazu přes šířku
elementu. Interval prostorových frekvencí F, které mohou být detekovány či
zobrazeny, je dána Nyquistovým kritériem F ≤ 1/(2L).
Aliasing
Aliasing
Aliasing
Digitální receptory mají obdélníkovou LSF. Mějme obdélníkový puls popsaný
funkcí
 E 0 pro x  L
f x  
 0 pro x  L
Fourierova transformace obdélníkového pulzu je tedy

F k  


f  xe
 ikx
dx 



 f  x   cos  kx   i sin  kx   dx   f  x  cos  kx  dx  i  f  x  sin  kx  dx



Protože f(x) je sudá funkce, je poslední integrand lichou funkcí a jeho integrál
je tudíž nulový. Máme tak

F k  
L
 f  x  cos  kx  dx  

L
L
sin kL
E

E 0 cos  kx  dx   0 sin  kx    2 E 0 L
kL
 k
L
Označme L vzorkovací šířku detektoru (vzdálenost středu dvou sousedních
detekčních elementů), F prostorovou frekvenci (lp/mm) signálu.
M TF  F , L   E 0 L
sin  2 L F 
L F
Aliasing
Nyquistovo kriterium:
Je li prostorová frekvence vstupního signálu vyšší než Flim, dochází k modulaci MTF, což
se projeví jako splývání struktur – aliasing. Frekvence výsledného splynutého signálu je
o tolik menší než F, o kolik je větší frekvence vstupního signálu oproti F.
f  x   1 pro x  L a f  x   0 pro x  L
pak
F  f   k   E0 L
Flim 
sin  2  L F 
 LF
1
2L
Aliasing
Snímek cihlové zdi pořízený ve vysokém
(vlevo) a v nízkém (vpravo) rozlišení
Anti-aliasing filter
fˆD S  F

f  sN
F 
N

ale i o p ak je p ravd o u :
Id eáln í rek o n stru čn í vzo rk o vací filtr
m á v k -p ro sto ru tvar o b d eln ík o vý
f DS 

f  sN
 
se šírk o u
N
1
(o d stran ím e-li vyso k é
N
k d e s je v z o rk o v a c í fu n k c e
frek ven ce k teré n ejsm e sch o p n i
a  N je o b d e ln ík o v á fu n k c e
d etek o vat) a tu d íž v t-o b las ti b u d e
s e š ířk o u N
k o n vo lu čn í filtr m ít tvar zn am é
sin c fu n k ce:
 2 x 
sin 

f
 m ax 
x
Anti-aliasing
Image enhancement methods
(Metody pro vylepšení obrazu)
Histogram obrazu je funkce četnosti jednotlivých intenzit.
Kumulativní histogram obrazu je funkce intenzit kde pro
každou intenzitu je funkční hodnota rovna počtu bodů
majících svou intenzitu menší nebo rovnu.
Ekvalizace (Transformace)
Histogramu
Obecně se jedná o transformace
histogramu na požadovaný tvar.
K transformaci se používá kumulativní
histogram.
Transformace je možné dělat i lokálně
(změna jasu, kontrastu).
0
127
255
Změna jasu
0
127
255
127
255
Změna jasu
0
g
0
127
transform mapping
255
Změna
kontrastu
K 
I max  I min
I max  I min
Histogram pro RGB obraz
Ekvalizace
Histogramu
Ztráta detailů z
ekvalizace
histogramů
Zpracování digitálního obrazu
Korekce digitálního obrazu Iraw(x,y) (temný šum, vadné pixely):
I  x , y    I raw  x , y   D 
G
G  x, y 
kdeD je průměrný temný šum elementů detektoru,G je průměrná odezva
elementů detektoru na homogenní signál G(x,y).
Vstupní výkonové spektrum šumu radiačního pole na povrchu detektoru
W in  u , v   K a  SN R in  K a
2

 E
dE 
Ka

  E  dE
Výkonové spektrum šumu na výstupu digitálního RTG zobrazovacího zařízení
W out  u n , v k  
M
xy
M  256  256
256
 
m 1
i 1
2
256
 I  x i , y j   S  x i , y j   ex p   2  i  u n x i  v k y j  




j 1
Detekční kvantová účinnost
DQE u, v   M TF
2
u, v 
W in  u , v 
W out  u , v 

similar documents