20140424_P2 inspiratiedag volkstuinen_Griet Hanegreefs

Report
INSPIRATIEDAG VOLKSTUINEN
24 APRIL 2014
GRIET HANEGREEFS
INLEIDING | WAT VOORAF GING
2007
Studie ‘Toestandsbeschrijving van de volkstuinen in Vlaanderen vanuit een
sociologische en ruimtelijke benadering’
Opdrachtgever: Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Monitoring en Studie
Opdrachtnemer: Universiteit Gent, Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning
INLEIDING | WAT VOORAF GING
2007
Studie ‘Toestandsbeschrijving van de volkstuinen in Vlaanderen vanuit een
sociologische en ruimtelijke benadering’
Opdrachtgever: Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Monitoring en Studie
Opdrachtnemer: Universiteit Gent, Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning
Beleidsaanbevelingen
2009-2010
Studie ‘Realisatie van de beleidsaanbevelingen van de studie ‘Toestandsbeschrijving
van de volkstuinen in Vlaanderen vanuit een sociologische en ruimtelijke
benadering’’
Opdrachtgever: Vlaamse Landmaatschappij
Opdrachtnemer: Universiteit Gent, Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning
en vzw De Vlaamse Volkstuin
INLEIDING | WAT VOORAF GING
2007
Studie ‘Toestandsbeschrijving van de volkstuinen in Vlaanderen vanuit een
sociologische en ruimtelijke benadering’
Opdrachtgever: Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Monitoring en Studie
Opdrachtnemer: Universiteit Gent, Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning
Beleidsaanbevelingen
2009-2010
Studie ‘Realisatie van de beleidsaanbevelingen van de studie ‘Toestandsbeschrijving
van de volkstuinen in Vlaanderen vanuit een sociologische en ruimtelijke
benadering’’
Opdrachtgever: Vlaamse Landmaatschappij
Opdrachtnemer: Universiteit Gent, Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning
en vzw De Vlaamse Volkstuin
Handleiding over de aanleg van een volkstuinpark
HANDLEIDING
Doel: gemeenten wegwijs maken
bij de aanleg van volkstuinparken
Stappenplan
Opbouw:
1. Behoeftebepaling
2. Op zoek naar een locatie
3. Inrichting
4. Beheer
BEHOEFTEBEPALING
Doel: gemeenten wegwijs maken
bij de aanleg van volkstuinparken
Stappenplan
Opbouw:
1. Behoeftebepaling
2. Op zoek naar een locatie
3. Inrichting
4. Beheer
o theoretische behoeftebepaling
= invullijst
o maatschappelijke behoeftebepaling
BEHOEFTEBEPALING | THEORIE
HOE BEPALEN ?
o Op basis van verschillende methoden
Bevolkingsdichtheid is steeds doorslaggevende factor
Grotere bevolkingsdichtheid
 kleinere oppervlakte aan private buitenruimte
 grotere nood aan publiek groen
o Bereik van volkstuinparken = 3km
Behoeftebepaling op buurtniveau
 Gegevens beschikbaar obv statistische sectoren
BEHOEFTEBEPALING | THEORIE
zeer dense buurten (> 6000 inw/km²)  grootste nood aan volkstuinen
dense buurten (4000-6000 inw/km²)  grote nood aan volkstuinen
minder dense buurten (2000-4000 inw/km²)  nood aan volkstuinen
ondergrens: 2000 inw/km²  geen nood aan volkstuinen
BEHOEFTEBEPALING | THEORIE
Gemeenten met buurten met een grote theoretische nood aan volkstuinen
BEHOEFTEBEPALING | THEORIE
BEREIK
Afstandsbuffer 3km
= maximale reikwijdte van volkstuinen
BEHOEFTEBEPALING | MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK
THEORIE VERSUS PRAKTIJK
o Theoretische behoeftebepaling
= berekening behoefte obv bestaande gegevens
o Maatschappelijke behoeftebepaling
= draagvlakbepaling obv feiten
op zoek naar gebruikers
op zoek naar trekkers
LOCATIEKEUZE
Doel: gemeenten wegwijs maken
bij de aanleg van volkstuinparken
Stappenplan
Opbouw:
1. Behoeftebepaling
2. Op zoek naar een locatie
3. Inrichting
4. Beheer
o opstarten van een nieuw project
o aansluiten bij project in planfase
LOCATIEKEUZE | AANSLUITEN BIJ PROJECT
SNELLE REALISATIE
WAAR
o
theoretisch en/of empirisch bepaald
WELKE PROJECTEN
o
o
o
o
o
o
Koppeling aan bejaardentehuizen
Koppeling aan ziekenhuizen
Koppeling aan groepswoningbouw
Inbedden in de fasering van grote bouwwerken (tijdelijke volkstuinen)
Projecten die vanuit Vlaanderen begeleid worden, zoals landinrichting en natuurinrichting
…
MOGELIJKHEID TOT INBEDDING
o
als last koppelen aan het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning
LOCATIEKEUZE | NIEUW PROJECT
POTENTIËLE ONTWIKKELINGSGRONDEN ZOEKEN
o Binnen afstandsbuffer 3km van meest dichtbevolkte buurten
o In de buurt van empirisch bepaald potentieel aan gebruikers
VANUIT 3 INVALSHOEKEN
o Planologische bestemming
o Eigendom
o Opportuniteiten
LOCATIEKEUZE | NIEUW PROJECT
INVALSHOEK 1 | PLANOLOGISCHE BESTEMMING
o
o
Geen specifieke bestemmingsvoorschriften
Ongeveer de helft van alle volkstuinparken gelegen in zones waarvan de onderliggende
planologische bestemming aansluit bij de aard van de activiteit van het volkstuinieren
POSITIEVE BESTEMMINGEN: ZONE-EIGEN
o
o
o
o
o
Woongebied
Recreatiegebied
Parkgebied
Gemengd openruimtegebied
Zone voor openbaar nut
 Constructies vergunbaar
LOCATIEKEUZE | NIEUW PROJECT
INVALSHOEK 1 | PLANOLOGISCHE BESTEMMING
o
o
Geen specifieke bestemmingsvoorschriften
Ongeveer de helft van alle volkstuinparken gelegen in zones waarvan de onderliggende
planologische bestemming aansluit bij de aard van de activiteit van het volkstuinieren
ANDERE BESTEMMINGEN
o Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,
artikel 4.4.4 betreffende het sociaal-cultureel of recreatief medegebruik
(§1: In alle bestemmingsgebieden kunnen, naast de handelingen die gericht zijn op de verwezenlijking
van de bestemming, ook handelingen worden vergund die gericht zijn op het sociaal-culturele of
recreatieve medegebruik, voor zover ze door hun beperkte impact de verwezenlijking van de algemene
bestemming niet in het gedrang brengen.)
 Kleine constructies vergunbaar
 Voor grote constructies is de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nodig om een
herbestemming naar volkstuinpark door te voeren
LOCATIEKEUZE | NIEUW PROJECT
INVALSHOEK 2 | EIGENDOM
Voor de aanleg van een nieuw volkstuinpark moet de gemeente minstens het gebruiksrecht hebben over
het her in te richten grondgebied.
GUNSTIGE EIGENDOM
Grond in eigendom van de gemeente of een andere overheid:
snelle realisatie mogelijk
Gebruiksovereenkomst of een publiek-publieke overdracht van gronden
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Gemeente | Provincie | Gewest
Kerkfabriek
Stads- of gemeentelijk ontwikkelingsbedrijf
OCMW
Intercommunale
Schoolgemeenschap
Havenbedrijf
NMBS
Drinkwatermaatschappijen
…
LOCATIEKEUZE | NIEUW PROJECT
INVALSHOEK 2 | EIGENDOM
Voor de aanleg van een nieuw volkstuinpark moet de gemeente minstens het gebruiksrecht hebben over
het her in te richten grondgebied.
ONGUNSTIGE EIGENDOM
Grond niet in eigendom van de gemeente of een andere overheid
verwerving van gronden nodig door
o
o
o
o
Aankoop in der minne
Ruil in der minne
Herverkaveling
Onteigening (opmaak onteigeningsplan nodig)
LOCATIEKEUZE | NIEUW PROJECT
INVALSHOEK 3 | OPPORTUNITEITEN
o Interesse vanuit specifieke doelgroepen of bepaalde functies
o Verzekeren van een effectief gebruik
FASERING VAN GROTE WERKEN
o
Vb verkaveling, begraafplaats
KOPPELEN AAN BEJAARDENTEHUIZEN EN ZIEKENHUIZEN
KOPPELEN AAN INSTELLINGEN VOOR GEHANDICAPTEN
o
Verhoogde tuinen voor mensen in een rolstoel, bredere openbare paden, grotere tuinhuisjes
KOPPELEN AAN SCHOLEN
o
o
Bijenkasten, paddenstoelen, vlindertuinen
Schoolwerktuin
KOPPELEN AAN OPENBAAR GROEN
o
o
Verhogen van landschappelijke en ecologische betekenis
Daling onderhoudskosten
INRICHTING
Doel: gemeenten wegwijs maken
bij de aanleg van volkstuinparken
Stappenplan
Opbouw:
1. Behoeftebepaling
2. Op zoek naar een locatie
3. Inrichting
4. Beheer
aandachtspunten bij de inrichting
INRICHTING | ALGEMENE INRICHTINGSPARAMETERS
LANDSCHAPPELIJKE INPASSING
o
Ruimtelijke verweving, buffering
PUBLIEKE EN PRIVATE DELEN
o
Private tuinen, gemeenschappelijke voorzieningen
FACILITEITEN
o
Voorzieningen, veiligheid, infrastructuur
NEVENACTIVITEITEN
o
Diversiteit volkstuingebruikers, ondersteunende functies
BEREIKBAARHEID
o
Fiets, wagen, openbaar vervoer
TOEGANKELIJKHEID
o
Toegang, toeristische routes, gemeenschappelijke infrastructuur
BEHEER
Doel: gemeenten wegwijs maken
bij de aanleg van volkstuinparken
Stappenplan
Opbouw:
1. Behoeftebepaling
2. Op zoek naar een locatie
3. Inrichting
4. Beheer
o wie is verantwoordelijk?
o huishoudelijk reglement
BEHEER | WIE DOET WAT
o
o
o
o
o
Grondeigendom versus beheerder
Publiek versus privaat
Beheers- en onderhoudskosten
Huishoudelijk reglement
Duidelijk communiceren
TOT SLOT | WAAROM NIET…
TIJDELIJK VOLKSTUINPARK ALS
ALTERNATIEF VOOR GEBREK
AAN BESCHIKBARE GROND
TUINIEREN OP DAKEN
TUINIEREN OP VERGETEN
STUKJES GROEN
ONTPITING
OP BEZOEK BIJ DE BOER

similar documents