Euraxess studiedag Aanvraag sofinummer

Report
Aanvraag sofinummer
Door wie, hoe en waar?
Euraxess studiedag
1 december 2011
Erik Rietbergen
landelijk coördinator uitgifte sofinummers
ONDERWERPEN
• Wat is een sofinummer?
• Wie kan een sofinummer aanvragen en hoe
verloopt de aanvraagprocedure?
• Wat gaat er veranderen?
Wat is een sofinummer?
Het nummer dat door de rijksbelastingdienst is
toegekend aan de natuurlijke persoon aan wie
geen burgerservicenummer is toegekend.
Burgerservicenummer:
Het college van burgemeester en wethouders
kent onmiddellijk na de inschrijving van een
persoon in de GBA aan deze ingeschrevene een
burgerservicenummer toe, tenzij aan hem reeds
een burgerservicenummer is toegekend.
Wie kan een sofinummer aanvragen en
hoe verloopt de aanvraagprocedure (1)?
HOOFDREGEL
Een sofinummer kan aangevraagd worden door
iedereen die:
- Geen burgerservicenummer heeft èn
- zich kan identificeren met een identiteitsbewijs genoemd in
artikel 1 WID met uitzondering van het rijbewijs.
Hoe en waar?
Op afspraak (telefonisch via de Belastingtelefoon of aan de
balie van een uitgiftepunt) persoonlijk bij één van de 16
uitgiftepunten sofinummers.
G ro n in g en
L eeu w ard en
A lkm aar
A m sterd am
A lm elo
Z w o lle
L eid en
D en H aag
U trech t
R o tterd am
D o etich em
N ijm eg en
B red a
G o es
E in d h o ven
H eerlen
Wie heeft een burgerservicenummer?
Iedereen die ingeschreven staat bij een Nederlandse
gemeente of ingeschreven heeft gestaan bij een
Nederlandse gemeente na 1 oktober 1994.
Welke identiteitsbewijzen?
- Nederlandse reisdocumenten.
- Niet EU/EER paspoorten, voorzien van een verblijfsaantekening (arbeid toegestaan) en, indien vereist, een TWV.
- EU/EER paspoorten en identiteitsbewijzen voor zover de
houder de nationaliteit van dat land heeft.
- Een JFC-pas (NAVO-militairen).
Nooddocumenten worden NIET geaccepteerd !
EER = Europese Economische Ruimte
Wie kan een sofinummer aanvragen en
hoe verloopt de aanvraagprocedure (2)?
UITZONDERING
NEN-Procedure
NEN 4400-1 gecertificeerde uitzendbureaus kunnen
schriftelijk verzoeken indienen voor toekenning van
sofinummers bij het coördinatiepunt uitgifte sofinummers in
Goes met een standaard aanvraagformulier.
Voorwaarden:
- Ondertekening verzoek door werkgever en werknemer.
- Identiteitsvaststelling door werkgever (aansprakelijkheid).
- Werkgever controleert identiteitsbewijs op echtheid en
geldigheid en stuurt een kopie mee met het verzoek.
- Ook voor Bulgaren en Roemenen moet een TWV worden
overgelegd.
- Geen verzoeken achteraf.
- Sofiverklaring moet overhandigd worden aan werknemer.
De gecertificeerde uitzendbureaus mogen van deze regeling
gebruik maken, maar het is geen verplichting!
Wie kan een sofinummer aanvragen en
hoe verloopt de aanvraagprocedure (3)?
UITZONDERING
Een sofinummer kan aangevraagd worden door
iedereen die:
- Geen burgerservicenummer heeft èn
- niet in Nederland woont, werkt of verblijft èn
- niet in Nederland gaat wonen, werken of verblijven èn
- niet op een bereisbare afstand woont van een uitgiftepunt èn
- een fiscale of sociale reden heeft voor de aanvraag.
Hoe en waar?
- Schriftelijk verzoek, met reden omkleed aan de
Belastingdienst/kantoor Buitenland onder bijvoeging van:
- Kopie paspoort (voor EU/EER onderdanen ook ID-kaart).
- Kopie arbeidsovereenkomst.
- Recent bewijs van inschrijving (woonplaatsverklaring)
lokale gemeente in het buitenland.
Wat gaat er veranderen?
Eind 2012 gaat de
Belastingdienst stoppen
met het verstrekken van
sofinummers!
Na invoering van de wet BRP (Basisregistratie Personen)
wordt ook aan niet-ingezetenen een burgerservicenummer
uitgereikt, onder verantwoordelijkheid van het Min. van BZK.
Er komen 18 inschrijfvoorzieningen (gemeenten) waar nietingezetenen zich op afspraak kunnen laten inschrijven (niet
verplicht).
Kopieën van verklaringen burgerservicenummer kunnen bij
elke gemeente in Nederland worden afgehaald.
De procedure voor NEN 4400-1 gecertificeerde uitzendbureaus komt te vervallen.
Gemeenten kennen geen schriftelijke aanvraagprocedure!
Aangewezen bestuursorganen (o.a. Belastingdienst)
kunnen de beheervoorziening BSN verzoeken om
toekenning BSN.

similar documents