Wouter Hustinx, Yves Blieck, Jochen

Report
Naar een MOOC ICT-competenties
voor lerarenopleiders en student-leraren
VELOV-conferentie – 26 februari 2015
Project RP Novelle (2013-2015)
Projectteam: Yves Blieck, Lieven Vananderoye, Anne-Catherine Quetin, Jochen Didden
& Wouter Hustinx
Probleemstelling project
• Maatschappelijke evolutie: nood aan 21st century skills
• o.a. ICT-geletterd, mediawijs
• ICT-evoluties gaan razendsnel
• Behoefte aan een meer eigentijds onderwijs
• Integratie van soft- en hardware, blended learning, ELO’s
• Curricula
• Behoefte aan meer eigentijdse vormen van LLL voor lerarenopleiders
Probleemstelling project
Maar….
• Weinig zicht op het belang van ICT-competenties in de opleidingsvisie
• Weinig zicht op de plaats van ICT-competenties in de curricula
• Wat met de ICT-competenties van lerarenopleiders?
Dus...
• Nood aan analyse van de diverse beginsituaties van lerarenopleidingen
• Onderzoek naar ondersteuningsbehoeften van lerarenopleidingen op vlak van ICTcompetenties
• Voorzien in deze ondersteuningsbehoeften
Doelstelling 1
Ontwikkelen van een interpretatiekader om lerarenopleidingen te kunnen waarnemen en
analyseren op vlak van hun ontwikkelingsniveau en aanpak inzake ICT-competenties.
Acties:
Literatuurstudie
Verkennen van andere ICT-projecten
Intervisie
Resultaat:
Interpretatiekader
Doelstelling 2
Het waarnemen en interpreteren van ontwikkelingsniveau en aanpak inzake ICT-competenties
in de lerarenopleidingen van Novelle, op basis van het interpretatiekader (ds1).
Doelstelling 3
Ontwikkelen van inzichten en uitwisselen van expertise inzake praktijken met betrekking tot
het werken aan ICT-competenties in de lerarenopleiding (ds1 & ds2).
Acties:
Hospitatieronde mei 2014 – september 2014
Bij 8 lerarenopleidingen van Novelle (3 GLO’s en 5 SLO’s)
Semi-gestructureerd interview a.d.h.v. interviewleidraad o.b.v. interpretatiekader
Resultaat:
Verslag per lerarenopleiding
Synthese hospitatieronde
Belangrijkste inzichten
• Technische en didactische ICT-competenties zijn noodzakelijk, vaak met inbegrip van
mediawijsheid
• Grote verschillen in ICT-gebonden startcompetenties van student-leraren
• ICT is in SLO’s steeds geïntegreerd aanwezig in curricula, in GLO’s varieert dit
• Grote verschillen in ICT-gebonden competenties van lerarenopleiders
• ICT is steeds geïntegreerd aanwezig in het professionaliseringsbeleid
• Belang van rolmodellen voor zowel student-leraren als lerarenopleiders
• Nood aan een instellingsoverstijgend platform voor uitwisseling van expertise,
ervaringen, good practices, tips
• Leermaterialen heel vaak in elektronische vorm beschikbaar (minimale vorm)
• (Startende) Ontwikkeldynamiek voor blended learning en ICT-integratie in vele
opleidingen (maximale vorm)
Doelstelling 4
Bestaande praktijken/methoden/instrumenten combineren of bijkomende methoden
ontwikkelen om het ICT-competentieniveau van lerarenopleiders en aspirant-leraren tot op het
beoogde niveau te brengen (ds3).
Acties:
MOOC-ontwerp
Selectie 4 thema’s
Uittekenen didactisch ontwerpkader
Consumeren en produceren
Transfer
Heterogene instroom
Didactische > Technische ICT-skills?
Intervisie
Technologische setup
(Beoogd) Resultaat:
Performante MOOC-omgeving
4 + 4 thema’s
Doelstelling 4
Bestaande praktijken/methoden/instrumenten combineren of bijkomende methoden
ontwikkelen om het ICT-competentieniveau van lerarenopleiders en aspirant-leraren tot op het
beoogde niveau te brengen (ds3).
Didactisch ontwerpkader:
Oriënteren
Kennismaking met het thema (cartoon, krantenknipsel, vraag)
Begrijpen
Theoretisch kader
Toepassen
Demonstratie van voorbeeld, door de bril van het theoretisch kader
Analyse
Deelnemer analyseert zelf voorbeelden
Evalueren
Standpunten, argumenteren, discussiëren
Creatie / Transfer
Realisatie in de eigen onderwijspraktijk
Reflectie
Getuigenis, evaluatie van de eigen praktijk, inbreng van de eigen realisatie
Doelstelling 4
Bestaande praktijken/methoden/instrumenten combineren of bijkomende methoden
ontwikkelen om het ICT-competentieniveau van lerarenopleiders en aspirant-leraren tot op het
beoogde niveau te brengen (ds3).
Live illustraties ( http://edumooc.be )
Thema ICT in de school en de klas, door Lieven Vananderoye (CVO Limlo)
Thema Mobile devices in de klas, door Jochen Didden (Hogeschool PXL)
Thema Games in het onderwijs, door Anne-Catherine Quetin (Hogeschool PXL)
Thema Mobiel leren, door Yves Blieck (CVO De Oranjerie)
Doelstelling 5
Ondersteunen van de lerarenopleidingen van Novelle bij de implementatie van de nieuwe
praktijken/methoden/instrumenten (ds4) in hun lerarenopleiding (aangepast aan hun
beginsituatie).
Acties:
Uittekenen van verschillende implementatiemodaliteiten (hybride ontwerp)
Als xMOOC, cMOOX, task-based MOOC
Als geleide of vrije MOOC
Opleidingsoverstijgend of opleidingsgebonden
In een learning blend met contactonderwijs
Fragmentarische selectie voor F2F-onderwijs
Als keuze-opleidingsonderdeel
Voor de volledige klasgroep of enkel remediërend/excellerend?
Voor het volledige team of enkel remediërend/excellerend?
(Beoogd) Resultaat:
Effectieve implementatie vanaf academiejaar 2015-2016
Onder de modaliteit(en) die het best aansluiten bij behoeften van de
lerarenopleiding(en)

similar documents