H9 Kengetallen - De Handelsroute

Report
Financiering
en inkoop
H9 Kengetallen
Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap
Kengetal
Een kengetal zegt iets over de financiële
toestand van een onderneming op een
bepaald moment. Een kengetal is absoluut
getal of verhoudingsgetal dat is uitgedrukt in
geld- of in eenheden en dat de toestand of
de ontwikkeling van de financiële situatie
van een onderneming weergeeft.
De kengetallen hebben betrekking op:
liquiditeit
solvabiliteit
rentabiliteit
2
Financiering en inkoop | CEO
Liquiditeitsbalans
Een liquiditeitsbalans is een balans
waarbij de bezittingen en schulden zijn
onderverdeeld in hoofdgroepen.
De hoofdgroepen zijn:
vaste activa (bezittingen)
vlottende activa (bezittingen)
eigen vermogen (schulden)
vreemd vermogen lang (schulden)
vreemd vermogen kort (schulden)
Financiering en inkoop | CEO
3
Liquiditeit beoordelen
De kengetallen waarmee je de liquiditeit
beoordeelt zijn:
current ratio
quick ratio.
4
Financiering en inkoop | CEO
Current en quick ratio
De current ratio geeft de verhouding aan tussen
de vlottende activa en het vreemd vermogen kort.
Dit kengetal is bijna hetzelfde als de current ratio.
Het enige verschil is dat je bij de quick ratio de
voorraad niet meetelt.
5
Financiering en inkoop | CEO
Nettowerkkapitaal
Het werkkapitaal geeft aan over hoeveel geld de
onderneming kan beschikken voor het uitoefenen
van de bedrijfsactiviteiten.
Het brutowerkkapitaal bestaat uit de vlottende
activa. Als je hier het vreemd vermogen kort
afhaalt, heb je het nettowerkkapitaal.
6
Financiering en inkoop | CEO
Solvabiliteit
De solvabiliteit van de onderneming is de mate
waarin je als ondernemer in staat bent om bij
opheffing (liquidatie) van je onderneming uit
de opbrengst van de bezittingen je schulden
terug te betalen.
De volgende kengetallen van solvabiliteit
komen aan de orde:
solvabiliteitsgraad
solvabiliteitspercentage
debt ratio
Financiering en inkoop | CEO
7
Solvabiliteitsgraad
De solvabiliteitsgraad zegt iets over de
mate waarin de onderneming in staat is
aan zijn financiële verplichtingen te
voldoen.
8
Financiering en inkoop | CEO
Solvabiliteitspercentage
Geeft aan in welke mate er na liquidatie na
verkoop van de bezittingen er nog schulden
zijn.
9
Financiering en inkoop | CEO
Debt ratio
De debt ratio is een verhoudingsgetal om
de solvabiliteit te meten. Hierbij kijk je
hoeveel van het totale vermogen
gefinancierd wordt met vreemd vermogen.
10
Financiering en inkoop | CEO
Rentabiliteit
De rentabiliteit van het eigen vermogen is het
percentage dat je verdiend hebt met het eigen
vermogen. Het geeft de verhouding aan tussen
de opbrengst van het eigen vermogen en het
gemiddeld geïnvesteerde eigen vermogen.
11
Financiering en inkoop | CEO
Rentabiliteit van het vreemd
vermogen
Het rendement van het vreemde vermogen
bestaat uit de interest die een vreemd
vermogenverschaffer ontvangt voor de investering
van zijn vermogen.
12
Financiering en inkoop | CEO
Rentabiliteit van het totale
vermogen
De rentabiliteit van het totale vermogen geeft de
verhouding aan tussen de opbrengst van het totale
vermogen en het gemiddeld geïnvesteerde totale
vermogen.
13
Financiering en inkoop | CEO
Hefboomeffect
Tussen de rentabiliteit van het eigen vermogen, de
rentabiliteit van het vreemd vermogen en de rentabiliteit van
het totaal vermogen zit een verband. Dit verband noem je
het hefboomeffect.
Er bestaan twee soorten hefbomen: positief en negatief.
Positief: het geleende geld levert meer op dan het kost.
Negatief: het geleende geld kost meer dan het oplevert.
14
Financiering en inkoop | CEO
Cashflow
De cashflow is de in- en uitstroom van liquide
middelen. Het uitgangspunt van de berekening van de
cashflow is de nettowinst. Door van de omzet de
inkoopwaarde van de omzet en alle exploitatiekosten af
te halen, krijg je de nettowinst.
Cashflow bij bv:
15
Financiering en inkoop | CEO
Omzet per gewerkt uur
Omzet per gewerkt uur =
Arbeidsproductiviteit
Omzet per gewerkt uur =
omzet
aantal gewerkte uren
16
Financiering en inkoop | CEO
Winkelvloeroppervlakte
Winkelvloeroppervlakte is het gedeelte
van de winkel waar de klant komt en
eventueel de etalage.
omzet
omzet per m² wvo =
aantal m² wvo
17
Financiering en inkoop | CEO

similar documents