Bekijk de presentatie Machineveiligheid

Report
Arbocatalogus SW
Deelcatalogus Machineveiligheid
20 maart Tilburg
15 april Kampen
8 mei Utrecht
Programma
(in willekeurige volgorde)
• Inhoud (Historie & Achtergrond, Wat is een
Arbocatalogus)
• Voorbeelden uit de deelcatalogus
• Tips en Trucs
• Ruimte voor vragen
• Filmpjes (zeggen meer dan woorden)
Wat vooraf ging (1)……….
Wat vooraf ging (1)
Arbowet 1998 bestaat uit:
Arbowet, Arbobesluit, Arboregeling (doelvoorschriften)
en Arbobeleidsregels (middelvoorschriften en maatregelen).
Voorbeeld Doelvoorschrift: Organisatie van de arbeid voor
zwangere werknemers is dusdanig, dat deze geen gevaar
oplevert voor haar veiligheid of gezondheid en geen terugslag
kan veroorzaken op de zwangerschap.
Voorbeeld Middelvoorschrift: In de laatste drie maanden van
de zwangerschap mogen zwangere werknemers niet worden
verplicht dagelijks meer dan één maal per uur te hurken,
bukken, knielen of staande voetpedalen te bedienen.
Wat vooraf ging (2)………
Wat vooraf ging (2)
Overleg Werkgevers / Werknemers / Min SZW over de
“zin en onzin” van de Arbobeleidsregels
(periode vòòr 2007).
Eén van de wijzigingen in de Arbowet 2007:
Arbobeleidsregels vervallen op termijn en worden
vervangen door een branchegerichte Arbocatalogus.
Per 1 januari 2011 zijn 76 van de 92 beleidsregels
vervallen en worden er 11 overgeheveld naar de
Arbowetgeving. Per 1 januari 2012 zijn er nog eens 6
vervallen.
Wat is een Arbocatalogus?
Wat is een Arbocatalogus (1)
• Afspraken tussen Sociale Partners (werkgevers en
werknemers) op gebied van arbeidsomstandigheden.
• Marginale toetsing door AI.
• Toegespitst op de betreffende sector
(middelvoorschriften en maatregelen).
• Voldoet aan wettelijk kader (Arbowet, Arbobesluit,
Arboregeling inclusief de bijlagen).
• Sluit aan op doelvoorschriften.
• Hulpmiddel voor aanpak aan de hand van goede
(praktijk)voorbeelden uit de branche.
• Voldoen aan laatste stand der techniek.
Wat is de Arbocatalogus SW ?
Wat is een Arbocatalogus (2)
• Arbocatalogus SW gaat in op gemeenschappelijke
risico’s binnen de SW branche.
• Arbocatalogus SW geeft achtergrond informatie.
• Arbocatalogus SW geeft oplossingen.
• Arbocatalogus SW geeft tips en praktijkvoorbeelden voor
aanpak en oplossingen.
• Arbocatalogus SW vervangt niet de RI&E.
RI&E + plan van aanpak is en blijft leidend bij het
voorkomen en beperken van risico’s in het bedrijf.
• Arbocatalogus is geen wondermiddel.
Gevolgen voor SW bedrijven
Resumé
• Arbocatalogus is privaatrechtelijke afspraak en maakt
formeel geen onderdeel uit van Arbowet.
• Bedrijven moeten zich houden aan de afspraken of
kunnen aantonen op andere manieren te voldoen aan
doelvoorschriften uit de Arbowet.
• Branches met goedgekeurde Arbocatalogus worden
minder gecontroleerd door de AI. Bij controle door AI
geldt Arbocatalogus als referentiekader.
Gevolgen voor SW bedrijven
Uitgangspunt 1
techniek
organisatie
cultuur/gedrag
Gevolgen voor SW bedrijven
Gevolgen voor SW bedrijven
Gevolgen voor SW bedrijven
Uitgangspunt 2
De Arbeidshygiënische Strategie
Versie “werkvloer”: “Hoe voorkomen we gevaar?”
1.
2.
3.
4.
Oorzaak van het gevaar wegnemen
Maatregelen van de afdeling
(bijvoorbeeld afschermingen)
Persoonlijke maatregelen
(bijvoorbeeld taken afwisselen)
Persoonlijke Beschermingsmiddelen
(bijvoorbeeld gehoorbescherming)
Uitgangspunt 3
GBV = Gezond Boeren Verstand
•
•
•
•
•
Gebruik machines waarvoor ze zijn bedoeld.
Als je iets niet begrijpt, vraag het dan!
Je bent verantwoordelijk voor je eigen veiligheid.
Je beschermengel zit niet 24 uur per dag op je schouder.
Je wilt toch niet, dat je collega in het ziekenhuis terecht.
komt? Of dat jij door toedoen van je collega daar beland?
Onderwerpen in de
deelcatalogus machineveiligheid (1)
•
•
•
•
•
•
•
•
Inleiding, rollen, algemene kaders
Machines in SW bedrijven
Wettelijke kader
Doelvoorschriften, middelvoorschriften en procesnormen
Arbeidsmiddelen, vast en mobiel
Hijs- en hefwerktuigen
Risicogroepen / passend werk
Fysische factoren
Onderwerpen in de
deelcatalogus machineveiligheid (2)
•
•
•
•
•
•
•
•
Inrichting en ontwerp arbeidsplaatsen
PBM’s en signalering
Opleiding, voorlichting, instructie, toezicht, gedrag
Ongevallen en beroepsziekten.
Oplossingen (bindend)
Voorbeelden (niet bindend)
Literatuur (verwijzingen)
Bijlagen (o.a. Wegwijzer Brandveiligheid voor de SW)
Gevolgen voor SW bedrijven
Hoog
Laag
Interesse
Draagvlak en communicatie
Kennis
overdracht
Aan tafel met de
sleutelfiguren
leidt tot succes!
Aandacht
geven
Geïnformeerd
houden
Laag
Model door
John Kingston en
Bill Johnson
Hoog
Macht
Gevolgen voor SW bedrijven
Voorbeeld uit de
deelcatalogus Machineveiligheid
Waar moet je op letten als je een machine
koopt/gebruikt?
• CE keurmerk
• Gevaarlijke machine? → dan een TRA
• Noodstoppen
• Jaarlijkse keuring
• Nederlandse gebruiksaanwijzing
• PBM’s (lawaai, veiligheidsschoenen, zaagbroek,
adembescherming, enzovoort)
• Overige wettelijke eisen
Gevolgen voor SW bedrijven
Voorbeeld uit de
deelcatalogus Machineveiligheid
Waar moet je op letten als je een machine
koopt/gebruikt?
• CE keurmerk
• Gevaarlijke machine? → dan een TRA
• Noodstoppen
• Jaarlijkse keuring
• Nederlandse gebruiksaanwijzing
• PBM’s (lawaai, veiligheidsschoenen, zaagbroek,
adembescherming, enzovoort)
• Overige wettelijke eisen
• Training, opleiding en toezicht!
Gevolgen voor SW bedrijven
Een paar vragen over de
deelcatalogus Machineveiligheid
• Wat is een gevaarlijke machine (een machine met een
verhoogd risico)?
• Welke gereedschappen / machines hoef je niet te keuren?
• Is een machine met een CE kenmerk altijd veilig om mee te
werken?
• Op welke werkplekken bestaat er gevaar voor explosies?
• Is bij jouw SW bedrijf een installatieverantwoordelijke
aangewezen? En een werkverantwoordelijke, een
vakbekwaam persoon, een voldoende onderricht persoon,
een beheerder BMI en een vakbekwaam persoon
milieudepot?
Gevolgen voor SW bedrijven
Digitale versie
www.arbocatalogussw.nl
Gevolgen voor SW bedrijven
Wat staat er niet in de
Deelcatalogus Machineveiligheid?
?
Tot slot
• Niet alles is te voorspellen en te voorkomen. Probeer het
risico zo veel mogelijk te beperken. Gebruik je gezond
verstand.
• Iedereen veilig aan het werk en daarna weer gezond naar
huis!
• Als je iets niet weet, kijk eens in de Arbocatalogus SW
voor goede tips en oplossingen.
• …voor dit werk is er nog geen arbocatalogus beschikbaar
VRAGEN?

similar documents