Presentatie windturbines

Report
Windturbines
Klaas Bokma
20 november 2014
• Doelstelling Provincie om te voldoen aan Rijksbeleid (schone
energie)
– In 2020 plaatsing van 530 MW aan windenergie
– Fryslân foar de Wyn, 33 plannen ingediend
– Advies commissie-Winsemius, 7 positief, 13 Ja mits, 13 geen draagvlak
– GS op 28 oktober besluit over advies com. Winsemius
Advies naast zich neergelegd. Alleen windturbines in IJsselmeer en
kop afsluitdijk. Reserve is Heerenveen.
– Hoorzittingen op 17, 18, 20 en 24 november
– Op 17 december nemen PS een besluit over het voorstel van GS
Richtlijn voor het uitvoeren van risicoanalyses voor
windturbines.
Windturbines toetsen aan
• Handboek Risicozonering Windturbines
- eerste versie 2000
- herziene versie 3.1 september 2014
Aan het handboek wordt door de RvS getoetst
• Veiligheidsafstanden t.o.v.
-bebouwing
-wegen
-vaarwegen
-spoorwegen
-buisleidingen
-Hoogspanningsleidingen
-Industrie
-dijklichamen en waterkeringen
• Wij kijken naar veiligheidsafstanden t.o.v.
-bebouwing (activiteitenbesluit PR 10-5 en
10-6 contour)
-transportroutes gevaarlijke stoffen (o.a.bevb)
-Industrie (bevi)
• Naast afstanden die moeten worden aangehouden tot
(vaar)wegen en dijklichamen e.d. kan
• Plaatsing nabij een Bevi bedrijf of Bevb leiding leiden
tot een verhoging van de faalkans van het bedrijf of de
leiding.
• In Bevi en Bevb is aangegeven dat bij het berekenen
van de contouren, risicobronnen in de nabijheid
moeten worden meegenomen die leiden tot een
hogere faalkans. Windturbines worden daarbij
specifiek genoemd.
Conclusie:
Een windturbine in de nabijheid van een Bevi
bedrijf of Bevb leiding kan leiden tot een grotere
PR 10-6 contour, waardoor mogelijk
beperkingen gaan optreden voor ruimtelijke
ontwikkelingen of zelfs een saneringssituatie.
Advies:
Toets aanvragen voor windturbines aan het
Handboek Risicozonering Windturbines

similar documents