Samen bouwen aan een toekomst voor ieder kind

Report
Handelingsgericht
werken; een
introductie
Ingrid Kroezen
Gedragswetenschapper
AB-dienst
Programma
•
•
•
•
Doel van vanmiddag
Uitgangspunten HGW
Opdrachten
Evaluatie
Doelstelling HGW
Systematische manier van
werken
met als doel
onderwijs op maat
te kunnen bieden aan leerlingen
1. Doelgericht
Specifiek
Meetbaar
Acceptabel
Realistisch
Tijdgebonden
SMART Doelen:
• bepalen de richting
• geven houvast voor effectieve
feedback
• bieden mogelijkheid om je
werk te evalueren (PDCA)->
kwaliteitsverbetering
 Kleine stapjes vergroten de
kans op succes en daarmee de
motivatie
Maar ook:
Doelgericht handelen in de dagelijkse praktijk:
• Waar willen wij als team naar toe en hoe zien we dat
terug in ons handelen?
• Wat is het doel van een bepaalde aanpak?
• Wat is de vraag achter de vraag?
• Wat is het doel van een bepaald gesprek, vergadering,
observatie?
 Verwachtingen op elkaar afstemmen.
PDCA
Om kwaliteitsvol onderwijs te realiseren is
voortdurende afstemming tussen vraag en aanbod nodig
PDCA-cyclus
Plan:
doelen formuleren
Do:
uitvoeren van interventies
Check: evalueren van resultaten
Act:
borgen en/of bijstellen
(Deming)
2. Afstemming en wisselwerking
Iemand ontwikkelt zich in een context
‘Waarom heeft
dít kind,
uit dít gezin,
in déze school,
met déze leraar
en déze medeleerlingen
de gesignaleerde problemen
en hoe kunnen we die goed aanpakken?’ (Pameijer)
Van theorie naar praktijk
Zorgvuldig in kaart brengen van
• Kindkenmerken
• Kenmerken onderwijsleersituatie
• Opvoedsituatie
Werken aan
• Het wegnemen of aanpassen van de
factoren die het probleem beïnvloeden
• Het versterken van de positieve
factoren
3. Onderwijsbehoeften
Probleem in kaart
brengen én wat goed
gaat/sterke kanten
Vertalen van
probleem naar
onderwijsbehoefte
Hoe vind je onderwijsbehoeften?
•Praten met collega’s en andere
professionals
•Vragen aan leerling en ouders;
− Wat kan het kind wel?
− Maak gebruik van uitzonderingen;
wanneer ging het wel goed?
•Literatuur benutten
•Observatie
•Dossier
Opdracht 1: van probleem naar
onderwijsbehoefte
•Maak 2-tallen
•Bedenk meerdere problemen van
leerlingen
•Vertaal dit naar
(extra)onderwijsbehoeftes
4. De leerkracht doet er toe!
De mate van vakmanschap van een docent is
meest doorslaggevende factor in het
leerrendement van leerlingen (Marzano)
•Bepaal wat nodig is voor de leerling
én
•wat de docent nodig heeft om dat mogelijk te
maken
5. Positieve aspecten
Richt de aandacht op wat werkt en wat goed gaat,
dat motiveert en maakt de aanpak effectiever
•
•
•
•
•
•
Toekomstgericht
Zoek de uitzondering
Maak gebruik van kwaliteiten
Doe meer van wat werkt
Stop met wat niet werkt
Kleine verandering is voldoende
Opdracht 2: marktplaats
• Maak 2-tallen
• Verkoop Bram
6. Samenwerking met alle
betrokkenen
Leren van en met elkaar:
•Leerling
•Docent
•Ouders
•Team
7. Systematisch en transparant
• Inzichtelijk hoe de school wil werken en
waarom
• Heldere afspraken over wie wat doet,
wanneer, hoe, waar en waarom
•Planmatige werkwijze, afstemming
tussen onderwijs en begeleiding
• Van overzicht, naar inzicht en uitzicht
Fasen van HGW
Om Handelingsgericht te werken moeten
een aantal fasen van informatieverzameling
en verwerking plaatsvinden
HGW onderscheidt 4 fases
1. Waarnemen
2. Analyseren en begrijpen
3. Plannen
4. Realiseren
Uitwisselen van ervaringen
• Wat doen jullie al handelingsgericht?
• Waar hebben jullie goede ervaringen mee?
• Hoe merk je dat aan leerlingen, ouders,
collega’s, jezelf?
Evaluatie
•Wat heeft vanmiddag je opgeleverd?
•Wat neem je mee?

similar documents