PowerPoint-presentatie

Report
Together towards Life
- Missionaire Specialisatie –
- Eleonora Hof - 29 September 2014 -
Middagprogramma
Inventariseren reacties (10 min.)
Introductie op Together towards Life (30 min.)
Positionering (30 min.)
Gesprek in kleine groepen (20 min.)
Individuele verwoording van positiebepaling (15 min.)
Korte plenaire terugkoppeling (5 min.)
10de Assemblee WCC
http://wcc2013.info/en
Together towards Life
-
-
Eerste nieuwe statement sinds 1982 (Mission and
Evangelism)
Pneumatologische focus
Afstand nemen van expansionistisch paradigma
Vier thema’s:
-
Geest van de zending: adem van het leven
Geest van bevrijding: zending vanuit de marges
Geest van gemeenschap: kerk in beweging
Geest van Pinksteren: goed nieuws voor allen
Introductie (1-11)
5. “De geschiedenis van de christelijke zending werd
gekenmerkt door het concept van geografische expansie
vanuit een christelijk centrum naar de ‘onbereikte
gebieden’, naar de einden van de aarde. Maar in onze tijd
hebben we te maken met een radicaal veranderend
kerkelijk landschap dat aangeduid wordt als
‘wereldchristendom’. De meerderheid van de christenen
leeft, of komt, oorspronkelijk uit het mondiale Zuiden en
Oosten.”
Geest van de zending: adem van
het leven (12-35)
Rhoads & Rossing:
- De kerk moet reageren op de ecologische staat van de wereld. De
kerk moet daarom in gesprek zijn met een wetenschappelijk
perspectief op hoe de aarde er op dit moment voorstaat.
- De kerk moet een christelijke ethiek omarmen die de relatie tussen
zorg voor de aarde en zaken van menselijke rechtvaardigheid
erkent.
- Het Bijbelse materiaal moet herlezen worden en erkend worden
dat de Bijbel de zorg voor de schepping ziet als een integrale
roeping.
- Het is onze missie dat we theologie op een nieuwe manier moeten
bekijken, omdat hoe we denken bepaalt hoe we handelen.
- Als laatste: zorg voor de schepping is een integraal onderdeel van
de zending van onze christelijke gemeenschappen. We moeten
werken aan onze relatie met de natuur
Geest van de zending: adem van
het leven (12-35)
25. “De christenen uit de eerste eeuwen ervoeren, net als
velen vandaag, een wereld van vele geesten. (…) De kerken
zijn geroepen om het werk van de levengevende geest die
in de wereld is gezonden te onderscheiden en om ons aan
te sluiten bij de Geest die Gods rijk van gerechtigheid tot
stand wil brengen (Handelingen 1:6-8).”
Geest van bevrijding: zending
vanuit de marges (36-54)
De betekenis van Galilea:
- Phoeniciërs, Syriërs, Samaritanen, Arabieren, Grieken,
Romeinen en Joden
- Gelegen op een kruising van handelsroutes
- Multi-etnisch en raciaal gemengd
- Levensverwachting laag
- Hope belastingdruk
- Galilea als een vorm van garantie: startpunt en eindpunt
van de missie van Jezus
- Marginale mensen worden het centrum van Gods
activiteit
Geest van bevrijding: zending
vanuit de marges (36-54)
38. “Mensen in de marges hebben namelijk ook eigen
kracht en zien vaak dingen die voor mensen in het centrum
onzichtbaar zijn. Mensen aan de rafelranden, levend in
kwetsbare posities, weten vaak welke buitensluitende
krachten een bedreiging voor hun overleven vormen en zij
zijn bij uitstek in de positie om aan te geven wat urgent is in
hun strijd.”
Geest van gemeenschap: kerk in
beweging (55-79)
Robert Schreiter heeft veel bijgedragen aan de
theorievorming met betrekking tot het creëren van
multiculturele gemeenschappen. Hij onderscheid drie fases:
a) de erkenning van diversiteit; b) respect voor verschillen;
c) samenwerking voor een gemeenschappelijk belang. Deze
drie fases kunnen helpen om te onderzoeken hoe het er in
een bepaalde community voorstaat met gemeente zijn in
een multi-etnische context.
Geest van gemeenschap: kerk in
beweging (55-79)
70. De kerken zijn geroepen tot eenheid om zo dienstbaar
te zijn aan Gods zending over etnische en culturele grenzen:
ze zouden multiculturele en missionaire diensten moeten
vormen als concrete uitdrukking van het
gemeenschappelijke getuigenis in diversiteit.
Geest van Pinksteren: goed nieuws
voor allen (80-100)
“The Holy Spirit is indeed the principal agent of the whole
of the Church's mission. His action is preeminent in the
mission ad gentes, as can clearly be seen in the early
Church: in the conversion of Cornelius (cf. Acts 10), in the
decisions made about emerging problems (cf. Acts 15) and
in the choice of regions and peoples to be evangelized (cf.
Acts 16:6ff). The Spirit worked through the apostles, but at
the same time he was also at work in those who heard
them: "Through his action the Good News takes shape in
human minds and hearts and extends through history. In all
of this it is the Holy Spirit who gives life.“
Redemptoris Missio, 1990.
Geest van Pinksteren: goed nieuws
voor allen (80-100)
Pneumatologie: historisch versus eschatologisch
Historisch: westerse traditie.
Eschatologisch: oosterse traditie
Historisch: nadruk op de zending van de Heilige Geest na de
hemelvaart van Christus. Daarbij ook nadruk op de
uitzending van de kerk.
Eschatologisch: Christus in de kracht van de Heilige Geest.
Eschatologische samenkomst van de gemeente.
Together towards Life: voornamelijk eschatologisch.
Geest van Pinksteren: goed nieuws
voor allen (80-100)
Pneumatologie: historisch versus eschatologisch
Historisch: westerse traditie.
Eschatologisch: oosterse traditie
Historisch: nadruk op de zending van de Heilige Geest na de
hemelvaart van Christus. Daarbij ook nadruk op de
uitzending van de kerk.
Eschatologisch: Christus in de kracht van de Heilige Geest.
Eschatologische samenkomst van de gemeente.
Together towards Life: voornamelijk eschatologisch.
Feest van Leven: Afsluitende
verklaringen (101 – 112)
101. “Zending – als gemeenschappelijk getuigenis van
Christus – is een uitnodiging voor het ‘feest in het koninkrijk
van God’ (Lucas 14:15). Het is de missie van de kerk om het
feestmaal te bereiden en alle mensen voor het feest van het
leven uit te nodigen.”
Christelijke solidariteit
89. TtL: “Christelijke solidariteit kan niet zonder het delen
van de boodschap van Gods komende rijk.”
Rob Visser: “Dat is naar mijn mening niet juist. Dat kan juist
prima. Straal uit wat je levensprincipe is, wellicht gevoed
door je geloofsovertuiging. Dat is voorshands genoeg.”
Discussie over Rob Visser versus Together towards Life.
Wat ligt er ten grondslag aan de positie van Rob Visser? Hoe
kan het dat in een Nederlandse context de twee
losgekoppeld worden, terwijl in andere contexten de
samenhang vanzelfsprekend is?
Definitie van de Marges
39. TtL: “Gemarginaliseerden hebben gaven van God die te
weinig benut worden.”
Geesje Werkman: “Ik vind dat op deze wijze de kerk doet wat
ze al heel lang doet, ze romantiseert de positie van
gemarginaliseerden. Heel vaak zijn mensen in de marge ook
hopeloos, en soms schreef gegroeid, gewelddadig, maar de
oorzaak hiervan ligt in het ervaren onrecht.”
Discussie over Geesje Werkman tegenover TtL:
Wat ligt aan de positie van Werkman ten grondslag?
Wie definieert wie / wat de marges zijn? Is dat dan niet ook
weer juist een definitie vanuit het centrum?
Hoe zou je jezelf positioneren als het gaat om centrum en
marge? En de gemeente waarin je werkt?
Profetische Houding
92. TtL: “Opstaan tegen kwaad en onrecht en een
profetische houding kunnen soms stuiten op onderdrukking
en geweld, en kan zo lijden, vervolging, en zelfs de dood tot
gevolg hebben.”
Bert Kuipers: “hier gaan de schrijvers met zichzelf op hol.”
Discussie over Bert Kuipers versus Together towards Life.
Waarom roepen deze punten weerstand op? Waar
identificeer je jezelf mee?
Gesprek in kleine groepen
Together towards Life is gestructureerd rondom de volgende
vier thema’s.
Geest van de zending: adem van het leven
Geest van bevrijding: zending vanuit de marges
Geest van gemeenschap: kerk in beweging
Geest van Pinksteren: goed nieuws voor allen
Bevraag elkaar op de rol die deze vier thema’s kunnen spelen in
hoe je zelf denkt over zending. Probeer met elkaar betekenis te
geven aan de vier elementen. “Adem van het leven” betekent
voor mij… Dit houdt in dat …., maar in tegenstelling tot wat in
Together towards Life staat, heb ik in mijn context moeite met
…. Doe dit voor de vier elementen.
Individuele verwoording van
positiebepaling
Schrijf naar aanleiding van het gesprek een korte definitie
op aan de hand van de vier thema’s wat missie is. Schrijf op
welke elementen nog verder uitdieping vragen en als een
leidraad kunnen dienen gedurende de rest van de cursus.
Korte plenaire terugkoppeling
Eventuele vragen en opmerkingen over Together towards Life
kunnen besproken worden met Gert Noort, die ook een
onderdeel in de specialisatie zal verzorgen. Hij heeft zelf
meegewerkt aan de totstandkoming van Together towards Life.

similar documents