Presentatie: Financieringsmiddelen voor kmo`s

Report
PLATO Overkoepelend
FINANCIERINGSMIDDELEN VOOR KMO’S
DOOR HET BOS DE BOMEN ZIEN?
Partners:
BAN Vlaanderen
Innovatiecentrum
Participatiefonds
PMV
Agentschap Ondernemen
RESOC
VLEVA
Werkgelegenheidsagentschap
Business Angels Netwerk
BAN Vlaanderen vzw
Het platform waar kapitaalzoekende
ondernemers en privé-investeerders
elkaar vinden.
- smart money
- tot 500 K
- begeleiding
- hefbomen
Innovatiecentrum Antwerpen
Gratis dienstverlening aan
kleine KMOs rond innovatie:
IWT KMO-programma
• Haalbaarheidsstudie
• Subsidiebegeleiding
• 50% subsidie
• Eerstelijnsadvies voor
• Financiering
• Bescherming van uw idee
• Max 25000-50000€
• Innovatieproject
• Waarde van uw idee inschatten
• 35-45% subsidie
• Business model uitwerken
• Max 250000€
• Innovatiestrategie
Contact
• Brainstorms
Bert Reekmans: 0477-993 907
• Expertise zoeken
[email protected]
Innovatiecentrum: 03 216 21 61
Participatiefonds (federaal)
 Achtergestelde leningen voor KMO’s
 Co-financiering (starteo/optimeo, initio, BA+) en startleningen
(werklozen) : onderling combineerbaar
 Eigen inbreng noodzakelijk (mag gefinancierd zijn voor startlening)
 Tussenkomst PF : 3 / 4 of 5 maal eigen inbreng i.f.v. leningtype
 Alle doeleinden, behalve R&D en herfinanciering schulden
 Vaste (gunstige) rentevoeten voor looptijden 3 – 5 – 7 – 10 jaar
 Max. risico per kredietnemer / groep van kredietnemers 250.000 €
(overname aandelen : 350.000 €)
 Waarborgen : soepelheid; bij solidaire borgstelling enkel actieve
vennoten
 Onderworpen aan de minimis-regels (sectoren !)
 Onbeperkt combineerbaar met Waarborgregeling PMV
 “de juiste man met het juiste project”
Participatiefonds
Contactgegevens :
Participatiefonds
de Lignestraat 1
1000
BRUSSEL
Telefoon : 02.210.87.87 (algemeen)
E-mail : [email protected]
Fax : 02.210.87.79 (algemeen)
Website : www.fonds.org
Kristel Raes, Supervisor Credit Analysis - 02.210.87.65
PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN
Doel : investeren , hetzij door rechtstreekse participatie, hetzij door
achtergestelde lening hetzij door waarborgen van bedrijfskredieten
Ook winwinlening
Fases: Zowel voor starters , als groeiers als internationalisatie
7
Analyse:
Wie is de ondernemer? Welke expertise?
Hoe is zijn businessplan?
Welke ondersteuning kan PMV bieden?
http://www.youtube.com/watch?v=yxP7eyE_tvA&feature=player_embedded
www.pmv.eu
Strategisch Advies in de kmoportefeuille
Plato – Elewijt center 26 maart 2013
Bel gratis nummer: 0800 20 555
www.agentschapondernemen.be
[email protected]
Wat is FINMIX?
FINMIX is een project voor elke (kandidaat-)ondernemer gevestigd in het Vlaamse
Gewest die op zoek is naar de optimale financieringsmix voor zijn risicovol
project.
Optimale financieringsmix: verschillende bronnen noodzakelijk.
Risicovol:
► Uitgestelde omzet omwille van het technologisch en/of innovatief karakter
► Grote behoefte aan werkkapitaal om versnelde groei te financieren
► Eigen vermogen en waarborgen ontoereikend/te laag t.o.v. kapitaalsbehoefte
FINMIX biedt ondernemers de mogelijkheid om hun project voor te stellen aan een
panel van financieringsexperten zijnde vertegenwoordigers van de banken,
overheids- en private risicokapitaalverschaffers, de innovatiecentra en Unizo/Voka
De partners van FINMIX
Belgische Kredietinstellingen
LOOPBAAN- EN DIVERSITEITSPLANNEN
Ieder die zijn
personeelsbeleid
wil optimaliseren
DUURZAME DIVERSITEIT
verbreden wervingskanalen,
selectie, anti-discriminatie,
kennismaking diversiteitspartners,
taal, werkplekleren, …
Aandacht voor
kansengroepen
Soorten
COMPETENTIEONTWIKKELING
taalopleidingen,
competentieprofielen,
loopbaanbegeleiding,
functionerings- en
evaluatiegesprekken, POP’s,
opleiding leidinggeven
duurzame loopbanen
WERKVERMOGEN
Personeelstevredenheid,
ergonomie en gezondheid,
levensfasebewust
personeelsbeleid, erwelzijnsbeleid
ORGANISATIEVERNIEUWING
missie/visie, organogram,
rotatiesystemen,
communicatiestructuur,
kennisdeling, het nieuwe werken,
…
Loopbaan- en
Klassiek Loopbaan- en
diversiteitsinstapplan
diversiteitsplan
Acties
1 of enkele acties
Meerdere acties
Looptijd
6 – 12 maanden
12 – 18 – 24 maanden
Voor
1 bedrijf/organisatie
1 bedrijf/organisatie
Subsidie**
1/2de van de kosten met een
2/3de van de kosten met een
plafond van 2.500 euro
plafond van 10.000 euro
Clusterloopbaan- en
Groeiloopbaan- en
diversiteitsplan
diversiteitsplan
Acties
Meerdere acties
1 of enkele acties
Looptijd
12 – 18 - 24 maanden
6 - 12 maanden
Voor
Meerdere
1 bedrijf/organisatie
Soorten
bedrijven/organisaties
Myriam Heeremans & Laure Willekens
Projectontwikkelaars duurzaam personeelsbeleid
RESOC Mechelen
[email protected]
[email protected]
Subsidie**
2/3de van de kosten met een
1/2de van de kosten met een
plafond van 3.000 euro per
plafond van 2.500 euro
organisatie
vleva.eu/subsidiewijzer
1. Online EU-subsidiewijzer
1. Partneroproepen
2. Eerstelijnshulp
3. Informatie- en netwerkbijeenkomsten
[email protected]
www.vleva.eu/subsidiewijzer
Ariane Decramer en Joke Hofmans
Tewerkstelling
ondersteunen
Duurzaam
personeelsbeleid
Werkgelegenheidsagentschap
• Subsidies voor tewerkstelling,
opleiding of duurzaam
personeelsbeleid
– www.WGA.be
– Overzicht
– vraag & antwoord
• Prijs duurzaam
personeelsbeleid
• Lerend Netwerk HRM
• Lerend Netwerk
Intrapreneurship (EFRO)

similar documents