Bouwen aan een nieuwe sociale infrastructuur

Report
BOUWEN AAN EEN NIEUWE
SOCIALE INFRASTRUCTUUR
27 MAART 2014
Leerervaringen praktijkwerkplaatsen en pilots
Opzet en doel praktijkwerkplaatsen




Oefenen in de praktijk
Ervaring opdoen
Op plekken met enthousiasme en energie
In wijken die van elkaar verschillen
Poort, Waterwijk en Haven



Poort: nieuwe wijk, weinig bestaande structuren,
jonge bevolking
Waterwijk: relatief sterke vergrijzing, sociaal
isolement van ouderen (aansluiting bij “Waterwijk
seniorenproof”)
Haven: verschillende partijen werken er al
gebiedsgericht samen, actieve bewoners, veel
structuren aanwezig
Andere pilots




Stedenwijk: krachtteam
Almere Buiten: gezonde wijkaanpak
Eilandenbuurt: pilot wijkteam
Buiten de evaluatie: Kruidenwijk, Muziekwijk en
Literatuurwijk (nog te kort bestaand)
Reikwijdte wijkteams






Sociale cohesie versterken
Zelf- en samenredzaamheid versterken
Verbinding vrijwilligers – professionals
Relatie tot gezinsbegeleiders, andere partijen
Relatie tot huisartsen
Verbinden van lopende projecten en initiatieven
Highlights uit de evaluatie 1





Geef voldoende tijd voor ontwikkeling van het team
Leg geen blauwdruk neer voor het wijkteam
Zorg dat wijkwerkers tijd hebben voor hun taken,
de opbouw van het team én voor de opbouw van
het netwerk in de wijk
Duidelijke rol en bevoegdheden (moet iedere
wijkwerkers alles kunnen?)
Maak gebruik van elkaars kracht, probeer binnen
het team niet allemaal hetzelfde te doen: generalist
richting inwoner, specialist binnen het team
Highlights uit de evaluatie 2





Behoud het goede dat er is, breek niet snel af wat
je later met moeite weer moet opbouwen
Leg niet de nadruk op zorg, maar op welzijn en
preventie
Zorg – zeker in de opstartfase- voor een
coach/coördinator
Geef een duidelijk mandaat
Aandacht voor: functionele aansturing binnen het
team en hiërarchische aansturing vanuit de eigen
organisatie
Highlights uit de evaluatie 3




Aansluiting op gemeentelijke taken kan/moet beter
Sluit in 2014 alvast de toegang tot ambulante
jeugdzorg aan bij de wijkteams, de mogelijkheden
zijn er
Zorg voor passende huisvesting, ict en een ‘doebudget’
Organiseer spreekuren op logische
ontmoetingsplekken in de wijk

similar documents