Kleuterparticipatie: opdracht voor het CLB

Report
• Kleuters als prioritaire doelgroep
• CLB-begeleiding: drie invalshoeken:
• Schoolondersteuning
• Individuele begeleiding
• Netwerking en draaischijffunctie CLB
• Aandachtspunten - bezorgdheden
Kleuterparticipatie_netoverstijgen
de CLB-ervaringen_2012_05_09
Kleuterparticipatie: netoverstijgende CLB-ervaringen
1
Kleuterparticipatie: opdracht voor het CLB
• Kleuters die weliswaar ingeschreven zijn maar onregelmatig,
weinig aanwezig zijn of die systematisch te laat komen
• Kleuters die wel aanwezig zijn maar niet optimaal profiteren van
het aanbod.
• Kleuters die minder actief zijn of minder betrokken zijn bij het
klasgebeuren
• Indirecte doelgroep: kleuters die niet of veel later ingeschreven
zijn dan de meeste kleuters.
• Centra vullen dit in volgens lokale noden
• Scholen met een groot GOK% worden vaak intensiever
begeleid
Kleuterparticipatie_netoverstijgen
de CLB-ervaringen_2012_05_09
• Kleuters zijn een prioritaire doelgroep voor de centra
• Wie is onze doelgroep?
2
Kleuterparticipatie: netoverstijgende CLB-ervaringen
• Meewerken aan onthaalmomenten, infoavonden,
instapmomenten, open klasmomenten waarbij ouders
geïnformeerd worden over kleuteronderwijs.
• Meewerken aan infomateriaal over kleuterwerking zoals een
boekje over het dagverloop kleuterklas voor nieuwe kleutertjes.
• Meewerken aan kleuterprojecten waarbij ouders rond bepaalde
thema’s gesprekken en ontmoetingsmomenten hebben.
• Meewerken aan info(momenten-avonden) over zindelijkheid
• Meewerken aan moeder/vadergroepen
• Meewerken aan opmaak stappenplan problematische
afwezigheden kleuters.
• Meewerken aan overleg op niveau van de scholengemeenschap
Kleuterparticipatie_netoverstijgen
de CLB-ervaringen_2012_05_09
• Schoolondersteuning:
3
Kleuterparticipatie: netoverstijgende CLB-ervaringen
• Systematisch overleg met scholen om kleuters te signaleren met
zorgwekkende afwezigheden (MDO)
• Focus ligt niet alleen op derde kleuterklas, wel een verhoogde
aandacht ifv 220 halve dagen
• Overleg zorgcoördinator en CLB-medewerker
• Afspraken rond begeleiding: wie contacteert ouders, eventueel
huisbezoeken.
• Aantal gezinnen zijn reeds gekend door CLB ifv broers/zussen
Kleuterparticipatie_netoverstijgen
de CLB-ervaringen_2012_05_09
• Individuele begeleiding:
4
Kleuterparticipatie: netoverstijgende CLB-ervaringen
• LOP-regio: CLB participeert actief aan werkgroepen rond
kleuterparticipatie
• Niet LOP-regio: initiatieven netoverstijgend en sectoroverstijgend
• Rol van de gemeente: in een beperkt aantal gemeenten
initiatieven om actief te werken rond het thema
kleuterparticipatie
• Samenwerking met Kind en Gezin: overdracht dossiers met
aandacht voor risicogezinnen. Waarborgen van continuïteit in de
begeleiding bvb. na akkoord van ouders: gezamenlijk
huisbezoek.(warme overdracht)
Belang van het responsabiliseren van het
netwerk!
Kleuterparticipatie_netoverstijgen
de CLB-ervaringen_2012_05_09
• Netwerk- en draaischijffunctie:
5
Kleuterparticipatie: netoverstijgende CLB-ervaringen
• Aandacht voor het medische consult: betrekken van ouders,
werking CLB en belang van de kleuterschool
• Bespreking op CLB-teams basisonderwijs: signaaldetectie,
regionale initiatieven, bespreking dossiers,…
• Centrumraad: aandacht voor het thema kleuterparticipatie, info
over kleuterontwikkeling,…
• Samenwerking met de PBD: taalontwikkeling, overstap kleuterlager,…
Kleuterparticipatie_netoverstijgen
de CLB-ervaringen_2012_05_09
• CLB-interne aandacht voor kleuterparticipatie:
6
Kleuterparticipatie: netoverstijgende CLB-ervaringen
• toenemende aandacht voor kleuterparticipatie zowel vanuit de
school als vanuit het CLB
• Opletten dat aandacht niet alleen gefocust is op kleuters derde
kleuterklas ifv 220 halve dagen
• Deelname CLB aan drempelverlagende initiatieven, focus ligt dan
minder op problemen maar eerder op wederzijdse kennismaking.
• Schooltoelage: nu sanctionerend ipv belonend. Bovendien effect
sanctie pas twee jaar later.
• Capaciteitsproblemen: school vaak niet eerste keuze van ouders
kan een reden zijn tot meer thuis houden van kinderen, tot een
latere inschrijving.
• Zindelijkheid: sommige scholen geven bij inschrijving aan dat
zindelijkheid een vereiste is
Kleuterparticipatie_netoverstijgen
de CLB-ervaringen_2012_05_09
• Aandachtspunten en bezorgdheden:
7
Kleuterparticipatie: netoverstijgende CLB-ervaringen
• De taalproef wordt gehanteerd als beslissingsinstrument met een
simpelweg ja of neen. Men heeft geen ruimte om met andere kinden contextkenmerken rekening te houden.
• Er is onderzoek nodig naar wat zittenblijven oplevert voor deze
kinderen.
• Er is onderzoek nodig naar de gevolgen van dit gedwongen
zittenblijven
• Er is opvolging nodig over hoe de verdere schoolloopbaan van deze
kinderen eruitziet, ook op lange termijn
• Er moet nagegaan worden in welke mate deze kinderen in hun
‘bisjaar’ ook een specifieke aanpak krijgen?
Kleuterparticipatie_netoverstijgen
de CLB-ervaringen_2012_05_09
• Taalproef algemeen:
8
Kleuterparticipatie: netoverstijgende CLB-ervaringen
• Worden ze nu systematisch ingeschreven in derde kleuterklas?
• Komt de kleuterschool tegemoet aan de specifieke noden van
deze kinderen?
• Als CLB zijn we vragende partij om voor ANK een
handelingsgericht diagnostisch traject te gaan waar we zowel
context als kindkenmerken kunnen meenemen en we in
overleg met school en ouders een gemotiveerd advies kunnen
uitbrengen ifv een eventuele inschrijving in het eerste leerjaar
Kleuterparticipatie_netoverstijgen
de CLB-ervaringen_2012_05_09
• Taalproef en de gevolgen voor anderstalige nieuwkomers: wat
betekent deze taalproef voor de OLV van ANK?Wat
9

similar documents