Aan autisme verwante contactstoornissen

Report
Siel Claerhout 1BATP B1
AAN AUTISME VERWANTE
CONTACTSTOORNISSEN:
KLINISCH BEELD EN
CLASSIFICATIE
S e r r a , M . , M u l d e r, E . , M i n d e r a a , R .
( 2 0 0 2 ) . A a n a u t i s m e v e r wa n te
c o n t a c t s to o r n i s s e n : k l i n i s c h b e e l d e n
c l a s s i fi c a t i e . D t h , 1 1 , 4 0 - 51 . D O I
10 . 10 07 / B F 0 3 0 6 0 6 2 2
INLEIDING
 Het artikel beschrijft de kernproblemen, sociale en
communicatieve problemen die personen met een
pervasieve ontwikkelingsstoornis ervaren doorheen
de verschillende levensperioden. Ook de bijkomende
problemen worden besproken. Als slot worden de
voorkomende problemen bij onderzoek (diagnostiek
en classificatie) eng besproken.
WAT VERSTAAN WE ONDER PERVASIEVE
ONTWIKKELINGSTOORNISSEN?
Pervasief staat voor ‘diep doordringend’. Het verwijst naar 4
ontwikkelingsstoornissen en één restgroep die in het DSM -IV
omschreven worden, namelijk de autistische
spectrumstoornissen.





Autistische stoornis
Syndroom van rett
Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd
Syndroom van Asperger
PDD-NOS (restgroep)
WAT VERSTAAN WE ONDER PERVASIEVE
ONTWIKKELINGSTOORNISSEN?
WAT VERSTAAN WE ONDER PERVASIEVE
ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN
 In het DSM-IV wordt het als volgt omschreven:
‘Deze categorie moet worden gebruikt bij ernstige en per vasieve
tekor tkomingen en in de ontwikkeling van wederkerige sociale
interactie of verbale en nonverbale communicatie, of bij een
stereotiep en beperkt patroon van gedrag, intresses en
activiteiten, maar niet wordt voldaan aan de criteria voor een
specifieke ontwikkelingsstoornis, schizofrenie, een schizotype,
of een vermijdende persoonlijkheidsstoornis.’
Bron: ar tikel zelf.
HET KLINISCH BEELD:
KERNPROBLEMEN
3 aspecten (= de trias van wing) vormen samen de kern van de
problemen bij mensen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis
sociale interactie
communicatie
Verbeelding
Doorheen alle levensfasen ondervinden personen met een
pervasieve ontwikkelingsstoornissen problemen bij het uitoefenen
van deze 3 vaardigheden.
HET KLINISCH BEELD:
KERNPROBLEMEN
HET KLINISCH BEELD:
BIJKOMENDE PROBLEMEN
Naast de problemen op communicatief en sociaal gebied, doen
er zich ook nog andere bijkomende problemen voort:







Beperkt en stereotiep patroon van gedrag, activiteiten en
Interesses
Ontwikkeling van spraak en taal
Sensorische problemen
Verstandelijke ontwikkeling en leerproblemen
Motoriek
Angst
DIAGNOSTIEK VAN PERVASIEVE
ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN
 Anamnese en ontwikkelingsanamnese:
Gesprek met ouders
 Onderzoek van de patiënt zelf
 Aanvullend onderzoek: Aanvullend medischspecialistisch onderzoek. Gebeurt op indicatie
 Gebruik van gestandaardiseerde instrumenten
 Prevalentie
 Etiologie
BESCHOUWING EN PROBLEMEN ROND
DIAGNOSTIEK EN
CLASSIFICATIE
Pervasieve ontwikkelingsstoornis NAO versus andere
ontwikkelingsstoornissen
 Autisme
Het onderscheid tussen autisme en de pervasieve
ontwikkelingsstoornis NAO is in het bijzonder moeilijk bij de
hoger functionerende groep. De criteria is duidelijk omschreven
maar het is moeilijk om de ernst en hoeveelheid van sociale
stoornissen in te schatten.
 De stoornis van asperger
In de DSM-IV (APA, 1994 ) verschilt de stoornis van Asperger
eigenlijk alleen van autisme door het ontbreken van
vertraging in de taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en
ontwikkeling van de zelfredzaamheid
BESCHOUWING EN PROBLEMEN ROND
DIAGNOSTIEK EN
CLASSIFICATIE
Varianten van het normale
ADHD
Kinderen met enerzijds een pervasieve
ontwikkelingsstoornis en anderzijds
aandachtsproblemen.
BESCHOUWING EN PROBLEMEN ROND
DIAGNOSTIEK EN
CLASSIFICATIE
Pervasieve ontwikkelingsstoornis NAO en andere
klinische concepten
 Multiple Complex Developmental Disorder
Kinderen die naast problemen op sociaal en communicatief
gebied ook denkstoornissen en problemen in de regulatie van
af fect en angst vertoonden.
 Non verbale leerstoornis
Kinderen met specifieke leerstoornissen, namelijk non -verbale
leerstoornissen in combinatie met sociale problemen, de
zogenaamde Non-verbal Learning Disability,
TOT SLOT
In de volgende bijdragen van dit
themanummer zal
uitgebreid worden ingegaan op
mogelijkheden voor behandeling van
kinderen met een pervasieve
ontwikkelingsstoornis NAO.
TOT SLOT
Serra, M., Mulder, E., Minderaa,
R. (2002). Aan autisme
verwante contactstoornissen:
klinisch beeld en classificatie.
Dth, 11 , 40-51 . DOI
10.1007/BF03060622

similar documents