pptx

Report
WORKSHOP 1) NIEUWE
VORMEN VAN INVLOED
EN 2) VERSTERKING VAN
HUURDERSORGANISATIE
1) DOOR PROF. DR. IR. GERT VAN DIJK
(NYENRODE)
2) DOOR SYLVO GAASTRA (WOONBOND)
EEN NIEUWE ‘DOE- EN
REGELDEMOCRATIE’ EN
WONINGCORPORATIES
DOOR PROF. DR. IR. GERT VAN DIJK
(NYENRODE)
OMGEVING CORPORATIES
1.
2.
3.
4.
Globalisering: naar één reusachtige markt
Allerlei groepen kunnen of willen daarin niet mee
Organiseren tegenmacht
Vragen de overheid daarin te participeren
MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN



4
Mensen organiseren meer de omgeving van hun eigen leven
Meer betrokken bij de mogelijkheden van technologische
ontwikkelingen
Willen ‘er bij kunnen’
3e
1e golf in
tijdperk van
de gilden
2e
LEGITIMATIE


6
Wie je bent is net zo belangrijk als wat je levert
Wie je bent: dat wordt dagelijks bepaald door klanten en
medewerkers
WAT IS EEN WONINGCORPORATIE?
Maatschappelijke Onderneming
Kenmerken:
1. in sociaal domein
2. in markt domein
3. in publiek/overheidsdomein
7
MARKT

8
Als klant kun je weg, maar over het bedrijf heb je niets te
zeggen.
STAAT (OVERHEID)

9
Als gebruiker geen invloed, maar als burger invloed via
democratie (politiek) (??)
KERN WONINGCORPORATIES
1
0

Je kunt niet weg, hebt geen keus, en dus heb je invloed
(nodig); dus het sociale aspect staat voorop.

Wonen is meer dan het hebben van een opbergdoos met een
deksel erop.
WAT KAN EEN WONINGCORPORATIE
DOEN?
1
1

Vormgeven aan invloed van gebruikers

Motto: ‘Alles wat u voor mij doet, zonder mij, doet u tegen mij.’
(Centraal Afrikaans spreekwoord)
LEDEN OF GEBRUIKERSINVLOED: HET
‘HOE’ BEPAALT HET ‘WAT’
1
2

Een klankbordgroep? Wie stelt dan de vragen?

Een adviescollege: wie bepaalt wat advies behoeft?
HET UITOEFENEN VAN GEBRUIKERSINVLOED
1
3
1.
Breng de rauwe werkelijkheid van buiten naar binnen;
2.
Toets die aan de ‘hooggestemde’ missie van de organisatie;
(doen we nog waarvoor we waren opgericht?)
DOOR WIE?
1. Niet door vrijwilligers
2. Niet door verkiezing
3. Niet door toezichthouders



1
4
Maar door selectie op basis van vast te stellen criteria ( je moet
ergens beginnen).
Het is de (dienst)plicht van een geselecteerde huurder aan het
verzoek te voldoen (wel vergoeding kosten)
Werktitel: Corporatieraad (?)
LEGITIMATIE EN VERANTWOORDING


1
5
Door bedrijf en door ‘corporatieraad’ aan alle gebruikers;
Ook RvT te bevragen over gevoerd (door hen goedgekeurd)
beleid.
NIEUWE FUNCTIE



1
6
Vraagt nieuwe regels
Vraagt nieuwe kijk op eigen functioneren
Ook huurder heeft ‘dienstplicht’
STELLING

1
7
Deskundigen (en ook politici) vormen een afzonderlijke klasse
in de samenleving, met waarden en gezichtspunten [en
probleemwaarneming] die systematisch kan verschillen van die
van hun ‘basis’. (naar R. Posner)
VERSTERKING VAN
HUURDERSORGANISATIE
DOOR SYLVO GAASTRA
(WOONBOND)
HUURDERSORGANISATIES
•
Huurdersorganisaties 1.0: 1965 - 1997
•
Huurdersorganisaties 2.0: 1997 - 2014
•
Huurdersorganisaties 3.0: 2015 - ?
HUURDERSORGANISATIES 1.0
•
•
•
•
•
Jaren ‘70 en ‘80
Achterstallig onderhoud
Stads- en dorpsvernieuwing
Landelijke regelgeving beperkt
Financiering: woonconsumenten-regeling verhuurders
1997: HUURDERSORGANISATIE 2.0
•
•
•
•
•
•
Schaalvergroting/fusies
Professionalisering/verzelfstandiging verhuurders
Afbouw verenigingsvorm
Positie van de gemeente
Ingewikkelde problematieken
Wohv en BBSH
2014: ARCHETYPEN
•
•
•
•
•
Traditionele vereniging
De schaduw RvC
De professionele HBV
De ad hoc HBV
Klanten- en participatieraden
ANALYSE
•
•
•
•
•
HO’s zijn onvoldoende tegenmacht
Relatie met achterban kan veel beter
De nieuwe generatie bestuursleden staat -nog- niet klaar
Er is vaak geen relatie met de gemeente
De kwaliteit van de belangenbehartiging is onvoldoende in
verhouding tot de kracht van de corporatie
PARLEMENTAIRE ENQUÊTE
•
•
•
•
•
HBV moet professioneler
Huurdersraadpleging
Volkshuisvestelijk presteren beoordelen
Rol bij benoeming bestuurder
Versterking advies en instemmingsrecht
VISIE WOONBOND: GEEF INHOUD AAN
HUURDERSORGANISATIE 3.0
•
•
•
•
•
•
Stevige relatie met de achterban
Ho heeft een relatie met de verhuurder en de gemeente
De achterban kan meedoen in Ho
De Ho pakt nieuwe taakvelden op
De Ho staat open voor nieuwe werkwijzen
Deel werk professionaliseren
STELLINGEN
STELLING 1
De invloed van stakeholders moet geregeld worden via een wet.
STELLING 2
Stakeholders zijn in staat om besluiten te nemen die tegen hun
eigen belang indruisen.
STELLING 3
Corporaties hebben invloed op de samenstelling en benoeming
van stakeholders in een Corporatieraad.
STELLING 4
De organisatie van stakeholdersparticipatie is een
verantwoordelijkheid van andere partijen dan de corporatie.
STELLING 5
Huurders moeten alle zeggenschap krijgen over financiële
middelen en investeringen van corporaties.
STELLING 6
Huurders hebben een zwaardere stem dan andere stakeholders
in een Corporatieraad.
34
EINDE
BEDANKT VOOR UW
AANDACHT

similar documents