´Voordat ik aan mijn PWS begin´

Report
Voordat ik aan mijn PWS begin
Index
•
•
•
•
•
Een profielwerkstuk: wat is dat?
Wat wordt er van je verwacht?
Wat kun je van de docent verwachten?
Fases van het profielwerkstuk
Tips
1. Wat is dat?!
• Een uitgebreide praktische opdracht waarbij één of meer vakken uit het
profiel zijn betrokken. Met het maken van het profielwerkstuk laat je zien
dat je het profiel beheerst en zelfstandig kunt onderzoeken en schrijven
• De studielast van het profielwerkstuk is …tussen de 60 en 80 uur (vul in)…
per leerling
• Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel. Als je dit niet met een
voldoende afrondt, mag je niet deelnemen aan de examens
2. Wat wordt er van je verwacht?
Er wordt in dit proces van je verwacht dat je…
• …de eigenaar bent van het proces. Jij schrijft, onderzoekt, presenteert. Dat
is allemaal jouw verantwoordelijkheid. Je zit dus niet in de leerling-rol,
maar in de rol van onderzoeker en schrijver
• …het tijdig aangeeft als je vast loopt
• …je aan de gemaakte afspraken houdt
• …zélf initiatief neemt als je vragen hebt
• …(vul in)
• …(vul in)
• …(vul in)
3. Wat kun je van mij (docent)
verwachten?
•
•
•
•
•
•
Dat ik elke week op … en … beschikbaar ben
Dat ik feedback zal geven op concepten van je profielwerkstuk
…(vul in)
…(vul in)
…(vul in)
Dat ik je profielwerkstuk helemaal zal lezen en beoordelen
4. Fases van het profielwerkstuk
• Er gaat veel gebeuren komende maanden…
Fase 1
Oriëntatiefase
•
•
•
•
Eventuele partners kiezen en bespreken wat je interessant vindt
Vak(ken) en onderwerpen kiezen
Overleggen met vakdocent(en) en zoeken in bibliotheken en op internet
Kijken of er voldoende informatie over je onderwerpen beschikbaar is
Fase 2
Keuzefase
• Een onderwerp kiezen
• Literatuur/geschikte bronnen zoeken
• Formuleren van de probleemstelling / hoofd- en deelvragen
Fase 3
Voorbereidingsfase (een plan maken)
•
•
•
•
Eventueel formuleren van een hypothese
Informatiebronnen selecteren die je nodig hebt
Bedenken welke vorm je kiest voor je presentatie
Een plan van aanpak maken
Fase 4
Uitvoeringsfase (plan uitvoeren)
• Antwoorden zoeken op je vragen met behulp van de geselecteerde
bronnen
• Controle: nagaan of de verzamelde informatie volledig is, of je
daarmee de onderzoeksvragen kunt beantwoorden
Fase 5
Schrijffase en voorbereiding en uitvoering van de presentatie
• Werkstuk schrijven
• Presentatie voorbereiden
• Presentatie houden
5. Tips
•
•
•
•
Een PWS-planning maken
Misverstanden over schrijven weghalen!
Productief en efficiënt schrijven
Peer-reviewing
Tip 1: Het maken van een ‘PWSplanning’
•
•
•
•
Helpt om fases goed te laten verlopen
Zorgt voor blijvend overzicht
Verdeelt onder in blokjes, waardoor je aan het werk blijft
Helpt om steeds weer te kijken hoe je verder kunt
Zelf aan de slag? Zie: Hand-out 2: ´Hoe maak ik een PWS-planning?’
Tip 2: Misverstanden wegruimen!
Mythes om te verwerpen:
• Het moet in één keer goed
• Ik heb per se inspiratie nodig om te kunnen schrijven
• Ik kom alleen verder in het schrijfproces als ik ook daadwerkelijk schríjf
Tip 3: Productief en efficiënt schrijven
Tips om het schrijfproces efficiënter en effectiever te maken zijn:
• Plan verschillende schrijffases
• Doorloop een stappenplan
• Schrijf een snelle eerste versie
Zelf aan de slag? Zie: Hand-out 3: ‘Hoe schrijf ik productief en
efficiënt?’
Tip 4: Peer-reviewing
• Door elkaar onderling feedback te geven leer je erg veel (twee zien meer
dan één)!
• Je bent als het ware elkaars ‘coach’ en leest elkaars stukken
• Je merkt als schrijver hoe een lezer jouw tekst interpreteert
Zelf aan de slag? Zie: Hand-out 4: ‘Peer-reviewing: Waarom en hoe is dat
handig voor mij?’
Zelf aan de slag?
Check ook de hand-outs van deze module om zelf aan de slag te gaan:
•
•
•
•
Hand-out 1: ‘Een profielwerkstuk: hoe doe ik dat?’
Hand-out 2: ‘Hoe maak ik een pws-planning?’
Hand-out 3: ‘Hoe schrijf ik productief en efficiënt?’
Hand-out 4: ‘Peer-reviewing: waarom en hoe is dat handig voor mij?’
Bronvermelding
Boeken
Berg, I. K. en Szabó, P. (2005), Oplossingsgericht coachen, Uitgeverij Thema
Diekstra, R. (1999), Ik kan denken/voelen wat ik wil, Swets&Zeitlinger Publisher
Dirven, J. en Haag, E. (2008), Schrijven in stappen, handboek voor de verslaglegging van literatuuronderzoek,
LEMMA uitgeverij
Jong, de J. (2011), Handboek academisch schrijven, in stappen naar een essay, paper of scriptie, Uitgeverij
Coutinho
Korthagen et al. (2002), Docenten leren reflecteren: systematische reflectie in de opleiding en begeleiding van
leraren, Uitgeverij Nelissen Soest
Lingsma, M. en Scholten, M (2001), Coachen op competitie ontwikkeling, Uitgeverij H. Nelissen B.V. Soest
Oost, H. (2004), Een onderzoek begeleiden, H.B. Uitgevers Baarn
Websites
The Inquiry Proces door Stephen Abram: http://stephenslighthouse.com/2013/11/06/the-inquiry-process-stepby-step-infographic/
School-tv Eigenwijzer: http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/item/1861754/profielwerkstuk/

similar documents