Quick Wins - Wijkteam Venray

Report
Bewonersavond
Centrum/ Centrum-West
7 juli 2014
WELKOM
Programma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Het Wijkteam
Verschil tussen wijkteam en wijkraad of wijkplatform
Toelichting werkwijze wijkteam
Koffietent locaties afgelopen periode
Quick Wins
Opgehaalde wensen en verbeterpunten
U kiest!
Wie doet mee (minimaal 2 bewoners)
Hoe herkent en bereikt u ons?
Vervolgafspraken en sluiting
Het Wijkteam
Gemeente Venray:
Hans Coenders / Peter Gommans / Figen Caylak
Wonen Limburg:
Twan Heeren / Richard Jacobs
Synthese: Charlotte Kupers
Politie: Frans Coumans /
Anthony van Baal
Wijkverpleegkundige:
Annemie Coenders
Verschil Wijkraden
en Wijkteam
• Wijkraden= groep bewoners die de belangen behartigen van de
wijkbewoners en individueel overstijgende problematiek
Formele gesprekspartner van de gemeente
• Wijkteam= groep professionals die samen met wijkbewoners werken
aan thema’s die zij belangrijk vinden t.a.v. leefbaarheid,
veiligheid en welbevinden
Team wat onder de gemeente valt
• Wijkraden= langere termijn plannen (Wop’s) (5- 10 jaar)
• Wijkteam= korte termijn initiatieven (binnen een jaar)
Wij werken heel nauw samen!!!
Toelichting werkwijze
•
•
•
•
•
•
•
Ophalen verbeterpunten en wensen (interviewen)
Cyclus nu: 22 april t/m 24 juni
Bewoner vraagt andere bewoners (draagvlak)
Prioriteren verbeterpunten en wensen bewonersavond
Aan de slag (min 2 bewoners)
Terugkoppeling resultaten (nieuwe cyclus)
Opzoeken grenzen beleid
Zelfsturing
Samenwerking
Draagvlak
Koffietent locaties
•
•
•
•
•
•
•
22
13
23
11
11
24
24
april De Clockert
mei Plein De Vendel
mei Schouwburgplein
juni vergeten Driehoek
juni Gouden Leeuwplein
juni Hoek Frans Michelstraat/ Burg. Jansenplein
juni Speeltuin Deken Berdenstraat
Quick Wins
• Zorgen rondom bewoner doorgegeven aan wijkverpleegkundige
• Deuren aan de Keizershof openen te snel en is doorgegeven aan
verhuurder. Wordt opgepakt
• Toegangsdeur fietsenstalling Keizershof slecht
sluiten wordt opgelost door verhuurder
• Bewoner geïnformeerd over hoe brandweer en
ambulance in Keizershof kan komen
Quick Wins
• Zwaar overlast gevend pand Doormanstraat gesloten
• Burger waar de 2e lijns hulpverlening van af liep, in overleg met
hulpverlenende instantie passende oplossing gezocht en doorverwezen naar
algemene voorziening namelijk maatschappelijk werk.
•
Bewoners met wensen voor vrijwilligerswerk doorgegeven aan Papierkroam
Synthese
•
Zorgen rondom bewoner doorgegeven en is in beeld bij juiste instantie
•
Bewoner geadviseerd om WMO aanvraag inzake elektrische deur Gouden
Leeuwplein 73, ivm scootmobielgebruik van bewoners, die problemen hadden
om pand in/uit te gaan vanwege huidige entree.
In behandeling
Wijkteam
• Geuroverlast rokende drugsgebruikers bij coffeeshop doorgegeven aan
straatcoaches. Is bij hen in beeld
• Opruimen en voorkomen van het afval in de 10 cm steeg tussen Langstraat
4 en Langstraat 10 mogelijke oplossing wordt bekeken met bewoners
• Wens van bewoonster om andere bewoonster te helpen met de tuin, wordt
samen met hen opgepakt. Wijkteam begeleidt in contactlegging
• Signaal dat ouderen van de achterzijde Bevrijdingsweg te ver moeten lopen
met afval, wordt bekeken.
In behandeling
Wijkteam
• Slecht tv signaal Hoge Beek wordt door Wonen Limburg bekeken
• Verloederde tuinen omgeving Bevrijdingsweg in beeld bij
Wonen Limburg
• Jongerenoverlast schoolplein Focus is gemeld bij
straatcoaches en is bij hen in beeld
• Geuroverlast rokende drugsgebruikers Gouden Leeuw Plein
doorgegeven aan straatcoaches. Is bij hen in beeld
In behandeling
Wijkraad
• Wijkraad Noord- West: wens tot broodbak is in behandeling bij Wijkraad
• Wijkraad Noord- West: Inrichting 30km zone Deken Berdenstraat/
Scheperstraat
• Wijkraad Noord- West: Hard rijden Sint Ursulastraat
Cijfer voor de Wijk
7,9
Opgehaalde wensen en
verbeterpunten
Groen
• Pimpen Gouden Leeuwplein met kleurige langdurige wintervaste planten
• Wens tot gevelbeplanting aan de Bevrijdingsweg t.h.v. nummers 31-39
Afval/hondenpoep
• Hondenpoep op het parkeerdek Gouden Leeuw
• Afval naast het milieuperron Gouden Leeuwplein
• Afvalzakken naast grijze container Henseniusstraat
• Dumpen van afval in struiken of op straat bij Schuttersveld flat
Parkeren
• Parkeeroverlast van bezoekers shoarmatent en coffeeshop
• Parkeerproblemen Tellerstraat/ Doormanstraat.
• Parkeerprobleem achterzijde woningen St Ursulastraat t.h.v. F. Michelstr.
• Wild parkeren op vrijdag tussen 16.00 en 20.00 bij parkeerboxen wegens volle
parkeerplaats Clockert
• Afsluitbaar paaltje voor pleintje Houten Hoek/ Bergweg wegens parkeren “vreemden”
Opgehaalde wensen en
verbeterpunten
Openbare Ruimte algemeen
• Verzoek om versneld afsluiten van Gouden Leeuwplein i.v.m. wandelgebied
• Verplaatsen coffeeshop naar buiten centrum
• Speelvoorzieningen voor kinderen op het grasveld bij het Y (Henseniusstraat)
• Verpaupering van witte woning aan de Langstraat/ Langeweg
• Wens tot hondenspeelweide- uitlaatplek Sint Joris park
• Upgrade van trottoir en straat vergeten driehoek langstr-henseniusstr- Paterslaan
Vernielingen aan auto’s tegen gaan Houten Hoek
• Pleintje achter woningen, bij parkeerboxen Houten Hoek opknappen
Sociaal
• Verpaupering van witte woning aan de Langstraat/ Langeweg
• Meer speelgelegenheid in de wijk (bv. achter de oude gymzaal bij Omroep Venray)
• Toezicht bij speeltuin Hoenderstraat
Opgehaalde wensen en
verbeterpunten
Verkeer
• Overlast van fietsers in het centrum (Schoolstraat en Grotestraat)
• Over trottoir fietsen Kempweg
• Handhaving van fietsverbod Gouden Leeuwpad
• Onveilige situatie Hoenderstraat: veel fietsverkeer vanuit Bonte Koe straat die
plotseling de weg op komen (spiegel plaatsen)
• Hard rijdende fietsers/ scooters Keizershof (paaltjes plaatsen)
• Hard rijdende scooters en brommers Langeweg
• Te hard rijden Henseniusstraat
• Te hard rijden Langstraat
• Stopverbod terug en handhaving daarop tegenover casino
• Hard rijden Kempweg
• Autoverkeer op gouden leeuwplein met piepende banden. Graag inrichting van
wandelzone versnellen
• Autoverbod vanaf de oldtimer (Henseniusstraat in het Y)
Opgehaalde wensen en
verbeterpunten
Veiligheid
• Vermoeden van dealen parkeerplaats Gouden Leeuwplein
• Verzoek om cameratoezicht wegens onveilig gevoel in centrum
• Leeftijdsgrens beter handhaven bij coffeeshops
• Dealen parkeerplaats Langeweg (cameratoezicht?)
• Samenscholingsverbod voor jongeren in Centrum binnenring
• Verlichting Gouden Leeuwplein defect en te weinig verlichting
• Verlichting houten hoek uit tussen 22.00 en 6.00 uur
Geluidsoverlast
• Geluidsoverlast tussen 3.00 en 6.00 uur bij café Venray 555
(Gouden Leeuw)
• Geluidoverlast bij Millie’s in de avonduren s weekends, peuken op de grond
• Geluidsoverlast van bezoekers coffeeshop
• Geluidsoverlast van draaiende motoren koelwagens centrum
Jongerenoverlast
• Jongeren bij Keizershof tussen 1.00 en 2.30 uur (geluid en onveiligheidsgevoelens)
Prioriteit huisartsenpraktijk
centrum
• Gesprekken gevoerd met betrokkenen
• Draagvlaktoetsing najaar 2014
Overkapping Emté
• Overkapping wordt helaas niet verwijderd door de ondernemer
• Schoon maken gebeurd eens per 3 jaar.
• Verzocht om dit in ieder geval dit jaar nog te uitvoeren
• Dak tussen Emté en ‘t Liene wordt dit jaar nog gepoetst door Wonen
Limburg
Snelheid Langeweg
Gelaserd door wijkagent met bewoners
U kiest!
•
Met welke thema’s gaan wij samen met u de
komende periode aan de slag?
•
U heeft drie stickers ontvangen.
Plak deze op de sheets met de thema’s
•
U mag meerdere stickers op dezelfde sheet
plakken!
Keuze 1
Keuze 2
Keuze 3
Wie doet mee?
Aan welke prioriteit levert u uw bijdrage?
(minimaal 2 bewoners)
Een veilige, leefbare en zorgzame wijk…
…creëren we samen!
Wist u dat…
• U heel veel klachten zelf kunt melden?
(lijst met telnummers achterin de zaal)
• Bij evenementen altijd de diepte van de
bassen wordt gecontroleerd?
Bereikbaarheid
• Website: www.wijkteamvenray.nl
• Email: [email protected] (tot ½ mei)
• Koffietent: 4 sept. 16.00 uur Hoenderstr. 24
19.00 uur Muziekschool
Vervolgafspraken
• Interview?
Na afloop van deze avond (10 min)
• Later tijdstip?
Uw gegevens worden genoteerd
Volgende bewonersavond: 25 november 2014
De Hoender
Uw wijk nu ook op
www.wijkteamvenray.nl
Afsluiting
Bedankt voor uw inbreng!

similar documents