Hansje Pontier en Angelique de Wit

Report
Casuïstiekbespreking
Dementie en palliatieve zorg
Hansje Pontier en Angelique de Wit
Regio Waardenland
Doelstelling
Het verbeteren van de kwaliteit en de toegankelijkheid van
palliatieve zorgverlening in de regio door het optimaliseren van
samenwerking
•
•
•
•
beschikbaarheid van deskundige zorgverleners en middelen;
bevorderen van efficiënte inzet van menskracht en middelen;
goede doorstroom tussen zorgvoorzieningen;
betere afstemming tussen zorgvrager, zorgverleners, kennis en middelen
tussen de verschillende zorgvoorzieningen;
• patiënten in de palliatieve fase krijgen zoveel mogelijk zorg op de plaats
waar zij wonen of waar zij wensen.
• Regiocoördinator
• 22 casemanagers/dementieconsulenten
• Deskundigheidsbevordering
• Samenhang en afstemming
• Ontwikkeling aanbod
Regionaal Palliatief Team Waardenland
Samenwerking casemanagers en consultatieteam
palliatieve zorg
Doelstelling;
Het optimaliseren van palliatieve zorgverlening aan
de individuele patiënt en diens naasten, ongeacht de
plaats waar de patiënt verblijft.
Dit gebeurt aanvullend op en in overleg met de
bestaande hulpverlening.
Regionaal Palliatief team Waardenland
• Onderdeel van het Netwerk Palliatieve zorg (NPZ)
Waardenland
• Onderdeel van het IKNL regio Rotterdam
Doelgroep
Professionals uit diverse settings:
• Thuissituatie(huisarts,wijkverpleegkundige)
• Hospice
• Verpleeg- en verzorgingstehuizen
• Ziekenhuizen
• Cliënt
• Mantelzorg
Regionaal Palliatief team Waardenland
Procedure;
• Verpleegkundige neemt de telefoon aan
• Indien mogelijk direct advies, maar in ieder geval binnen 24
uur
• Indien nodig overleg met collega teamlid
• Er zijn geen kosten aan verbonden
Bereikbaarheid;
Maandag tot en met vrijdag
van 8.00 – 18.00 uur
Telefoonnummer 06-53483481
E-mail; [email protected]
Buiten kantoortijden, consultatieteam van Calando neemt waar
Leden Regionaal Palliatief Team Waardenland
Sietske Pors, verpleegkundig consulent
Grazielle Stofberg, verpleegkundig consulent
Jannie Gouma, verpleegkundig consulent
Addy Koster, verpleegkundig consulent
Franca Horstink, medisch consulent
Amnon Weinberg, medisch consulent
Maikel van Bokhoven, medisch consulent
Florence Guibert Buiron, medisch consulent
Geertruid van Merwijk, medisch consulent
Casemanagers & dementieconsulenten
•
•
•
•
•
•
Ondersteunen, informeren en adviseren van cliënten/patiënten
Coördineren van zorg tussen de diverse zorg- en hulpverleners
Het bewaken van de continuïteit
Het overdragen van kennis en ervaring aan andere zorg- en
hulpverleners
Bijdrage leveren aan het functioneren en ontwikkelen van de
eigen functie
Het initiëren en onderhouden van contacten binnen het netwerk
Project Palliatieve zorg bij dementie
•
Goed voorbeeld Palliatieve zorg
•
Subsidie ZonMW
•
Van november 2013 – november 2014
•
Projectleider Hansje Pontier, samen met Angelique de Wit
•
Projectmedewerker Jolien in ‘t Veld
Palliatieve zorg bij dementie
Doelen
• Vergroten kennis bij
zorgverleners, patiënten en
mantelzorgers,
professionals
• Verbeteren samenwerking
professionals,
zorgverleners, mantelzorg,
vrijwilligers
• Inzet vrijwilligers
Activiteiten
• Scholing en
deskundigheidsbevordering
• Aanvullende module bij
basisscholing
• Casuïstiekbespreking
• Ontwikkelen criteria voor
inschakelen en consultatie
• Consultatie RPT
Waardenland
• Voorlichting aan
vrijwilligers, Alzheimer cafés
6 redenen waarom professionals
moeten samenwerken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Steeds meer mensen met dementie
Palliatieve zorg is niet alleen zorg in de laatste fase
Geen genezing, wel kwaliteit van leven
Ondersteuning mantelzorg
Behoefte aan speciale vorm van palliatieve zorg
Bundeling van krachten en expertise verhoogt kwaliteit van zorg
Hansje Pontier
06 21568833
[email protected]
Angelique de Wit
06 30285653
[email protected]
Jolien in ´t Veld
06-21568814
[email protected]

similar documents