Presentatie_Koenraad_Debackere

Report
PROBLEMATIEK:
Financiering van het Hoger Onderwijs
K. Debackere, K.U.Leuven
1
INTRODUCTIE:
CONTEXT & AANDACHTSPUNTEN
2
CONTEXT
• Internationale normen en ambities:
– 2% BBPR naar HO (OESO), vandaag 1,29%
waarvan 0,39% HERD (O&O uitgaven Hoger
Onderwijs)
– 3% BBPR naar O&O (EU), vandaag 2,03%
• Financiering HO in Vlaanderen:
– 1 geparametriseerd model: duidelijk &
transparant, resultaatsgedreven, competitief
– 3 deelenveloppes
3
CONTEXT
• Financieringsmodel HO in Vlaanderen:
–
–
–
–
Drie deelenveloppes (professioneel, academiserend, universiteit)
Parametrisatie op basis van onderwijs- en onderzoeksparameters
Opgebouwd uit sokkel(s) en variabele component(en)
Kenmerken:
• Basis van onderwijsparametrisatie voor alle deelenveloppes is het
financieringspunt = studiepunt X OBE-waarde X weging voor decretale
aandachtspunten (beursstudent, functiebeperkingen, werkstudent) --belangrijk is de convergerende EUR-waarde van het financieringspunt in
elke deelenveloppe
• Deelenveloppes hogescholen: parametrisatie op basis van
onderwijsvariabelen (input, output, diploma)
• Deelenveloppe academiserend: aanvulling door extra
academiseringsmiddelen (30 mio EUR)
• Deelenveloppe universiteiten: 55% onderwijsgerelateerd (input, output,
diploma’s) en 45% onderzoeksgerelateerd (associatiediploma’s,
doctoraten, publicaties, citaties en diversiteit & mobiliteit)
4
UITDAGING (Commissie Soete) NA
ACADEMISERING EN ACCREDITATIE
• Uitgangspunt --- 2007 basisgegevens --- te ajusteren voor indexatie e.a. --“letterlijk” uit Commissie Soete
• (SOWun+VOWun)/(SOZun+VOZun)= 55/45
– SOW = 100M
• P: 54M
• A: 18M
• U: 28M
– VOWp = 359M
– VOWa = 157M
– VOWu = 314M
– SOZu = 105M
– VOZu = 176M
• Vanuit perspectief van gelijkberechtiging moet de structuur van de
universitaire deelenveloppe ook gelden voor de middelen die ter
beschikking komen van de geacademiseerde hogeschoolopleidingen (die
dan universitair zullen zijn) --- bijgevolg een eenvoudige “regel van 3”
5
1e MACRO UITDAGING:
DE 55 – 45 VERHOUDING
•
•
•
•
Academiserend  Universiteit
Academiserend op basis van deze data: 157M + 18M = 175M
/0.55  318M of een delta van 143M
Indien gelieerd aan de waarde van het FP:
– P: 49.5 EUR
– A: 55.6 EUR
– U: 53.3 EUR
– Gem.: 52.8 EUR
• /.55 * (55.6/53.3)  305M of een delta van 130M, of rekening
houdend met 30 M academiseringsmiddelen, nog een tekort van
100M voor het gelijkleggen van de lat langs de universiteitskant
6
ANDERE MACRO UITDAGINGEN
• Professioneel onderwijs én de “huidige”
universiteit niet uit het oog verliezen
• Indexatie van de enveloppe correct toepassen
• Klikmechanisme (in + EN in -) voor de enveloppes
correct toepassen
• BTW-problematiek tussen instellingen van HO
aanpakken (i.e. BTW-neutraal maken)
• Optimalisatie en rationalisatie blijvend steunen --waarvan de financiële impact alsdusdanig
moeilijk te becijferen valt --- en waarvan gesteld
is dat dit niet om een besparing kan gaan
7
INSTELLINGSUITDAGINGEN
• Leefbaarheid van de instellingen na integratie
roept vragen op naar specifieke aanpassingen van
het huidig financieringsmodel, in het bijzonder:
– De problematiek van de onderwijssokkel (nietlineariteit, wegens ondergrens van momenteel 90K
stptn en bovengrens van 720K stptn)
– Het variabel onderwijsdeel (en de OBE-waarde?) van
geïntegreerde opleidingen, maar … de waarde van het
finnacieringspunt is hierbij eigenlijk meest cruciaal
– Onderzoeksparametrisatie en profilering?
8
DE BELOOFDE ?10%?
• Assumptie: 10% stijging van de enveloppe; afgerond 130 mio EUR
aan de enveloppewaarde vandaag:
– Pro rata tussen de (2) deelenveloppes: 45 mio EUR professioneel / 85
mio EUR universitair --- het professioneel onderwijs moet zijn
rechtmatig deel krijgen!
– Daarnaast zijn er de 30 mio EUR academiseringsmiddelen die
toegevoegd zouden worden aan de universiteitsenveloppe (maar wel
nodig blijven voor de geacademiseerde opleidingen)
– Dit betekent bijgevolg dat de universiteit de toename van haar
deelenveloppe volledig ter beschikking stelt van de integrerende
opleidingen … draagvlak?!
• Assumptie: indien 90 mio EUR stijging, cfr. tabel Green paper Dirk
Van Damme, dan verandert dit plaatje uiteraard neerwaarts! … en
daarin wordt de problematiek van de “huidige” universiteiten niet
belicht …
9
DE BELOOFDE STIJGING
• Stijging is aanvullend aan klik en indexering!
• Uiteraard niet in 1 keer --- maw. een “meerlegislaturen” groeipad is aangewezen, cfr. Nota
bijgevoegd aan deze presentatie
• Green paper Dirk Van Damme zegt niets over de
financiële noden aan universiteitskant & wil dit
“oplossen” via het BOF!
• Echter: onderzoeksstroom (BOF) gescheiden houden
van de basisfinanciering --- zoniet dreigt men de
ondertussen ontstane en steeds positief geëvalueerde
dynamiek van het onderzoeksbeleid aan de
universiteiten te ondergraven!
10
BIJKOMEND:
VERDER BEGIN VAN ANTWOORD OP
GESTELDE VRAGEN
11
GESTELDE VRAGEN
• Te academiseren opleidingen:
– Aanwending van academiseringsmiddelen: vandaag vooral het
“kopen” van onderzoekstijd van OP-leden + het investeren in nieuwe
doctoraten
– Aangroei van “onderzoekscomponent” in de basisfinanciering is een
absolute noodzaak, cfr. eerder aangehaalde elementen
•
Professionele opleidingen:
– Versterking van PWO-middelen op basis van een duidelijke visie op de
inschakeling langsheen de innovatieketen
– Kruisfinancieringen komen voor tussen professioneel en
academiserend, doch dit vereist gedetailleerde cost-accounting
benadering & dient opgelost via medebestuursformules
– Wegens overdracht van academiserende opleidingen, stelt zich voor
(bepaalde) instellingen heel acuut een sokkelproblematiek (i.e.
onderwijssokkel) waardoor er aanpassingen aan het
financieringsdecreet nodig zijn om hun leefbaarheid te garanderen
12
GESTELDE VRAGEN
•
Werkingstoelagen universiteiten:
– Problematiek van het ZAP-kader op werking … er moet de komende jaren iets gebeuren, bvb.
door BOFZAP niet volledig meer te moeten overnemen na 10 jaar
– Werkingstoelagen staan momententeel voor ruim minder dan 50% van de totale
universiteitsbegrotingen … bijgevolg, het variabel, projectgedreven deel (waarop onvoldoende
overhead kan geheven worden) is heel groot geworden om structureel te dragen op basis van
het vaste ZAP-kader via de werkingstoelage
– Nood aan investeringsbeleid … de huidige investeringskredieten dekken ongeveer 25% van de
investeringsuitgaven
– Rationalisatie en optimalisatie zijn een belangrijk aandachtspunt en vereisen een aangepast
financieringskader … momenteel zijn er in het decreet zekere mogelijkheden voorzien
•
Personeelskost:
– Extra personeelskost ontstaat door de invoering van de onderzoekscomponent, meer bepaald
& kort door de bocht: 1 OP-lid wordt naar de toekomst toe 2 ZAP-leden (wegens de 55/45
verhouding)
– Extra personeelskost ontstaat ook wanneer het ATP-kader wordt overgenomen, gelet op de
pensioenproblematiek die zich stelt voor de vrije instellingen
•
Brussel:
– Een Brusselnorm is wenselijk, bvb. aan de hand van een gegarandeerd financieringsminimum
dat aldus rekening houdt met de structurele meerkost eigen aan de Brusselse context
13
VAN HARTE DANK
14

similar documents