- Luc Van Acker

Report
PROJECT COMPETENTIEONTWIKKELING
IN HET KADER VAN
LEERLINGEN MET SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN
ZORG VOOR ALLE LEERLINGEN
DOOR ZORG VOOR ELKE LERAAR
PERSPECTIEF VAN
PEDAGOGISCH
BEGELEIDERS
Competentieontwikkeling in het kader van
onderwijs aan leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften
Conclusie van een brede verkenning
Implicaties voor het project competentieontwikkeling
TOELICHTING EN REFLECTIE 10 JUNI 2014
zorgcontinuüm
basiszorg en verhoogde zorg
uitgangspunten
handelingsgericht werken
werken naar een meer
inclusieve school
Universeel ontwerp
voor leren
profiel van de
inclusieve leraar
VN-verdrag rechten
personen handicap
verbindend samenwerken
met onderwijspartners
partnerships
verbreden & verdiepen
basiscompetenties
kwaliteitsdecreet onderwijs
wetenschappelijke bronnen en
eigen praktijkonderzoek
ALGEMENE DOELEN - UITGANGSPUNTEN
professionaliseren van leraren(teams)
in het kader van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
-verbindend samenwerken met partners aan een meer inclusieve schoolreguliere
pedagogisch begeleiders en
competentiebegeleiders
ondersteunen
directeurs
teams CLB
leraren
bieden goed onderwijs
voor
elke leergroep
teams BUO
GON- en ION-begeleiders
andere scholen
zorgverantwoordelijken cel leerlingenbegeleiding
en werken in team
samen voor
elke leerling
leerlingen en hun ouders
(of verzorgers)
andere onderwijsniveaus
initiële lerarenopleiders
voortgezette lerarenopleiders
wetenschappelijke inzichten en eigen praktijkonderzoek als bronnen voor het professioneel handelen
PROJECT COMPETENTIEONTWIKKELING
Waarom deze bevraging?
• Verkennen van de vragen en noden van scholen
die zij aan de PB voorleggen.
• Verkenning van de noden die de PB ervaren
in het zoeken naar gepaste antwoorden.
Aangeschreven: 552 pedagogisch begeleiders
Respons: 60,14 procent
(meer dan 50% SO, kleine meerderheid schoolbegeleiders,
meerderheid >45, gelijke spreiding over de provincies)
Conclusie gepresenteerd in vijf luiken
1.
Vragen van scholen aan hun PB
Noden van PB aan bijkomende ondersteuning in hun werk
2.
Ondersteuning die PB momenteel bieden
3.
Wijze waarop PB momenteel betrokken worden
bij scholen die inclusiever werken
4.
Actoren waarmee PB hebben samengewerkt
5.
Hoe PB het inclusiever werken zichtbaar zien
in de scholen die zij begeleiden
Vragen AAN en noden VAN de PB
• leerlingen met anderstalige
• kennis over en zicht op SOB
achtergrond en autisme
• goed beeld op het aanbod aan
• pedagogische en didactische
aanpak
• de moeilijke overdracht van
theorie naar praktijk
• STICORDI
concepten, kaders en methoden:
UDL, binnenklasifferentiatie,
doordachte keuze voor homegene
en/of heterogene groepering,…
• regelgeving
• concretisering beleidsteksten en
afstemming beleid en praktijk
• HGW
• toegankelijk schoolbeleid en gedeelde
zorgvisie
Vragen AAN en noden VAN de PB
• mogelijkheden om meer
samen te kunnen werken
• draagkracht
• meer efficiëntie en effect
van hun onderwijs aan
kinderen met SOB
• spanningsvelden: individuele
leerling/leerlingengroep moraliteit - visie - betrokken
partijen - eigenaarschap
• ondersteunen van handelen
verbinden met visie op meer
inclusief werken
• meer samenwerking met
collega’s (BUO) in functie van
expertisedeling (goede praktijk,
overleg, vorming en onderzoek)
• omgaan met draagkracht en
weerstand
Ondersteuning die PB momenteel bieden
• literatuur gebruiken, concepten, kaders en methoden
• bevestiging, geruststellen en coachen,
onder meer met vakgebonden tips
• probleemstelling en/of vragen verhelderen
• beleidsteksten, regelgeving en richtlijnen gebruiken
• samenwerken en expertise delen met collega begeleiders
van eigen of ander onderwijsniveau
• andere betrokkenen of diensten raadplegen
• gesprekken met directies, zorgcoördinatoren en zorgteams
Ondersteuning die PB momenteel bieden
Is rijk en gevarieerd.
Terugkoppeling naar een individuele leerkracht lezen we
slechts bij twee PB.
Eigen deskundigheid wordt versterkt door
het volgen of organiseren van vormingen/studiedagen.
PB verwijzen door naar andere personen, programma’s of
diensten indien ze zelf niet tot oplossingen kwamen.
Wijze waarop PB betrokken worden
bij scholen die inclusiever werken
• via bepaalde methodieken, werkingen, netwerken, diensten,
personen, projecten, …
• vanuit een bepaalde functie die zij vervullen (PB met een
specifieke focus op GOK, zorg, buitengewoon onderwijs,…)
Vele PB geven aan niet of weinig betrokken te zijn bij
scholen die meer inclusief werken.
Actoren waarmee PB hebben samengewerkt
• met collega’s PB van gewoon en buitengewoon onderwijs
(een meerderheid)
• met een (kern)team binnen de school, met de directie, met het CLB
(meerdere)
• met directeur, zorgcoördinator, juridische dienst en met de
klasleerkracht
(enkele)
• met de ouders en de leerling
(één iemand)
Enkele PB werkten met niemand samen en formuleerden zelfstandig
antwoorden op vragen van leraren(teams), CLB en directies
Hoe het inclusiever werken zich uit
in scholen waar PB actief zijn
• Verschil
Zeer veel verschillende meningen bij PB
• Overeenstemming
PB zien weinig scholen die inclusiever werken,
of ze kunnen weinig voorbeelden geven
PB zien nog niet veel praktijk van inclusiever werken
Losse voorbeelden van hoe zich het
inclusiever werken uit volgens PB
• meer leerlingen met leerbeperkingen aanwezig in het gewoon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
basis- en secundair onderwijs
openheid en een meer ‘positieve kijk’
kinderen benaderen vanuit hun mogelijkheden en sterktes
differentiëren en handelingsgericht werken
inzicht in de specifieke onderwijsbehoefte
GON, ION en samenwerken met buitengewoon onderwijs
coöperatieve werkvormen
een hele zoektocht
de ‘onderwijstijd’ komt onder druk
stress bij leerkrachten
Implicaties voor competentieontwikkeling
ONZE OPDRACHT
• Competentieontwikkeling als structurele professionalisering
•
Verbreden en verdiepen van hun expertise en competenties
•
Problemen en hulpvragen van leraren omzetten in leervragen
•
Verhogen van de doelmatigheidsbeleving en
het geloof in de eigen competenties
• Om te kunnen werken naar een meer inclusieve school
• Door verbindend samenwerken met lokale onderwijspartners
Implicaties voor competentieontwikkeling
ONZE ENGAGEMENTEN
• Ondersteuning op de werkvloer door sterke koppeling van
kaders, concepten en methoden aan de praktijk van leraren,
binnen de visie op meer inclusief werken.
• Ondersteuning om op een toegankelijke manier
specifieke onderwijsbehoeften te leren inschatten en
ermee aan de slag te gaan in de onderwijscontext.
• Ondersteuning bij het toepassen van regelgeving en
de communicatie daarover tussen beleid en klaspraktijk.
ONZE ENGAGEMENTEN
• Ondersteuning bij de uitbouw van een duidelijk en toegankelijk
schoolbeleid en een pedagogisch project met een duidelijke brede
visie op zorg.
• Ondersteuning bij het werken vanuit universeel ontwerp op de
klasvloer en bij het bieden van redelijke aanpassingen en
het flexibel omgaan met het curriculum.
• Ondersteuning die alle betrokkenen uitdaagt om mee verschil te
willen maken in het omgaan met verschillen en zo via onder
andere het onderwijs mee te werken aan een meer inclusieve
samenleving
• Ondersteuning bieden die niet oordeelt maar ondersteunt,
versterkt, verbreedt en verdiept, de goede praktijk die er reeds is
in beeld brengt en dit in nauwe samenwerking met de reguliere
pedagogische begeleiding.
REFLECTIEGESPREK
Bij elk engagement denk je als reflectiegroep samen na.
Op welke manier of in welke vorm zou dit engagement voor mij of
voor de mensen waarmee ik werk op hun klasvloer verschil maken?
Geef concrete voorbeelden, suggesties, ideeën,…
Het reflectiegesprek moet niet leiden tot een gemeenschappelijke
conclusie. Zoals in de bevraging zelf geldt, is elk perspectief, elke
reflectie of suggestie waardevol voor het project
competentieontwikkeling.
PROJECT COMPETENTIEONTWIKKELING
IN HET KADER VAN
LEERLINGEN MET SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN
ZORG VOOR ALLE LEERLINGEN
DOOR ZORG VOOR ELKE LERAAR
En nu… ?
• Verslag van de reflectiesessies
• Bevraging
• Meer ideeën, mail ons
• Hier de gegevens van de netcoördinatoren:
• GO! [email protected]
• OVSG [email protected]
• PBDKO [email protected] en
[email protected]
• POV [email protected]

similar documents