Mystieke - Bram Moerland

Report
Mystieke ervaring
Een presentatie van
Bram Moerland
Mystieke ervaring
De mystieke ervaring is
universeel menselijk
Mystieke ervaringen
De mystieke ervaring is universeel
menselijk
Die kan iedereen als een geschenk van
het leven overkomen
Mystieke ervaring
Maar daar zijn wel heel
verschillende conclusies aan
verbonden
Die conclusies zijn
kenmerkend voor sommige
spirituele tradities.
Een voorbeeld:
Een gedicht van Jan Luyken
(1649-1712)
Jan Luyken
De ziele betracht de nabyheyt Gods
Ick meende oock de Godheyt woonde verre,
In eenen troon, hoogh boven maen en sterre,
En heften menighmaal myn oogh,
Met diep versuchten naer om hoogh;
Maer toen ghy u beliefden t’openbaren,
Toen sagh ick niets van boven nedervaren;
Maer in den grondt van myn gemoet,
Daer wiert het lieflyck ende soet
Daer quamt ghy uyt der diepten uytwaerts dringen.
En, als een bron, myn dortstigh hart bespringen,
Soo dat ick u, ô Godt! bevondt,
te zyn den grondt van mynen grondt.
Jan Luyken heeft een geloof dat hij
beschouwt als de onbetwistbare
waarheid over de werkelijkheid.
Jan Luyken heeft een geloof dat hij
beschouwt als de onbetwistbare
waarheid over de werkelijkheid.
Daar past een godsbeeld bij:
Jan Luyken
De ziele betracht de nabyheyt Gods
Ick meende oock de Godheyt woonde verre,
In eenen troon, hoogh boven maen en sterre,
En heften menighmaal myn oogh,
Met diep versuchten naer om hoogh;
Maer toen ghy u beliefden t’openbaren,
Toen sagh ick niets van boven nedervaren;
Maer in den grondt van myn gemoet,
Daer wiert het lieflyck ende soet
Daer quamt ghy uyt der diepten uytwaerts dringen.
En, als een bron, myn dortstigh hart bespringen,
Soo dat ick u, ô Godt! bevondt,
te zyn den grondt van mynen grondt.
Dat is het traditioneel
christelijke godsbeeld
Dan gebeurt er iets:
Jan Luyken
De ziele betracht de nabyheyt Gods
Ick meende oock de Godheyt woonde verre,
In eenen troon, hoogh boven maen en sterre,
En heften menighmaal myn oogh,
Met diep versuchten naer om hoogh;
Maer toen ghy u beliefden t’openbaren,
Toen sagh ick niets van boven nedervaren;
Maer in den grondt van myn gemoet,
Daer wiert het lieflyck ende soet
Daer quamt ghy uyt der diepten uytwaerts dringen.
En, als een bron, myn dortstigh hart bespringen,
Soo dat ick u, ô Godt! bevondt,
te zyn den grondt van mynen grondt.
Vervolgens geeft Jan Luyken aan die
gebeurtenis een duiding,
een duiding die past in zijn geloof:
Jan Luyken
De ziele betracht de nabyheyt Gods
Ick meende oock de Godheyt woonde verre,
In eenen troon, hoogh boven maen en sterre,
En heften menighmaal myn oogh,
Met diep versuchten naer om hoogh;
Maer toen ghy u beliefden t’openbaren,
Toen sagh ick niets van boven nedervaren;
Maer in den grondt van myn gemoet,
Daer wiert het lieflyck ende soet
Daer quamt ghy uyt der diepten uytwaerts dringen.
En, als een bron, myn dortstigh hart bespringen,
Soo dat ick u, ô Godt! bevondt,
te zyn den grondt van mynen grondt.
Jan Luyken
De ziele betracht de nabyheyt Gods
Ick meende oock de Godheyt woonde verre,
In eenen troon, hoogh boven maen en sterre,
En heften menighmaal myn oogh,
Met diep versuchten naer om hoogh;
Maer toen ghy u beliefden t’openbaren,
Achteraf kent hij zo aan zijn mystieke ervaring een betekenis
toe:
Jan Luyken
De ziele betracht de nabyheyt Gods
Ick meende oock de Godheyt woonde verre,
In eenen troon, hoogh boven maen en sterre,
En heften menighmaal myn oogh,
Met diep versuchten naer om hoogh;
Maer toen ghy u beliefden t’openbaren,
Achteraf kent hij aan zijn mystieke ervaring een betekenis
toe:
Hij duidt het als een godservaring, conform zijn christelijk
geloof.
Maar die duiding achteraf is niet de
gebeurtenis zelf, en staat daar geheel
los van.
Maar die duiding achteraf is niet de
gebeurtenis zelf, en staat daar geheel
los van.
Maar wel lijkt het nu net alsof de
mystieke ervaring een bevestiging is
van zijn geloof:
Jan Luyken
De ziele betracht de nabyheyt Gods
Ick meende oock de Godheyt woonde verre,
In eenen troon, hoogh boven maen en sterre,
En heften menighmaal myn oogh,
Met diep versuchten naer om hoogh;
Maer toen ghy u beliefden t’openbaren,
Toen sagh ick niets van boven nedervaren;
Maer in den grondt van myn gemoet,
Daer wiert het lieflyck ende soet
Daer quamt ghy uyt der diepten uytwaerts dringen.
En, als een bron, myn dortstigh hart bespringen,
Soo dat ick u, ô Godt! bevondt,
te zyn den grondt van mynen grondt.
Maar die duiding is willekeurig en is
niet in de ervaring zelf gegeven
Andere tradities geven weer heel
andere duidingen.
Wat is de mystieke ervaring dan
wel?
De mystieke ervaring is een universeel
menselijke bewustzijnstoestand met
heel specifieke kenmerken
De mystieke ervaring is een universeel menselijke
bewustzijnstoestand met heel specifieke kenmerken:
• ervaring van eenheid met al wat is
• ondergedompeld worden in liefde
• het besef van een bestemming
• zeker weten, ‘dit is het’.
De mystieke ervaring is een universeel menselijke
bewustzijnstoestand met heel specifieke kenmerken:
• ervaring van eenheid met al wat is
• ondergedompeld worden in liefde
• zeker weten, ‘dit is het’.
Maar bovenal:
• onbelemmerde gelukzaligheid
Die onbelemmerde gelukzaligheid
schept een schrijnend contrast met de
alledaagse werkelijkheid.
Die onbelemmerde gelukzaligheid
schept een schrijnend contrast met de
alledaagse werkelijkheid.
Daar is lijden.
Die onbelemmerde schept een
schrijnend contrast met de alledaagse
werkelijkheid.
Daar is lijden.
Hoe daarmee om te gaan, met dat
contrast en vooral met het lijden?
De antwoorden zijn kenmerkend
voor spirituele tradities.
Advaita vedanta
Boeddhisme
Christendom/gnostiek
Advaita vedanta
In hindoeisme:
“Gij zijt dat”
In hindoeisme:
“Gij zijt dat”
Maar wat is “dat”?
“Dat” is:
Kosmisch bewustzijn, Brahman
“Dat” is:
Kosmisch bewustzijn, Brahman
=
Bewustzijnstoestand van mystieke
ervaring
Doel Advaita Vedanta:
Moksha
Doel Advaita Vedanta:
Moksha
=
Het verwerven van de permanente
gelukzalige bewustzijnstoestand van
de mystieke ervaring.
Het middel daartoe…
Middel tot Moksha:
Onthechting van de materiële
werkelijkheid.
Want:
Shankara,
een van de grote goeroes van de
advaita vedanta:
‘Het bewustzijn is werkelijk, het
heelal is onwerkelijk.’
Shankara:
De materiële werkelijkheid, het
heelal, inclusief het lichaam, bestaat
dus niet en is slechts een illusie,
“maya”.
Want:
Shankara,
een van de grote goeroes van de advaita
vedanta:
‘Het bewustzijn is werkelijk, het heelal is
onwerkelijk.’
De materiële werkelijkheid, het heelal, bestaat
dus niet en is slechts een illusie, “maya”.
Ook ons lichaam is illusie, maya.
Hoe kan men zich de
onbelemmerde, permanente
gelukzaligheid van Moksha
verwerven?
Hoe kan men zich Moksha
verwerven?
Door volledige onthechting van alles
wat met de materiële werkelijkheid
te maken heeft.
Hoe kan men zich Moksha
verwerven?
Door volledige onthechting van alles
wat met de materiële werkelijkheid
te maken heeft.
Dus ook onthechting van het lichaam
en alles wat daarmee te maken
heeft:
Shankara:
Onthechting is:
• het volledig opgeven van alle
genoegens van de
ogen, de oren en de andere zintuigen
• het opgeven van verlangen naar
een fysiek lichaam
• dus geen seks
Maar lastig is dat wel:
Maar lastig is dat wel.
Shankara:
‘Dit alles kan alleen verworven worden door
de verdiensten van wel honderd miljard goed
geleefde levens.’
En dan alleen nog, ook volgens Shankara:
‘door Gods genade.’
Boeddhisme
Streven boeddhisme:
• Verwerven van de staat van
verlichting = bewustzjjnstoestand
van mystieke ervaring
• Bevrijd worden uit rad van
wedergeboorte
Streven boeddhisme:
Waarom en hoe?
Streven boeddhisme:
Waarom en hoe?
Vier edele waarheden:
Vier edele waarheden:
1. Het leven is lijden
Vier edele waarheden:
1. Het leven is lijden
2. het lijden heeft een oorzaak
Vier edele waarheden:
1. Het leven is lijden
2. het lijden heeft een oorzaak
3. de oorzaak van het lijden kan gekend worden
Vier edele waarheden:
1. het leven is lijden
2. het lijden heeft een oorzaak
3. de oorzaak van het lijden kan
gekend worden
4. daarom kan de mens verlost worden
van het lijden
Oorzaak lijden:
Gehechtheid aan het ego
Oorzaak lijden:
Gehechtheid aan het ego
Oplossing:
uitdoven van het ego, egoloosheid
Als er geen ‘ik’ meer is:
• dan is er geen lijden
• dan is er ook geen
wedergeboorte meer
Gnostiek en
christendom
Gnostiek:
Mens heeft twee naturen:
• persoonlijke natuur
• Christus-natuur (=mystiek
bewustzijn)
Gnostiek:
Mens heeft twee naturen,
• persoonlijke natuur
• Christus-natuur (=mystiek
bewustzijn)
Streven gnostiek:
De twee één maken.
Opmerkelijke uitspraaak van Jezus in
vergelijking met vedanta en boeddhisme:
‘Zalig zij die hebben geleden’
Opmerkelijke tekst in vergelijking met
vedanta en boeddhisme:
‘Zalig zij die hebben geleden’
Nog een opmerkelijke tekst:
Bij het naar buiten gaan zag hij (Jezus) een man die
al vanaf zijn geboorte blind was.
Zijn leerlingen vroegen hem:
‘Rabbi, waarom is hij blind geboren? Heeft hij dat
te wijten aan zijn eigen zonde of
aan die van zijn ouders?’
Oude Testament:
•Lijden is straf op de zonde.
(heeft dus een oorzaak)
•God straft tot in het vierde geslacht.
Jezus, in antwoord op de vraag van zijn leerlingen over de
blinde jongeman:
‘Niet aan zijn eigen zonde en evenmin aan die van zijn ouders.’
Jezus, in antwoord op de vraag van zijn leerlingen:
‘Niet aan zijn eigen zonde en evenmin aan die van zijn ouders.’
Dat is een revolutionaire en unieke uitspraak.
Jezus, in antwoord op de vraag van zijn leerlingen:
‘Niet aan zijn eigen zonde en evenmin aan die van zijn ouders.’
Dat is een revolutionaire en unieke uitspraak.
• Revolutionair ten opzichte van Oude Testament
Jezus, in antwoord op de vraag van zijn leerlingen:
‘Niet aan zijn eigen zonde en evenmin aan die van zijn ouders.’
Dat is een revolutionaire en unieke uitspraak.
• Revolutionair ten opzichte van Oude Testament.
• Uniek in vergelijking met andere spirituele tradities
Het antwoord van Jezus op de vraag van zijn leerlingen
is niet:
Een vlucht uit het lijden,
het verwervan van een staat van zijn waarin geen lijden (meer)
is,
maar:
Het antwoord van Jezus op de vraag van zijn leerlingen
is niet:
Een vlucht uit het lijden, het verwervan van een staat van zijn
waarin geen lijden (meer) is, maar:
• Jouw pijn is mijn pijn
• Jouw lijden is mijn lijden
Jezus: antwoord op lijden is barmhartigheid.
Jezus: antwoord op lijden is barmhartigheid:
‘Want ik heb honger geleden
en gij hebt mij te eten gegeven.
Ik heb dorst geleden
en gij hebt mij te drinken gegeven.
Ik ben een vreemdeling geweest en
gij hebt mij gehuisvest,
naakt en gij hebt mij gekleed,
ziek en gij hebt mij bezocht;
ik heb in de gevangenis gezeten
en gij zijt tot mij gekomen. (...)
Voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze
minste broeders
hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan.’
Conclusie:
Advaita vedanta en boeddhisme willen alleen de
gelukzaligheid van het mystieke bewustzijn.
Conclusie:
Advaita vedanta en boeddhisme willen alleen de
gelukzaligheid van het mystieke bewustzijn.
• Advaita vedanta ontkent daartoe materiële
werkelijkheid
Conclusie:
Advaita vedanta en boeddhisme willen alleen de
gelukzaligheid van de mystieke ervaring.
• Advaita vedanta ontkent daartoe materiële
werkelijkheid
• Boeddhisme ontkent daartoe het zelf als
werkelijk bestaand
Conclusie:
Advaita vedanta en boeddhisme willen alleen de
gelukzaligheid van de mystieke ervaring.
• Advaita vedanta ontkent materiële werkelijkheid
• Boeddhisme ontkent het zelf als bestaand
• Christendom en gnostiek: de twee één maken.
Christendom en gnostiek: de twee één maken.
Mijn keuze.

similar documents