Van LLP naar Erasmus for All

Report
Van LLP Grundtvig naar
Erasmus+
2014-2020
Onder voorbehoud van officiële goedkeuring door het Europees
Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie
Versie 29-10-2013
Documenteigenaar Marissa van der Valk
Welkom!
Grundtvig / LLP
Erasmus+
Individueel aanvragen mogelijk
Aanvragen alleen in
instellingsverband
Aanvragen op papier
Alles online / digitaal
Financiering: vaak reële kosten
aangevuld met
standaardvergoedingen + lumpsum
Financiering dmv lumpsum en
standaardvergoedingen (unit costs)
7 actielijnen
3 actielijnen
Disseminatie / overdraagbaarheid
belangrijk(er)
Eenmalige registratie van instelling
voorafgaand aan aanvraag (PIC
code)
Actielijnen
Grundtvig
Erasmus+
Nascholing
KA1 Mobiliteit
(docent, vrijwilliger, zzp-er, werkloze vraagt aan)
(instelling vraagt aan)
Bezoek & Uitwisseling
KA1 Mobiliteit
(individuele aanvraag)
(instelling vraagt aan)
Voorbereidend bezoek
Voortbestaan onduidelijk
(individuele aanvraag)
Workshops
Vervalt
(organisatie vraagt aan)
Lerende partnerschappen
KA2 Strategische Partnerschappen
(zzp-er of organisatie vraagt aan)
Senior Vrijwilligers Projecten
Vervalt
(organisatie vraagt aan)
Assistentschappen
(individuele aanvraag)
Uitsluitend binnen KA2
Erasmus+
Erasmus+
(2014-2020)
Key Action 1:
Mobiliteit
Key Action 2:
Partnerschappen
Key Action 3:
Beleidshervormingen
Key Action 1, voor volwasseneducatie
Doel
•
Leermobiliteiten voor stafleden om kennis te vergroten/verdiepen
Wat
•
Nascholing, job-shadowing, leeropdracht (min 8 uur),
conferenties (alléén voor PO/VO/VE en indien leereffect kan
worden aangetoond)
Looptijd
Duur
•
•
Aanvraag 1 of 2 jaar
Activiteiten: min 2 dagen tot max 2 maanden, exclusief reistijd
Wie vraagt
aan?
Wie neemt
deel?
•
Instelling die zich richt op volwasseneneducatie (status
rechtspersoon)
Medewerker, contractant of vrijwilliger. (aantoonbaar structureel
en stabiel verband tussen hen en de instelling)
Deadline
•
•
17 maart 2014 (onder voorbehoud)
KA 1 – de aanvraag, wat te verwachten…
Context
• Beschrijving instelling
• Beschrijving huidige expertise
• European Development Plan (zie handout)
Voornemen
• Doel aanvraag: wat wil je met mobiliteit bereiken?
• Learning outcomes (kennis, vaardigheden van deelnemer
+instelling)
• Meetbaarheid
• Praktische invulling (project management)
Follow up
•
•
•
•
Financiering
• Lumpsum plus unit costs voor reiskosten, organisatiekosten,
taalkundige ondersteuning, cursuskosten, special needs en
extra kosten zoals visa
Duurzaamheid van opgedane kennis
Impact (voor deelnemer +instelling)
Disseminatie
European added value
Beoordelingscriteria KA1
Relevantie
30 punten*
Kwaliteit project & implementatie
40 punten*
Impact** & disseminatie
30 punten*
Key Action 2, voor volwasseneducatie
Doel
•
Partnerschappen met als doel overdracht, implementatie of
innovatie van kennis op lokaal, regionaal, nationaal en / of
Europees niveau
Wat
•
Samenwerking door mix van mobiliteiten, online interactie,
uitwisseling kennis & best practices, conferenties met multiplyer
effect en / of onderwijsproducten
Looptijd
Activiteiten
•
•
•
Projectaanvraag 2 of 3 jaar.
Duur mobiliteit docent: min 2 - max 12 maanden
Duur mobiliteit lerende: min 5 dagen – 2 maanden
Wie
•
•
•
Iedere publieke of private organisatie
Tenminste 3 organisaties uit 3 verschillende programmalanden
Sectoraal / intersectroraal / sectoroverschrijdend
Voorwaarde
•
PIC code voor alle partners (om dubbele financiering te
voorkomen)
Deadline
•
(Onder voorbehoud) 30 april 2014
Let op!
•
Aanvraag wordt ingediend en beoordeelt bij het NA van de
coördinator
KA 2 – de aanvraag, wat te verwachten…
Context
•
•
•
•
•
Beschrijving coördinerende instelling + partners
Beschrijving inhoud partnerschap
Innovativiteitsgehalte
Kwalteitskenmerken
Europese meerwaarde
Project management
•
•
•
•
Verdeling taken tussen partners:
Monitoring / financieel / Inventarisatie risico’s
Implementatie / impact /
Producten / resultaten
Disseminatie
•
•
•
Communicatieplan
Overdraagbaarheid / duurzaamheid
Exploitatie resultaten
Financiering
Op basis van unit costs (kosten modules) voor
- Management en organisatie
- Reis en verblijf
- (transnationale) bijeenkomsten, conferenties
- Producten / technische ondersteuning
- Special needs
Toekenning: max € 150.000 p/j
Waarvan 25% matching
Beoordelingscriteria KA 2
Relevantie
Max 30 punten*
Kwaliteit project & implementatie
Max 20 punten*
Impact & disseminatie
Max 30 punten*
Kwaliteit partners en
samenwerking
Max 20 punten*
Vragen?
Websites:
• www.na-lll.nl en www.erasmusplus.nl
• www.europeesplatform.nl
• www.internationaalagentschap.nl
• www.neth-er.eu/nl/dossiers/onderwijs/erasmus-plus
Informatiebijeenkomsten in Utrecht:
• Startconferentie Erasmus+ di 10 december, Utrecht

similar documents