Presentatie workshop internationalisering

Report
How to “glocalize”
your University of
Applied Sciences using
Transnational Living
Labs as an instrument
Arjan Koeslag
Account Manager HBO-NESO
2 oktober 2012
De Nuffic en het NESO programma
Wat is de Nuffic?
De Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in
het hoger onderwijs. De Nuffic bevordert de internationalisering van het
Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek en helpt het hoger onderwijs
wereldwijd toegangelijk te maken.
Producten en diensten:
1. Directie programmamanagement
2. Directie informatiediensten
3. Directie expertiseontwikkeling
2
Nuffic in de wereld
De Nuffic heeft Netherlands Education Support Offices (Neso’s) op
locaties die strategisch van belang zijn voor het Nederlandse hoger
onderwijs, te weten in:









3
Brazilië
China
Indonesië
Mexico
Rusland
Thailand
Vietnam
Zuid-Korea
Neso Desks in India en Taiwan
Doelstelling en kernactiviteiten Nuffic Neso’s
Doelstelling
Positionering van Nederland als een goed hoger onderwijs - en
kennisland in de gekozen doellanden/regio’s
Generieke kernactiviteiten
1. Generieke promotie en student counselling
2. Faciliteren institutionele samenwerking
3. Marktinformatie en – analyse
4. Faciliteren Holland alumni netwerken
Transnationale Living Labs
Aanleiding
Uitnodiging van de HBO-raad aan de Nuffic voor ondersteuning van de
vraagarticulatie vanuit het HBO met een duidelijke koppeling aan het
dienstenaanbod van het NESO programma van de Nuffic
Doelstelling
Internationale kennisontwikkeling aan hogescholen faciliteren en zorgdragen
voor een duurzame positionering van het HBO binnen de NESO landen
Instrument
De Living Labs als instrument om het HBO binnen de 4 O’s (onderwijs,
onderzoek, ondernemers en overheid) in gezamenlijkheid rondom specifieke
kennisthema’s binnen transnationale innovatienetwerken en clusters te
postioneren en hierin internationaal te laten samenwerken
5
Internationalisering van het hbo in Nederland context
 Internationalisering om kwaliteit van het hbo te verhogen
 Internationalsering als strategische keuze om via kwaliteit toegang te
krijgen tot ruimere financieringsmogelijkheden (EU en daarbuiten)
 Koppeling internationalisering aan:
 Topsectoren & grand challenges (Horizon 2020)
 Speerpunten – profilering – smart specialisation
 Centres of Expertise
 Kennisontwikkeling – toegepast onderzoek
 Regio (sociaal-economische ontwikkeling)
6
Internationale positionering van het HBO
 Internationalisering “beyond student mobility”:
 Het hbo niet geïsoleerd maar in gezamenlijkheid met de “regionale”
beroepspraktijk en regionale netwerken internationaal positioneren
rondom specifieke kennisthema’s (inhoudelijke speerpunten)
 Studentenmobiliteit inrichten rondom kennisthema’s
 Integratie onderwijs-onderzoek-beroepspraktijk
 Betrokkenheid 3 O’s: onderwijs, onderzoek, ondernemers
 Verbinden en ontwikkelen van netwerken van onderwijsinstellingen en
bedrijven in Nederland met gelijksoortige onderwijsinsttelingen en
bedrijven in het buitenland rondom een specifiek kennisthema dat voor
beide landen interessant is
 Naast de opleiding focus op loopbaanperspectief
7
Het hbo en de Transnational Living Labs


8
Transnationale Living Labs:
1.
Ontwikkelen van internationale leer – onderzoeksomgevingen
(bestaande uit de 3 O’s: onderwijs, onderzoek, ondernemers) aan
beide kanten van de wereld waar;
2.
Studenten, docenten en professoren uit beide landen in opdracht
van en tezamen met het Nederlandse en de internationale
beroepspraktijk aan;
3.
Toegepaste (“real-life”) onderzoekopdrachten werken
Doel: aan beide kanten van de wereld innovaties in de internationale
beroepspraktijk en onderwijs en onderzoek realiseren
Transnational Living Labs – huidige stand van zaken
Welke Living Labs zijn in ontwikkeling:
1e groep

Logistiek – Indonesie (HR, NHTV, HAN)

Creative Industry – Korea (HKU, Fontys, NHTV, NHL)
2e groep

Energie – Rusland (HG, HAN, Zuyd)

Metropolitane landbouw – Brazilie (VHL, CAH, INHOLLAND, HAS DB)

Health & Technology – China
Transnational Living Labs – leerervaringen
What makes a good transnational living lab project?






10
Operational need – demand from both countries
Committed university & industry partners from both countries
Willingness to collaborate and co-create from both countries
Research interest from both countries
Realistic context (“real-life” – environment)
A physical and/ or virtual set-up
Centrale vragen
Transnational Living Labs as an instrument to ‘glocalize’ your UAS:
1. Kan het instrument van Livings Labs een bijdrage leveren aan de verdere
ontwikkeling van de speerpunten van de HAN?
2. Wil de HAN dit en wat is daarvoor nodig?
3. Op welke manier kan de Nuffic hier een bijdrage in vervullen?
11

similar documents