Patmos-gemeente Belhar diens 1 Feb 2015

Report
Wysiging van Artikel 1
van die Kerkorde
NG Kerk Patmos
1 Februarie 2015
BAIE WELKOM
1 Pet 3:13-17
Waaroor gaan dit?
Hoe die Belydenis van Belhar
op ’n kerkordelike wyse deel van die
NG Kerk se belydenisgrondslag gemaak word
Wat is die Belydenisgrondslag?
• Wat die kerk oor die leer van die Bybel bely
• Slegs een kriterium:
Stem dit ooreen met wat die Bybel leer?
GEREFORMEERDE BELYDENISSKRIFTE
• Nederlandse Geloofsbelydenis (1561)
• Heidelbergse Kategismus (1563)
• Dordtse Leerreëls (1618/19)
ALGEMENE BELYDENISSKRIFTE
• Apostoliese Geloofsbelydenis (150 nC)
• Geloofsbelydenis van Nicea (325 nC)
• Geloofsbelydenis van Athanasius (4e eeu)
DUS:
• Meeste geloofsbelydenisse het in stryd
ontstaan
• Inhoud word vandag nog onderskryf
• Die Woord is die bepalende
• Genoem na die plek waar dit ontstaan het
Besluitneming in ’n gees van
• gebed
• onderskeiding van die wil
van God
• wedersydse respek
• liefde
Hoe?
• op niemand afgedwing
• geen lidmaat word
uitgesluit
HUIDIGE ARTIKEL 1
Die Ned Geref Kerk staan gegrond op die Bybel as die
heilige en onfeilbare Woord van God. Die leer wat die
kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely,
staan uitgedruk in die Formuliere van Eenheid soos
vasgestel op die Sinode van Dordrecht in 1618-1619,
naamlik die sewe en dertig artikels van die
Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse
Katgesimus en die vyf Dordtse leerreëls.
Gewysig om so te lees:
1. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is gegrond op
die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord van God.
2.1 Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die
Woord van God bely,
word verwoord in die ekumeniese belydenisse,
naamlik die Apostoliese Geloofsbelydenis, die
Geloofsbelydenis van Nicea en die Geloofsbelydenis
van Athanasius;
en die Drie Formuliere van Eenheid, naamlik die
Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse
Kategismus en die Dordtse Leerreëls.
2.2 Die Belydenis van Belhar is deel van die
belydenisgrondslag van die Kerk, op so ’n wyse dat
daar ruimte is
• vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit
as in ooreenstemming met die Woord van God
bely,
• sowel as vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge
wat dit nie as ’n belydenisskrif onderskryf nie.
Lidmate kan ja stem indien:
• hulle oortuig is dat die Belydenis van Belhar klop
met wat die Bybel oor versoening, eenheid en
geregtigheid leer,
en ruimte wil gee aan diegene wat nie hulle
oortuiging deel nie;
• hulle oortuig is dat die Belydenis van Belhar klop
met wat die Bybel oor versoening, eenheid en
geregtigheid leer,
maar nie kans sien om dit as deel van die kerk se
belydens te aanvaar nie
en ruimte wil gee aan diegene wat dit wel as deel
van die belydenis wil aanvaar;
• hulle van mening is dat die Belydenis van Belhar nie
klop met wat die Bybel oor versoening, eenheid en
geregtigheid leer nie,
maar ruimte wil gee aan diegene wat dit wel so
wil aanvaar.
Lidmate kan nee stem indien
• hulle die voorstel op grond van hul oortuigings
onaanvaar vind;
• dit vir hulle ’n probleem is om ruimte te gee
aan lidmate wat nie die Belydenis van Belhar
wil aanvaar nie;
• dit vir hulle ’n probleem is om ruimte te gee
aan lidmate wat wel die Belydenis van Belhar
as deel van ons kerk belydenis wil aanvaar
Hoe werk die stemproses?
Stap 1:
Die kerkraad kom vir ’n amptelike vergadering op 16
Februarie 2015 bymekaar.
Stap 2:
Die kerkraad maak dan by hierdie vergadering’n
AANBEVELING wat aan die gemeente oorgedra word:
JA vir die wysiging van Kerkorde artikel 1 of
NEE indien hulle nie wil wysig nie.
Stap 3:
• Die aanbeveling, plus hoe die stemming gaan
plaasvind, word dan aan die gemeente bekend
gemaak.
22 Februarie; 1 Maart; 8 Maart; 15 Maart
Stap 4:
Die gemeentelede kry geleentheid om te stem van
16-20 Maart (kantoor-ure) en net na die erediens
op Sondag, 22 Maart.
Slegs belydende lidmate van ons gemeente mag
stem.
Stap 5:
Die stemme word Maandag namiddag (23 Maart)
onder toesig van twee (2) lede van die ring getel
Stap 6:
Dan vergader die kerkraad weer (23 Maart om 18:30)
om hul BESLUIT te neem
Stap 7:
• Die kerkraad se besluit word dan aan die gemeente
bekend gemaak vir approbasie. (29 Mrt en 5 Apr)
• Dit beteken nie dat die gemeente die kerkraad se
besluit nou kan teenstaan indien dit van hulle s’n
verskil nie. Approbasie is bloot ’n proses wat seker
maak dat die kerkordelike proses korrek was.
Stap 8:
Indien geen beswaar teen die proses gemaak word
nie, word die besluite van die gemeentelede en die
kerkraad dan aan die ring gestuur.

similar documents