Presentatie Actal

Report
tdfdsfd
De rol van Actal voor gemeenten
Woensdag 26 november 2014
Marcel Kieviet / Jos Tonk
Presentatie “Goede regels, gerichte
Service”
Inhoud
•
•
•
•
•
•
•
•
Wat is Actal?
Taakopdracht Actal.
Wat is regeldruk eigenlijk?
Mandaat Actal.
EU en regeldruk.
Uitbreiding mandaat Actal.
Context decentralisaties
Uitdagingen en kansen op lokaal niveau
Adviescollege toetsing regeldruk
2
Wat is Actal?
•
Opgericht 1 mei 2000
•
Budget: € 2 mln.
•
College: 3 leden
•
Staf: 10 fte
•
Twee rollen
− Toetsingscollege
− Expertisecentrum
Adviescollege toetsing regeldruk
3
Taakopdracht Actal
• Bijdragen aan de daadwerkelijke reductie van de
regeldruk door advisering aan Kabinet en aan de Eerste
en Tweede Kamer der Staten-Generaal.
• Voorheen (< 2011): bewerkstelligen van een
cultuuromslag bij regelgevers.
Adviescollege toetsing regeldruk
4
Wat is regeldruk eigenlijk?
Administratieve lasten (AL)
• vloeien voort uit informatieverplichtingen aan de overheid.
Inhoudelijke nalevingskosten (INK)
• vloeien voort uit verplichting om wet- en regelgeving inhoudelijk
na te leven.
Toezichtlasten (TL)
• zijn het gevolg van toezicht op naleving van wet- en
regelgeving.
Regeldruk
• het totaal van AL, INK en TL bij beleid, uitvoering en toezicht.
Adviescollege toetsing regeldruk
5
Mandaat Actal
1. Ex ante toetsing (voorgenomen wetgeving)
– Informele adviezen in vroege fase wetgevingsproces.
– Formele adviezen over voorgenomen wetgeving.
2. Regeldrukaudit
3. Adviezen op basis van signalen
4. Strategisch advies (bestaande wetgeving)
– Beoordeling voortgangsrapportages kabinet.
– Agenderen nieuwe reductiemogelijkheden.
Adviescollege toetsing regeldruk
6
EU en regeldruk
• Circa 50% van de regeldruk voor bedrijven komt voort uit
EU regelgeving. Een effectieve aanpak vereist inzet op
EU niveau.
• RegWatchEurope: samenwerkingsverband van de EU
waakhonden (VK, Tsjechië, Duitsland, Zweden en
Nederland).
Adviescollege toetsing regeldruk
7
Uitbreiding Mandaat Actal
• Toezegging minister Kamp aan TK: uitbreiding mandaat
richting gemeenten.
• Ministerraad heeft op 26 september jl. ingestemd met het
besluit. Actal kan adviseren na verzoek van gemeente(n).
• Adviezen over: gevolgen voorgenomen verordeningen en
andere gemeentelijke regels voor de regeldruk voor
bedrijven, burgers en beroepsbeoefenaren in de sectoren
zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid.
• Strategische vraagstukken op het terrein van de regeldruk.
Adviescollege toetsing regeldruk
8
Uitbreiding mandaat (vervolg)
• Betreft een neventaak van Actal.
• Actal is geen waakhond richting gemeenten.
• Actal is onafhankelijk expertisecentrum. 14 jaar kennis
en ervaring vermindering regeldruk.
• College Actal prioriteert.
• Vraaggestuurde advisering (geen ongevraagd advies).
9
Context decentralisaties: kostenbeheersing/
beperking en kwaliteitsverbetering moeten hand in
hand gaan
Adviescollege toetsing regeldruk
10
Oorzaken van regeldruk (algemeen)
• Worsteling tussen ruimte/maatwerk in de uitvoering en anderzijds
zekerheid en houvast voor de burger en de uitvoerend professional.
• Wantrouwen/controlebehoefte: toezicht versus vertrouwen.
• Regelreflex bij de overheid (reageren op incidenten).
• Behoefte aan transparantie voor de consument.
• Complexe financieringsstructuren: publiek – private
samenwerkingsmodellen; publiek – publieke samenwerking
regelgeving- en aanbesteding-, contract- en subsidierelatie.
• Wisselwerking tussen wetgever (“staat helemaal niet in de wet”) en
werkvloer (ik dacht dat dit van Den Haag moest”).
• Vele schakels in de zorgketen en keten van werk en inkomen.
• Cultuur van registreren, vooral in de zorg.
• Behoefte aan zekerheid bij burgers.
Adviescollege toetsing regeldruk
11
Waar liggen de uitdagingen en kansen
op lokaal niveau? (1)
• Wegnemen gelaagdheid in regelgeving (wetgeving – AMvB – Min.
Besluiten – verordening - besluit lokale overheid (wellicht ook
normering toezichthouders.
• Terugbrengen van de informatielast voor burgers (samen kijken naar
de mogelijkheden en niet eerst leveren en aantonen en dan pas
samen kijken).
• Terugbrengen van de omvang informatieplicht van burgers
(hergebruik van aanwezige info; koppeling bestanden e.d.).
• Rapportagelast van organisaties beperken: meer uitgaan van
(“verdiend”) vertrouwen en stap over op een andere wijze van
rapporteren (alleen afwijkingen van norm en bijzonderheden
rapporteren).
Adviescollege toetsing regeldruk
12
Waar liggen de uitdagingen en kansen
op lokaal niveau (2)
• Stoppen met stapelen van toezicht: in geval van zelfregulering
terughoudend in toezicht zijn en werken met slechts één
toezichthouder.
• Een loket en aanspreekpunt voor de burger met zorg behoefte of
behoefte aan werk en/of inkomen.
• Samenhang in lokale uitvoeringsprocessen (formulieren/rapportages
e.d.).
• Bij (eerste) contact alle mogelijke problemen en behoeften belichten en
bespreken.
• Geen (her)indicatiestelling meer bij bepaalde handicaps en noodzaak
van indicatiestelling meer aan de leeftijd koppelen.
• Houd in de contacten met burger rekening met de versnippering
(bijvoorbeeld bij het pgb: Jeugdzorg, Wlz, WMO 2015 en Zvw).
Adviescollege toetsing regeldruk
13
De uitdaging
Heden
Acties lokaal niveau
Toekomst
Adviescollege toetsing regeldruk
14
Contact informatie
Actal
Postbus 16228
2500 BE Den Haag
tel: +31-(0)70-3108666
e-mail: [email protected]
Internet: www.actal.nl
Twitter: @Actal_info
Adviescollege toetsing regeldruk
15

similar documents