Vrijwilligers in de geestelijke verzorging?

Report
Vrijwilligers in de geestelijke
verzorging?
Centrum Ontmoeting in Levensvragen;
voorbeeld en/of spiegelbeeld?
(namens het COiL; Ren Lantman)
Opzet presentatie
•
•
•
•
•
•
•
Ontwikkeling COL/COiL (2003-2013)
Profiel van de vrijwilliger
Traject van training en begeleiding
Starttraining
Thema’s in het gesprek over levensvragen
Grenzen in en aan het gesprek
Bespreekpunten……
1.Ontwikkeling COL/CoiL (Nijmegen)
• Start als project extramurale geestelijke
verzorging (voorbeeld: A. Verweij, Utrecht)
• Zelfstandige levensbeschouwelijk neutrale
organisatie; ontmoeting in levensvragen.
• Inhoudelijke uitbouw door GV +
secretariaat/managementondersteuning
• Financiële ondersteuning: gemeente (WMO),
zorg en welzijnsinstellingen
• Draagvlak (landelijk uitgebouwd)
2. Profiel van de vrijwilliger
• Werving: bijeenkomsten/website/publicaties
in plaatselijke pers
• Leeftijd en woonwijk
• (Professionele) achtergrond; zorg, welzijn,
onderwijs
• Eisen aan vrijwilliger, bekend op website
• Geen eisen aan Levensbeschouwelijke
achtergrond = meegebracht kapitaal
3. Traject van training en begeleiding
•
•
•
•
•
•
•
Aanmelding en intakegesprek
Starttraining
Samenwerkingsovereenkomst
Terugkombijeenkomsten (intervisie)
Persoonlijke trajectbegeleiding
Studie- en ontmoetingsdagen (jaarlijks)
Nieuwsbrief en website over activiteiten
4. starttraining
• Gericht op open (leren) luisteren naar
levensvragen, volgend, zonder (voor)oordeel
• Uitgewerkt in aantal competenties
• Nadruk op houdingsaspecten; innerlijke
ruimte en presentie
• Oefenen in gespreksvaardigheid
• Oor en oog krijgen voor zingeving
5. Thema’s in het gesprek over
levensvragen
* meest genoemd in drie jaars enquête:
• eenzaamheid/angst
• verandering in levenssituatie
• afhankelijkheid/zelfstandigheid
• rouw en verlies
6. Grenzen in en aan het gesprek
• Het levensverhaal is (een aantal malen) verteld, en dan
een afronding?
• Afbakening inzet GV/ Vrijwilliger
• Afbakening in de communicatie bij (o.a.) dementie,
depressie, verslaving, mishandeling
• Inzet vrijwilligers voor specifieke groepen
(mantelzorgers, ‘zin in de dag’, rouwenden)
• Inzet vrijwilligers voor specifieke taken (maken van een
levensverhaal, leiden van gespreksgroep)
= signaleringslijst en/of, bespreking met coordinator.
7. bespreekpunten….
• Financieel en maatschappelijk draagvlak voor
‘gesprek over levensvragen
• Vrijwilliger; trouw aan afspraken (bij
investering door ‘gemeenschap’)
• Grenzen in en aan het gesprek.
• ……………………
• ……………………
Documentatie COiL
• Website: www.ontmoetinginlevensvragen.nl.
• Daar ook te vinden; lezingen conferentie april
2013 over wijk- en buurtgericht werken.
• Overzicht geschiedenis COiL (2003-2011) in:
R. Lantman, Mijn verhaal doet er toe.
Zingevingsondersteuning in welzijn en zorg,
Nijmegen 2012
Recente artikelen over COiL
• R. Lantman, Vrijwilligers in gesprek over levensvragen,
in: TGV jrg. 16 nr.70, 39-43
• R. Lantman (samen met K. Scheffers en E. Bremer),
Aandacht voor zingeving geeft de stad een ziel, in: Zin
in Zorg, jrg.15,okt.2013, 20-21
• P-H. Peeters, ‘Wacht, luister, bied ruimte aan het
verhaal, in: Tijdschrift voor Scoiale Vraagstukken,
najaar 2013, nr. 3, 31-32
COiL in breder kader
• Het COiL heeft mede aan de wieg gestaan van
de ontwikkeling van een expertisenetwerk,
gericht op levensvragen en ouderen (2007)
• Dit netwerk bundelt initiatieven op dit terrein
en heeft een actief aanbod in scholing,
vorming en training op gebied levensvragen.
• Landelijk vindt periodiek uitwisseling van
ervaringen plaats te Utrecht.
• Website: www.netwerklevensvragen.nl

similar documents