Infoavond andere schooltijden

Report
Andere schooltijden en
het 5 gelijke dagen model
• Welkom
• Informatie andere schooltijden en het 5 gelijke dagen
model door Marijke
• Informatie BSO door Nicole van Hoof (Spring)
• Vragen?
• Aanwezige gasten:
Irene Pepers (ouder en MR-lid de Bongerd)
Miranda Linders (leerkracht de Waai)
• Afsluiting om 21.00 uur
• Doel van deze avond:
Informatie uitwisselen, vragen beantwoorden,
helderheid geven over voorstel
↓
zodat u zich een
eigen beeld en mening kunt vormen
Andere schooltijden en waarom
•
•
•
•
Sinds 1 augustus 2006, met de invoering van de Wet Flexibilisering
Schooltijden, hebben scholen bij de inrichting van de onderwijstijd
meer keuzevrijheid gekregen. Achterliggende gedachte: flexibilisering
van de lestijden in de huidige samenleving is nodig om
arbeidsparticipatie van beide ouders mogelijk te maken.
De directie van De Nienekes heeft vastgesteld dat binnen de huidige
ouderpopulatie in veel gevallen door beide ouders wordt gewerkt. De
maatschappij is veranderd. Landelijk: beide ouders werken, 75% van
de moeders werkt; toename van alleenstaande ouders die werken.
Daarnaast is een forse toename van het TSO gebruik zichtbaar; sedert
2013 is dit nog eens met 20% toegenomen.
Toenemende vraag van ouders om te overwegen over te stappen op
een continurooster. Gecombineerd met de landelijke ontwikkelingen is
de school zich bezig gaan houden met de vraag: zijn onze huidige
lestijden nog bij de tijd en welke alternatieven zijn er…
Andere schooltijden en waarom
•
•
•
•
•
De schooldag ‘voelt’ versnipperd aan door de voor- tussen- en
naschoolse opvang. Veel regelwerk door ouders.
Landelijke trend: meer dan 50% jonge ouders heeft behoefte aan
andere schooltijden (onderzoek Qrius 2010).
Vanuit deze oriëntatie is het team van De Nienekes van mening dat de
invoering van het 5 gelijke dagen model een meerwaarde kan zijn en
een betere organisatie van het onderwijs mogelijk maakt. Dit heeft dan
weer gunstige effecten op de kwaliteit van het onderwijs.
Scholen moeten wel zorgen dat kinderen minimaal 7520 uur
basisonderwijs genieten, zorgen voor een evenwichtige verdeling van
activiteiten over de dag en de vijfdaagse schoolweek blijft het
uitgangspunt (Keizer, 2008).
Het doel van vanavond is om de ouders aanvullend te informeren en
eventuele vragen te beantwoorden. We realiseren ons dat er voor
ouders ook persoonlijke belangen kunnen meespelen en deze zijn wat
ons betreft evenzeer geldend. Het is aan de ouders om zich uiteindelijk
voor of tegen uit te spreken.
Andere schooltijden? Waarom?
• Heel veel argumenten om goed over na te
denken…
• Een aanspreekpunt voor de kinderen
• Rust in het programma
• Minder druk op kinderopvang
• Talentontwikkeling na schooltijd voor iedereen
• Toename effectieve leertijd
• Doorlopende leerlijn
• Rust voor de leerkrachten
• …
Andere schooltijden? Wat dan precies?
• Er zijn de afgelopen jaren diverse modellen ontwikkeld
•
•
•
•
•
Hoorns model: ‘traditionele schooltijden’, alle kinderen op woensdagen vrijdagmiddag vrij. In het Hoorns model wordt zowel in boven- als
onderbouw 940 uur per jaar lesgegeven. De lesweek telt in plaats van
25,5 uur 24,5 uur. De vrijdagmiddag kan op deze manier structureel
vrij geroosterd worden
Vijf gelijke dagen model: vijf identieke schooldagen voor alle
groepen van 08.45 uur tot 14.15 uur, korte lunchpauze met de
leerkracht in de klas (geen aparte overblijfvoorziening)
Bioritmemodel: het leren volgt het bioritme van de kinderen, het
onderwijs maakt gebruik van de momenten van maximale alertheid
(ochtend leren en presteren, dan rusten en sporten en na 14.30 uur
repeteren)
Het van 7 tot 7 model en IKC: van 07.00 tot 19.00 u. Het
programma biedt afwisseling in blokken met onderwijs, opvang, sport
en ontspanning.
De laatste 2 modellen zijn in Nederland (financieel) niet haalbaar.
Inzoomen op het vijf-gelijke-dagenmodel
• Vijf identieke schooldagen, van 8.45 tot 14.15 uur
• Geen vrije woensdag- en vrijdagmiddag meer
• Leerkrachten gebruiken de lange middagen voor overleg,
lesvoorbereiding, bijscholing
• Naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen
• Gaat verder dan het continurooster, dat wel de middagpauze
verkort, maar houdt vast aan begintijd en vrije
woensdagmiddag
De rol van de medezeggenschapsraad (MR)
• De MR neemt een neutrale positie in
• De MR stelt randvoorwaarden voor de invoering van
nieuwe schooltijden
• De MR toetst de kwaliteit van de informatie
• De MR informeert de ouders zo goed mogelijk
• De MR geeft geen stemadvies aan ouders
MR
•
Personeelsgeleding
Oudergeleding
•
•
•
•
Kim van Avezaath
Jeanny Joosten
Jacqueline Lindenaar
Saskia Rikken
Mathieu van Driel
Marcel Martens
Maike Rohde
Mijke Swanenberg
Artikel 12 lid f van de WMS regelt dat de
personeelsgeleding instemmingsrecht heeft bij
vaststelling of wijziging van een arbeids- en
rusttijdenregeling.
Artikel 13 lid h van de Wet Medezeggenschap (WMS)
regelt dat de oudergeleding instemmingsrecht heeft
op wijziging van de onderwijstijden.
Instemming verleend 04-06-2014
Daarnaast wordt voorafgaande aan deze beslissing een
ouderraadpleging voorgeschreven.
(mededelingen van OCW van 9 maart 2006:
Flexibilisering schooltijden in het primair onderwijs)
Motivatie voor het 5 gelijke dagen model
• Regelmaat en rust voor de kinderen
• Alle dagen zijn gelijk (voor jonge kinderen
overzichtelijker)
• Kinderen gaan 1x per dag naar school
• Leerkracht is de gehele dag bij de groep
• Voor leerkracht: lesgevende taken en niet-lesgevende
taken zijn niet meer versnipperd
• Voor- en nadelen zijn opgenomen in argumenten; deze
worden ter info meegegeven
Praktische invulling
• Een half uur meer lestijd per week vergeleken met
huidige model
• Lestijden van 08.45 uur tot 14.15 uur
• Buitenspelen/pauzes in 3 blokken
• Bij elk blok gaat de helft van de leerkrachten mee naar
buiten, de andere helft neemt pauze
Buitenschoolse opvang (Nicole van Hoof)
•
•
•
•
•
Mogelijkheden opvang door Spring
De kosten van de BSO
De beschikbaarheid
De inhoud en het dagprogramma
Rekenmodellen
•
Informatie wordt op 29 oktober meegegeven en op de site van www.nienekes.nl
geplaatst.
Procedure
• 1 stem per ouder, inclusief nieuwe aanmeldingen
• Alle jongste kinderen krijgen een stembrief mee (geen
deelname als het jongste kind in groep 8 zit)
• We gaan uit van een opkomst percentage van 65%
• Stemformulieren: schriftelijk en anoniem
• Stemformulieren zijn genummerd
• Meerderheid van stemmen beslist
• Vragen??
Dank voor uw betrokkenheid!
Voor vragen kunt u contact opnemen met de directie:
[email protected]
of met de MR:
[email protected]
Vanaf 29 okotber zal alle informatie op de site www.nienekes.nl
geplaatst worden.

similar documents