Bovenschools toetsingsorgaan

Report
Werkzaamheden bovenschools GZ
psycholoog i.o
Schooljaar 2014 - 2015
Informatieochtend SWV / 11-09-2014
Belangrijke speerpunten SWV VO/VSO 31.02
1. Verevening
• Regulier als het kan, speciaal als het moet
2. Versterken van de zorg op cascadeniveau 1 t/m 4
• Omdenken!
3. Handelingsgericht werken implementeren
• 7 uitgangspunten
Enkele veranderingen komend schooljaar
• Van PCL naar ZAT
• Het ZAT indiceert de extra zorg en vraagt een bovenschools arrangement bij het SWV aan.
• Het ZAT doet dit door het volgen van de handleiding zorgtoewijzing / aanvraagprocedure BTO
• Van CVI naar BTO
• Het BTO screent alle documenten a.d.h.v. de handleiding zorgtoewijzing / afspraken
aanvraagprocedure
• Het BTO geeft een OPDC plaatsing of TLV af.
• Zorgplicht
• De school van aanmelding heeft zorgplicht wanneer er een zorgvraag ligt.
• De school heeft 6 weken de tijd om te onderzoeken welke zorg er nodig is, a;s ze zelf de
zorgvraag van de leerling niet aankunnen zoeken ze een ander geschiktere plek
Even vooraf…….
Dit schooljaar start ik met de opleiding:
GZ psycholoog I.O.
• De werkzaamheden verricht ik onder supervisie van een GZ
psycholoog. Dit kan een GZ psycholoog verbonden aan het SWV zijn.
Marjan Wilmink als praktijkopleider en Frank Biermans als
werkbegeleider.
• De diagnostiek en de behandeling wordt verricht volgens de
richtlijnen van de post academische opleiding tot GZ psycholoog.
Werkzaamheden (1)
Het verrichten van werkzaamheden t.b.v. het invoeren, uitvoeren en
verbeteren van passend onderwijs binnen ons samenwerkingsverband
waarbij de leerling altijd centraal staat.
Samenwerkingsverband niveau:
• Consultatie ZAT’s / CvB’s (twee keer per schooljaar)
• Screening dossiers aan de hand van zorgtoewijzing.
•
•
•
•
Deelname werkgroep HGW
Tijdelijke deelname bovenschools toetsingsorgaan (blijvend adviseur)
Diagnostiek/behandeling specifieke casussen (op verzoek van coördinator)
Onderwijskaart maken, waarbij de onderwijszorg profielen centraal staan.
(uitgebreide versie)
Werkzaamheden (2)
Het verrichten van werkzaamheden t.b.v. het invoeren, uitvoeren en
verbeteren van passend onderwijs binnen ons samenwerkingsverband
waarbij de leerling altijd centraal staat.
Schoolniveau:
• Ondersteunen bij handelingsgerichte diagnostiek en behandeling van
een leerling
• Ondersteunen, adviseren bij (complexe) casussen (onderwijs-generalist)
• Ondersteunen, adviseren bij het professionalisering van de
zorgstructuur (bestaande initiatieven verbeteren en nieuwe initiatieven ontwikkelen)
Verbinding maken
De jeugdwet en de wet passend onderwijs brengt zeer veel verandering
met zich mee t.a.v. het zorgaanbod voor leerlingen. Elkaars taal spreken
en vanuit een gezamenlijk kader optrekken is van groot belang.
• Het komen tot nieuwe kaders maken we worden door met de
individuele leerling te werken.
• Welke professional gaan we op welk niveau nodig hebben en hoe kunnen we
hiernaar indiceren.
• Sommige nu extern geboden hulp kan met de juiste professionals binnen
school plaats gaan vinden
• School mag vindplaats zijn waar gespecialiseerde zorg ingezet moet worden.
Om deze vraag te beantwoorden hebben we een generalist nodig die
zowel binnen onderwijs als hulpverlening goed de weg weet.
Aanvraag ondersteuning (1)
1. De zorgcoördinator vraagt de ondersteuning aan via de mail.
 Mijn beschikbaarheid
 Prioriteit
 Zorgvraag
2. Ik neem telefonisch contact op met de zorgcoördinator en er vindt
een korte telefonische intake plaats (concretisering van de
hulpvraag)
3. Bij een korte ondersteuning ga ik zo spoedig mogelijk aan de slag
4. Bij een langdurige ondersteuning stel ik een (eenvoudig) plan van
aanpak op (hulpvraag, doelen, acties en afspraken) en ga ik aan de
slag

similar documents