PowerPoint-presentatie - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Report
Demonstratie
Energie
Innovatie
26 Augustus 2014
Frank Witte
Marco Schwegler
Annewietske Hoek
Wat is het doel?
• Etalage van energie innovaties
• Energietechnologie met groot economisch
potentieel
• Bijdrage aan groene groei
• Energietechnologie breed ingestoken
(niet begrensd door programmalijnen TKI’s)
Energie-breed
Windenergie (land en zee)
zonne-energie (warmte en PV)
warmte in lucht, oppervlaktewater of bodem
energie uit de oceanen, waterkracht
biomassa, stortgas, gas van
rioolzuiveringsinstallaties en biogas
• Uitzondering: biobrandstoffen die onder de
bijmengverplichting vallen
•
•
•
•
•
Positionering instrument
Samenhang met TSE
• Mogelijkheid van overlap bestaat
• Niet alle TKI’s hebben demonstratie als
projectcategorie
• Bepalen beste fit/beste kans
• Adviseurs RVO betrokken bij zowel DEI als
TKI
Wat is het karakter van een DEI-project?
• Demonstratie van nieuwe energie
technologie of nieuwe toepassing in praktijk
(investeringsproject)
• Directe bijdrage aan duurzame/hernieuwbare energieproductie of
energiebesparing
• Tot de voltooiing/ingebruikname
• Alleen nieuwe investeringen
• Klein deel O&O mag
Wat is de basis van de subsidiabele
kosten?
• Afhankelijk van het type project/investering
• Meerkosten investering
• Makkelijk identificeerbare add-on
- Meerkosten =kosten add-on
• Alternatief is vergelijkbare minder
milieuvriendelijke technologie, geloofwaardig
- Meerkosten =kosten project - referentie
• Kleinschalige installaties duurzame energie
- Meerkosten = totale investering
Als voorbeelden:
• Nieuw efficiënter scheidingsproces
(vervanging) versus terugwinning warmte
uit bestaande scheiding (add-on)
• Nieuw type vergister (vervanging) versus
een vergister met toegevoegde
voorbewerkingsstap (add-on)
• In daksysteem geïntegreerde zonnepanelen
(vervanging) versus nieuwe los te plaatsen
panelen (add-on)
Wat maakt een project goed?
De aansluiting bij de criteria:
Gewicht
•
•
•
•
Verduurzaming energiehuishouding
Bijdrage aan NLse economie
Vernieuwing, kennispositie
Kwaliteit: aanpak, beheersing risico’s,
deelnemers
15%
50%
15%
20%
Per criterium: Bijdrage aan
verduurzaming energiehuishouding
• Gehele keten, van bron tot gebruik
• Effect op projectniveau en
herhalingspotentieel
• Aanvullende duurzaamheidseffecten (PP)
• Onderbouwing, kwantificering
• Maatschappelijke relevantie
Bijdrage Nederlandse Economie
•
•
•
•
•
•
Effect/opbrengst voor bedrijf of sector
Omzet, werkgelegenheid, export
Onderbouwing, kwantitatief
Realiteitszin, helderheid over aannames
Inzicht in implementatietraject
Vertrouwen, slaagkans, niet technologische
aspecten
Vernieuwing en kennispositie
• Internationale stand der techniek is maatstaf
- Omschrijf de ontwikkeling t.o.v. de stand der
techniek!
• Vernieuwing of nieuwe toepassing
• Borging lessen uit project
Kwaliteit van het project
•
•
•
•
Aanpak en onderzoeksmethode
Projectplan, goede beschrijving
Risico’s en risicobeheersing
Goede partners en heldere verdeling taken
- Geen partners verplicht, maar als de indienende
ondernemer kennis mist..
DEI Regeling en tenderproces
Wie komen in aanmerking?
• Onderneming
• Alle andere deelnemers mits er een
onderneming bij is
• ->er is geen verplichting tot samenwerking
Hoeveel subsidie per deelnemer 1?
Demonstratie-deel:
• 30% subsidie van de meerkosten bij energie
besparing
• 45% van de meerkosten bij duurzame energie
opwekking, 30% van de totale kosten voor
kleinschalige systemen
• 10% opslag voor midden bedrijf, 20% voor klein
• Subsidiabele kosten demonstratie en subsidie is
veranderd per 1 juli 2014
Hoeveel subsidie per deelnemer 2?
Onderzoek & Ontwikkeling deel
• Experimentele ontwikkeling 25%
• Industrieel onderzoek 50%
• 10% opslag voor Midden en 20% voor klein
bedrijf
• Letwel: demonstratie is hoofddoel, men
moet klaar zijn om te demonstreren, O&O
ter ondersteuning Demo
Hoeveel subsidie per project?
• Minimaal EUR 125.000 en maximaal EUR
4.000.000 subsidie
• Budget EUR 24,285 mln.
Hoe gaat het verleningsproces?
Tenderprincipe:
• (Digitaal) indienen via e-loket uiterlijk
4 november 2014, 12.00 uur
• 1 kans voor completering bij ontbrekende
stukken (max. 2 dagen)
• Geen andere aanvullingen na sluitingsdatum
• Beschikking na 13 weken
Hoe gaat de behandeling door RVO.nl?
•
•
•
•
•
•
Op tijd binnen en compleet?
Voldoet aan voorwaarden (afwijsgronden)?
Beoordeling projectplan en referentie
Rangschikking door externen
Beoordeling subsidiabele kosten
Er kunnen zowel inhoudelijke als financiële
vragen worden gesteld
Wat zijn afwijsgronden?
•
•
•
•
•
•
•
Te laat of niet compleet
Geen ondernemer
Doelstelling regeling
Financierbaarheid (eigen bijdrage)
Subsidiabele kostenverdeling (70/30)
Technische en economische haalbaarheid
Rangschikking (budget) en minimum
kwaliteit
Hoe gaat de toekenning?
• 4 criteria scoren elk 1-5 punten
• Eis: elk criterium minimaal 3 punten
• Een onafhankelijke commissie geeft punten
en rangschikt de projecten
• De beste projecten die binnen budget vallen
worden gecommitteerd
• Projecten die niet voldoen aan de eisen of
buiten budget vallen worden afgewezen
Wat blijkt ingewikkeld?
• Op tijd beginnen!
• Beschrijven van de toegevoegde waarde van
het project in relatie tot de
rangschikkingscriteria
• Onderbouwing financiering eigen aandeel
Meer informatie TSE-regelingen 2014
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaamondernemen/energie-en-milieuinnovaties/topsector-energie
Annewietske Hoek en Marco Schwegler

similar documents