Presentatie - Sport Federatie Soest

Report
Eindrapport
Donderdag 25 september 2014
Vertegenwoordiging vanuit Sport Federatie Soest
 Erik Tolboom
 Niels van Looveren
Vertegenwoordiging vanuit de buitensport
 Evert ten Kate (AV Pijnenburg; tevens voorzitter en woordvoerder van de Kerngroep)
 Vinz Janssen (VVSO Soest)
 Daphne Hilhorst (KV De Eemvogels)
Vertegenwoordiging vanuit de binnensport
 Hans Hanekamp (Sovoco)
 Marco Brehler (AGV De Springbokken)
 Willem Pothoven (The Red Stars)
Vertegenwoordiging vanuit Soesterberg
 Paul Klein (AGAVS)
Procesmanager
 Edwin van Miltenburg (Advies Van Miltenburg)

Gemeente Soest:
◦ Marco Ahlers
◦ Bert van de Weerd
◦ facilitaire ondersteuning

Bestuur van de Sport Federatie Soest

Bestuurders van de Sportverenigingen
12 februari 2014: officiële start Kerngroep
 Gestart met de Finaciële Analyse
 Presentatie/rapportage Raad op 23 mei 2014
Invulling kostenreducties en ontwerpen nieuwe
financieringssystematiek
 Presentatie Raad op 3 juli 2014: tussenstand
18 september 2014: ALV Sport Federatie Soest
Nagenoeg unaniem mandaat op het aanbieden van
het Eindrapport (24 stemmen voor – 1 tegen)

Volgens notitie d.d. 6 februari 2014 en bekrachtigd
in de Raadsvergadering van 12 februari 2014

Ontwikkel op basis van de notitie
‘Doelstellingen en Uitgangspunten’ een
financieringsvoorstel voor de Sport in de
Gemeente Soest die invulling geeft aan de
Raadsopdracht. Bespreek de voorstellen met
de Sport alvorens hierover extern te
communiceren.


1. Analyse financiële gegevens Gemeente Soest
2. Invulling van € 500.000 aan bezuiniging
De opgave leek dat dit 10% van de
sportbegroting zou zijn,
maar….
Totale Sportbudget 2013
Totaal
4.820
Binnen- / Buitensport / Divers
Zwembad / Bin.- /
Buit.sport / Divers
Sportlocaties
Budget verhoudingen
Overdekt!
3.006
Zwembad
1.464 +
31 pers.k.
Kap.last: 567
Ond.last:479
[email protected]:418
30%
@236 Eenmalige pensioenstorting + 137
Subsidie Optisport: 18K ‘WMO’energie
Buiten
1.307
Divers
506
Binnen
997 +
514 pers.k.
Buiten
1.291 +
16 pers.k
Divers
99 +
406 pers.k.
Kap.last: 217
Ond.last*:297
Divers #:482
Kap.last 699
Ond.last^:530
Divers : 62
21%
*254 De Bunt: achterstallig onderhoud!
# 337 inhuur (Willaert en Dalweg sporthal)
27%
2%
^387 Onderhoudskosten velden
966
20%




3. Ontwerp een nieuwe financieringssystematiek
4. Behoud sportaanbod en sportdeelname
(solidariteit)
5. Draag zorg voor een toekomstbestendig
systeem
6. Stem het eindrapport af met de Sport alvorens
het aan te bieden aan College en Raad
Zeer ambitieus; haalbaar??

1. Gemeentelijke bezuiniging
- stoppen met commerciële inhuur
- schrappen pot kleine sportmiddelen
Bezuiniging: € 75.000

2. Paulus Potterlaan vrijspelen
Bezuiniging: € 80.000

3. Willaert vrijspelen
Bezuiniging: € 30.000

4. Complex Henriëtte Blaekweg vrijspelen
- verplaatsen BDC en De Eemvogels naar Bosstraat
(tussen SO Soest en Knickerbockers, met gebruik clubgebouw
van de Knickerbockers)
- bezuiniging:
€ 75.475
- kapitaalslasten extra: € 60.000 (investering € 600.000)
Bezuiniging: € 15.000

5. KVO gebouw Soesterberg afstoten
- niet meer in gebruik bij de Sport
Bezuiniging: € 46.000

6. Beheerstichting
- beheer en onderhoud
- coordinatie gebruik
- basis van professionals en vrijwilligers
Bezuiniging: € 163.000

7. Bronspakket en toezicht De Ridder door
buitensport zelf te doen
Bezuiniging: € 36.000

8. Overige bezuinigingen
- opbrengsten vrijgespeelde locaties
- optimaal benutten Sporthal De Engh
- betere afstemming tussen voetbalverenigingen over gebruik
accommodaties
-invloed privatisering LTC Soestdijk en mogelijke andere
clubhuizen en/of accommodaties
Bezuiniging geraamd op € 15.000
NB: Het uit de sportbegroting halen van de niet
sportactiviteiten van De Engh zijn niet meegenomen.



Totaal te bezuinigen: € 500.000
Kostenreducties:
€ 460.000
Uit huur:
€ 40.000


Binnensport huurt op basis van uren
Buitensport huurt op basis van percentage van
de kapitaalslasten van de vervangingswaarde
Gevolg:
 Andere kostenverdeling over verenigingen
 Risico ledenaantallen volledig bij buitensport
 Risico ledenaantallen per jaar bij binnensport
 Voordeel grotere verenigingen, nadeel kleinere
verenigingen
Fonds voor 5 jaar
 Maximale huurstijging € 25/lid/jaar in het 1e jaar
 Storting door clubs max. € 10/lid en max.
€ 5.000 per vereniging in het 1e jaar
 Onttrekking door clubs max. € 10.000 per
vereniging in het 1e jaar
 Evenredige afbouw per jaar
 Evaluatie na 3 jaar
 Risico voor de ontvangende clubs!



1. Draag zorg voor een goed onderbouwd MJOP
en MJIP voor alle accommodaties
2. Begroting inzichtelijk maken:
- voeg sportbegroting en dotatie onderhoudsfonds samen
- verwijder niet sportactiviteiten uit de begroting
- draag zorg voor een helder administratiesysteem met goede
bewaking van kosten
- beheerstichting

3. Snel wegwerken achterstanden in onderhoud


KYBYS-rapport betekent een verhoging van het
Sportbudget ad € 200.000/jaar
Duidelijkheid over kosten renovatie Banninghal:
Budget uit Masterplan Soesterberg en zo niet dan uit
Sportbegroting, maar dan verhoging sportbudget met
€ 200.000/jaar!


VV Vliegdorp is niet in staat enige verhoging te
dragen. Snelle actie is gewenst!
Stem de privatisering van LTC Soestdijk (en
anderen?) af op de nieuwe systematiek



De Sport heeft invulling gegeven aan een
structurele bezuiniging op de kosten van Sport
ad € 500.000/jaar
De toegezegde investeringsruimte dient snel
beschikbaar te komen om het achterstallig
onderhoud weg te werken.
De sport wenst ruimte om te ondernemen, om
de grotere risico’s te kunnen afdekken (opzet
beheerstichting en verordening Drank en Horeca)



De nieuwe financieringssystematiek betekent dat
enkele clubs er mogelijk onvoldoende in slagen de
gevolgen op te vangen. Dit betekent een
verarming van het sportaanbod en de
sportdeelname in Soest
Dit rapport geeft de weg naar een
toekomstbestendige, transparante en
voorspelbare financiering van de sport in Soest
Er is nog veel werk aan de winkel: de Sport zal
ook hieraan zijn bijdrage leveren

Veel werk gedaan, maar nog veel te doen!
De Sport is trots op het Eindresultaat en rekent
daarom op uw steun bij de verdere uitwerking.

Vragen?

similar documents