Klik hier voor zijn presentatie - CB-NL

Report
BRIS en CB-NL
Ed den Dekker
BouwRegelgeving
InformatieSystemen
• Opgericht in 1992 door TNO en SBR
• Inzichtelijk en toegankelijk maken van bouw
gerelateerde regelgeving
• BRIS maakt zelf geen regelgeving maar verrijkt deze
–
–
–
–
toevoegen van kennisschillen zoals filters
relaties binnen- en tussen documenten
Informatiebladen met verwijzingen, plaatjes, uitleg
versiehistorie
• Zekerheid in bouwregelgeving
Producten
• BRISwarenhuis
– online bibliotheek met ca. 80.000 pagina’s bouwregelgeving
• BRIStoets
– beleid vastleggen - eenduidig en transparant toetsen
• BRIStoezicht
– mobiel toezicht houden in uitvoering-, gebruik- en sloopfase
• BRISboei
– inzicht in bouwregelgeving bij gebouwbeheer
Vraag Rijksgebouwendienst
•
•
•
•
•
•
Inzicht in de regelgeving bij gebouwbeheer
Vele 10 duizenden pagina’s tekst
Wat is van toepassing?
Hoe je weg vinden in het woud van de regelgeving?
Regelgeving is voortdurend aan wijziging onderhevig
Hoe documenten / kennis actueel houden?
Kennisbank
• Alle relevante regelgeving tot op detailniveau
voorzien van eenduidige kenmerken (meta-datering)
– publiekrechtelijk (wetten, besluiten, regelingen)
– privaatrechtelijk (normatieve documenten)
– Overige documenten (publicaties, uitleg, aanwijzingen)
• Kenmerken onderbrengen in een database
Matrix per document
• Horizontale as: aspecten
• Verticale as: locaties
• In de kennisbank zitten geen documenten, alleen
meta-informatie
• veel documenten, zoals normen, zijn
auteursrechtelijk beschermd
7
Aedes 2 maart 2010
Eenduidige meta-datering
Algemene eisen
•
•
•
•
Gebruiksfunctie (woonfunctie, winkelfunctie, etc.)
Pijlers (brandveiligheid, constructieve veiligheid, etc.)
Domein (Arbo, bouw, milieu)
Activiteitenprofiel (zoals afvalstoffensector, grafische
industrie, horeca, etc)
• Vastgoed/Asset (gebouw, terrein)
• Rol/fase (bouwen, verblijven in, werken aan, slopen)
Specifieke eisen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mechanische installaties (warmteopwekking, luchtbehandeling, e.d.)
Elektrische installaties (verlichting, communicatie, gebouwbeheer)
Ruimten (slapen, sanitair, technische ruimte, e.d.)
Activiteiten (lozen, materiaalbewerking, voedselbereiden, e.d.)
Bouwdelen (fundering, binnenwand, dak, e.d.)
Milieu en natuur (water, lucht, geluid)
Arbo (gevaarlijke stoffen, machines, gehandicapten, e.d.)
Type bouwdeel (afwerking, balustraden, openingen, e.d.)
Management (documenten, logboeken, keuringen)
Doorontwikkeling
• Wens tot koppeling van regelgeving aan tekeningen /
BIM modellen
• Regelgeving is niet overal even mathematisch
• Interpretatie – kennis van de gebruiker
• Welke onderdelen van welke regelgeving zijn van
toepassing op een bepaald onderdeel
• Kennisbank veel breder inzetbaar
CB-NL
•
•
•
•
•
•
Kennisbank als input voor CB-NL
Aspecten ‘herkenbaar’ maken voor derden
Aangepast naar NL-SfB codering
NL-SfB tabel wordt ook toegevoegd aan CB-NL
Koppeling is te maken
Bijv.: balustrade, hek, vloerafscheiding > NL-SfB 34
Wat kan het en wat niet
• Niet automatisch controleren of het plan aan de
regelgeving voldoet
• Wel aangeven welke regelgeving van toepassing is
• In de Kennisbank zijn de relaties vastgelegd, niet de
content
• Kennisbank is wel gelinkt aan BRIS, NEN, ISSO, ….
• Content is op te roepen in BRISwarenhuis,
ISSO-digitaal of NEN Connect
• Daar zijn wel licenties voor nodig
Pilot
•
•
•
•
Samenwerking BRIS / NEN / ISSO / SBRCURnet
Alle kennis in één en dezelfde database
Krachtig hulpmiddel
Pilot:
– eisen voor een vergaderruimte in een kantoorgebouw
– begin december handmatig koppelen aan CB-NL
– daarna eventueel automatiseren via API’s
Vervolg
•
•
•
•
•
Erg arbeidsintensief traject
Veel materiekennis/deskundigheid nodig
Inbreng van BRIS, NEN, ISSO, SBRCURnet e.d.
Inbreng van deskundigen – wie helpt?
BRIS wil de Kennisbank gratis beschikbaar stellen
indien voldoende partijen mee helpen vullen

similar documents