Beschermd wonen

Report
Beschermd wonen
Regio Holland Rijnland
Titel van de presentatie
Uitgaan van bestaande situatie
 Vertrekpunt: huidige volume intramurale plekken
 Tot 5 jaar overgangsrecht cliënten
 Centrale toegang, te ontwikkelen met partners
 Concept resultaatsovereenkomst Beschermd Wonen
versie 2 op de site
2
Titel van de presentatie
3
Intramurale zzp’s
 Vasthouden aan structuur ZZP’s inclusief of exclusief
dagbesteding
 Volgen van landelijke afspraken voor de Normatieve
Huisvestings Component
 Volume toekomst afhankelijk van vraag maar ook ruimte in
budget en innovatie/ontwikkelagenda 2015/2016
Titel van de presentatie
Zzp’s extramuraal
 Huidige cliëntenbestand is voor een deel extramuraal
verzilverd
 Beeld op cliëntniveau is zeer gevarieerd
Veronderstelling:
 Een deel is overbruggingszorg
 Een deel redt het in de huidige setting en hoeft niet
intramuraal te wonen
4
Titel van de presentatie
Intramurale zzp’s
 Vasthouden aan indeling zzp’s
 Inclusief of exclusief dagbesteding
 NZA tarief minus korting
 Zorgkantoor vergoedt nu gemiddeld minus 3,5%
 3,5% vrijspelen voor innovatie nieuwe cliënten
 Normatieve huisvestingscomponent conform landelijke
afspraken, uitgaande van de huidige situatie per
dienstverlener
5
Titel van de presentatie
6
Tariefvoorstel intramurale zzp’s
zzp1
zzp2
zzp3
zzp4
zzp5
zzp6
excl DB
NZA 2014
62,15
100,51
110,93
133,73
145,82
183,97
Voorstel
- 7%
57,80
93,48
103,17
124,37
135,61
171,10
Incl DB
NZA 2014
86,87
122,99
136,22
160,40
172,98
211,79
Voorstel 7%
80,79
114,39
126,69
149,17
160,87
196,96
NHC
Conform landelijke richtlijnen
Titel van de presentatie
Dilemma’s extramuraal
Huidig zorgverbruik per cliënt: de verschillen in zorgverbruik
zijn enorm!
Oog voor intensiteit per maand per cliënt in zorgverbruik, met
name hogere zzp’s.
Graag uw reactie over:
 Toewerken naar tarieven conform resultaatsovereenkomst
begeleiding?
 Alleen voor overbruggingszorg of voor constructie met
scheiden van wonen en zorg?
 Declareren per dag of per 4 weken?
7
Titel van de presentatie
Ontwikkelagenda 2015
 Extramurale begeleiding: wat is centrumgemeente en wat
is lokale Wmo?
 Toegang optimaliseren: veldtafel met gespecialiseerde
aanbieders
 Analyse huidige cliëntenbestand, inzicht wachtlijst en zicht
op aantal plekken dat voor de regio gewenst is
8
9
Werkwijze Tariefvoorstel
 Het proces van bestuurlijk contracteren zal de
centrumgemeente Leiden een concept tariefvoorstel aan
de fysieke (en daarmee ook aan de digitale) overlegtafel
presenteren. Plenair kunnen er toelichtende vragen
worden gesteld;
 Aanbieders kunnen (beargumenteerd) bilateraal via de
digitale weg hun opmerkingen/voorstellen doen;
 De centrumgemeente zal op basis van de ingekomen
reacties, indien nodig, met een nieuw tariefvoorstel komen;
 Tariefvoorstel is integraal onderdeel van de
resultaatovereenkomst.
Titel van de presentatie
10
Verder traject
 Aan deze tafel wel gesprek over systematiek, niet over de
hoogte van de tarieven (ACM!).
 Reactie op de hoogte van tarieven bilateraal via de site
bestuurlijk contracteren. Deadline: uiterlijk 12 oktober
reactie insturen.
Titel van de presentatie
11
Vragen?

similar documents