Ghent University - Flanders Knowledge Area

Report
Van wens naar window
Een instellingsbreed model
van mobility window aan de
UGent
Inleiding
•
•
•
•
•
Voorgeschiedenis
Ambitie
Realiteit
Een “UGent model”
De randvoorwaarden…
Voorgeschiedenis
• UGent één van de koplopers inzake uitgaande studentenmobiliteit
• Sterk binnen Erasmusprogramma
• Momenteel ongeveer 20% uitgaande mobiliteit onder afgestudeerden
Ambitie
• 2020: 25% Uitgaande mobiliteit
– Meer mobiliteit
– Betere mobiliteit
– Meer gevaloriseerde mobiliteit
 Structureel verankeren van mobiliteit in het curriculum
– Verlaagt drempels
– Verhoogt kwaliteit
Ambitie
Volgende elementen deden je twijfelen over je deelname aan het Erasmusprogramma:
geen twijfel
26.54%
de eventuele negatieve weerslag op je
studieresultaten aan de eigen instelling
25.50%
je gebrekkige talenkennis
25.34%
je financiële situatie
24.52%
de schrik voor heimwee
22.19%
je sociale/culturele/sportieve activiteiten
19.36%
je gezinssituatie
6.09%
je handicap
0.11%
0%
Bron: analyse Epos-enquête UGent studenten 2009-2012
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Realiteit
• Veel initiatieven en gradaties van verankering
• Traditionele exchange mobiliteit (Erasmus bvb)
• Internationaal keuzevak
• Minor/Major Buitenland
• Buitenlandse stage
• Buitenland semester
• Double degree
• Joint degree
Streven:
1 UGent model voor
nieuwe initiatieven
Een UGent model
• Waarom een model?
– Dienstverlening naar opleidingen
– Verlagen drempel tot invoeren
– Transparantie naar student
– Kwaliteitsgarantie
• Model = geen keurslijf
– Nood aan flexibiliteit
– Aard en vorm van opleiding cruciaal
 Taylor made approach
Een UGent model
• Van wens naar model?
Afdeling
Studentenadministratie
en Studieprogramma’s
Afdeling
Onderwijskwaliteitszorg
Afdeling
Internationale Betrekkingen
Een UGent model
• Bezorgdheid om praktische implementatie
– Bij inbouw in curriculum
– Bij ingeven vakken
• Nood aan standaardisering (bvb. terminologie)
Afdeling
Studentenadministratie
en Studieprogramma’s
• Ondersteuning bij curriculumwijziging
– Proactief: in Vademecum
– Gradueel: op vraag van opleiding
• Aanleveren model en studiefiche
Een UGent model
• Bezorgdheid om kwaliteit
– Compentiematrix?
– Coherentie in programma?
– Mobiele - niet-mobiele studenten?
• Nood aan onderbouwde keuzes
Afdeling
Onderwijskwaliteitszorg
• Verwijzing naar interculturele competenties
• Passen in visie van opleiding
• Aandacht voor thuisblijvers
Een UGent model
• Nood aan duidelijke communicatie naar
studenten
• Gemakkelijk implementeerbaar
Afdeling
Internationale Betrekkingen
• Structurele inbedding in werking afdelingen
• Duidelijk zichtbaar in curriculum
Een UGent model
• Begeleiding inzake structuur: Afd. Studentenadministratie en
studieprogramma's
• Begeleiding inzake kwaliteitszorg: Afd. Onderwijskwaliteitszorg
• Begeleiding inzake internationale aspecten: Afd. Internationale
Betrekkingen
Een UGent model
MAAR een model en begeleiding bij implementatie is slechtst 1e
stap…
De randvoorwaarden voor succes…
• Wederkerigheid
• Leave no student behind…
• Partnermanagement
• Financiële ondersteuning
• Sensibilisering betrokken medewerkers
De randvoorwaarden voor succes…
Wederkerigheid
 Zelf doen wat we van partner vragen (cf. principe van de uitwisseling)
 Engelstalig aanbod (‘exchange programmes’)
 structureel en voldoende groot
 organisatorisch geclusterd (in eenzelfde semester)
 inhoudelijk geclusterd
 Uitbreiding Engelstalig aanbod ~ decretale ruimte
De randvoorwaarden voor succes…
Leave no student behind!
 Geen restjes voor de restjes…
 Een inhoudelijk sterk aanbod voor thuisblijvers
 Met focus op interculturele/internationale competenties
 Linken Mobility Windows & Exchange Programmes
 Engelstalige vakken voor inkomende studenten en thuisblijvers
 Opzetten van echte international classroom
 nood aan structuur- en mentaliteitsverandering
De randvoorwaarden voor succes…
Partnermanagement
 Duurzame communicatie met partners
 Keuzes inhoudelijk motiveren
 Tijdige communicatie over wijzigingen in aanbod
 Goede afspraken i.v.m. administratie
 Afstemmen aanbod (complementariteit)
 ‘Partner pooling’
=> gezamenlijk programma
De randvoorwaarden voor succes…
Financiële ondersteuning
voor studenten
 Toename aantal uitgaande studenten
 Volgen financiële middelen?
 Binnen Europa/buiten Europa?
voor betrokken opleiding
 Op zoek gaan naar meer structurele middelen
 Studenten informeren over alle beursmogelijkheden (NIMBUS)
De randvoorwaarden voor succes…
Financiële ondersteuning
Zou je ook zonder Erasmustoelage vertrokken zijn?
41%
59%
ja
nee
Bron: analyse Epos-enquête UGent studenten 2009-2012
De randvoorwaarden voor succes…
Sensibiliseren betrokken medewerkers
Uitwisselingscoördinatoren
 Van zeer flexibel naar meer gestructureerd
 Inhoudelijke screening aanbod partner
Niet-internationaliseringsmedewerkers
 Kwaliteitcel onderwijs
 Facultaire studentenadministratie
 Informeren, begeleiden en vormen!
Tot slot
“Internationalization is not a goal in itself: it’s a means to an end. It’s an
instrument to achieve something. It’s not good just because it is international.
Instead of looking at internationalization as its own end, universities should
focus on the way they contribute to improving teaching, learning, research,
innovation and civic engagement”
Uwe Brandenburg
Tot slot
“A mobility window is not a goal in itself: it’s a means to an end. It’s an
instrument to achieve something. It’s not good just because it is a window.
Instead of looking at mobility windows as its own end, universities should focus
on the way they contribute to improving teaching, learning, research,
innovation and civic engagement”
Vrij naar Uwe Brandenburg
Contact
Joke Claeys
Gijs Coucke
Nele Goethals
Paul Leys
Thijs Verbeurgt
Marleen Vereecken
Directie Onderwijsaangelegheden
Universiteit Gent
Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Ghent

similar documents