AAN - Jabatan Pengajian Tinggi

Report
OLEH:
YBHG. PROF. DATO’ DR. NORAINI IDRIS
PENGERUSI JAWATANKUASA PEMILIH AAN KE-9
KATEGORI ANUGERAH TOKOH AKADEMIK NEGARA &
ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN
OBJEKTIF
1
Memaklumkan kepada semua IPT tentang AAN
Memperkenalkan AAN di kalangan mereka yang dapat
mengembelingkan penglibatan peserta daripada IPT
masing-masing (iaitu peringkat NC, TNC ataupun
pengarah RMC)
Membincang dengan terperinci setiap kategori AAN
daripada segi asas anugerah,syarat,tatacara pengisian
borang dan masalah teknikal yang perlu diatasi
2
KPM amat memerlukan sokongan IPT untuk menggalakkan lebih
ramai ahli akademik mengambil bahagian dan diminta untuk
membuat saringan borang sebelum dihantar agar pemohon tidak
kalah “based on technical grounds”.
PENGENALAN AAN
Anugerah Akademik Negara (AAN) adalah wadah bagi mengiktiraf
dan menyanjung ahli akademik negara yang telah mengharumkan
nama Malaysia dalam pelbagai bidang ilmu. Sehubungan itu,
pemberian anugerah ini adalah pengiktirafan tertinggi khusus
untuk para sarjana Malaysia yang sedang atau pernah
berkhidmat di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Malaysia
berdasarkan sumbangan mereka dalam bidang berikut :
•
Pengajaran
•
Penemuan ilmu
•
Penulisan dan penerbitan ilmiah dan kreatif
•
Pemindahan dan pengembangan ilmu
PENGENALAN AAN
 Sehingga penganjuran AAN 2013, seramai
berdasarkan tujuh (7) kategori anugerah, iaitu:
49
penerima
telah
diiktiraf
Anugerah Tokoh Akademik Negara
Anugerah Penerbitan Makalah Jurnal
Anugerah Penerbitan Buku
Anugerah Inovasi dan Pengkomersialan Produk
Anugerah Seni dan Kreativiti
Anugerah Pengajaran
Anugerah Ahli Akademik Harapan
 AAN adalah anugerah berdasarkan hadiah/pengiktirafan yang telah dicapai
dengan memilih yang terbaik di dalam bidang masing-masing.
 Penilaian bagi setiap kategori dilakukan oleh Jawatankuasa Pemilih yang
dianggotai oleh pakar-pakar daripada IPT, tokoh-tokoh daripada sektor swasta
serta individu-individu yang pakar dalam bidang masing-masing.
 Proses penilaian untuk mencari terbaik di kalangan terbaik (best of the best)
dilaksanakan secara profesional tanpa melihat atau memberatkan universiti
masing-masing.
JENTERA AAN
Ketua Setiausaha II KPM
(Pengerusi J/K Induk AAN)
Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, JPT
(Timbalan J/K Induk AAN)
Jawatankuasa Penganjuran
Majlis AAN
Jawatankuasa Pemilih
(Sekretariat UTM)




Menyediakan syarat umum
Mengesyorkan pemenang
Menyediakan borang
Membangunkan kriteria
(Sekretariat BPPA, JPT)


Promosi dan publisiti
Penganjuran majlis
PENGERUSI AJK PEMILIH AAN KE-9
TAN SRI DR. ZULKEFLI A. HASSAN
TIMBALAN PENGERUSI AJK PEMILIH
AAN KE-9
PROF. DATIN PADUKA DR. AINI IDERIS
PENGERUSI
ANUGERAH
TOKOH
AKADEMIK
NEGARA
PENGERUSI
ANUGERAH
PENERBITAN
MAKALAH
JURNAL
PROF. DATO’
DR. NORAINI
IDRIS
PROF. DATIN
PADUKA DR.
AINI IDERIS
PENGERUSI
ANUGERAH
PENERBITAN
BUKU
PROF. DATO’
SERI DR.
SALLEH
YAAPAR
PENGERUSI
ANUGERAH INOVASI
DAN
PENGKOMERSIALAN
PRODUK
PROF. DATO’ DR.
RAHMAH
MOHAMED
PENGERUSI
ANUGERAH
SENI DAN
KREATIVITI
PROF. DR. ANIS
MOHD NOR
PENGERUSI
ANUGERAH
PENGAJARAN
PROF. DATO’ IR.
DR. MOHD
SALEH JAAFAR
PENGERUSI
ANUGERAH
AHLI
AKADEMIK
HARAPAN
PROF. DATO’
DR. NORAINI
IDRIS
SYARAT DAN PERATURAN UMUM
AAN KE-9
1
Permohonan AAN dibuka hanya kepada ahli akademik warganegara
Malaysia.
2
Anugerah ini tidak akan diberikan kepada mana-mana individu secara
anumerta (posthumous).
3
Permohonan bagi semua kategori AAN, kecuali Anugerah Tokoh
Akademik Negara, terbuka kepada semua ahli akademik yang
berkhidmat sepenuh masa, atau berjawatan hakiki, di Institusi
Pengajian Tinggi di Malaysia sepanjang tahun atau sebahagian
daripada tahun yang dinilai. (Institusi Pengajian Tinggi merujuk
kepada semua universiti/kolej universiti awam dan swasta,
politeknik, kolej komuniti dan Institut Pendidikan Guru)
SYARAT DAN PERATURAN UMUM
AAN KE-9
4
Sekiranya tiada calon yang layak bagi sesuatu kategori,
maka anugerah bagi kategori tersebut tidak akan
diberi.
5
Sekiranya terdapat sebarang maklumat palsu atau
penipuan, Kementerian Pendidikan Malaysia berhak
untuk menarik balik anugerah.
6
Keputusan Jawatankuasa Induk AAN adalah muktamad.
PERATURAN DAN TATACARA PERMOHONAN
1
Pemohonan/pencalonan hendaklah menggunakan borang rasmi yang
terkini
yang
boleh
dimuat
turun
dari
laman
web
http://jpt.moe.gov.my/aan.
2
Permohonan/pencalonan hendaklah diperakukan oleh Naib Canselor
atau yang setaraf dengannya atau wakil yang menjalankan tugasnya
atau pemangkunya. Sekiranya borang pencalonan/permohonan
ditandatangani oleh wakil/pemangku Naib Canselor, surat penurunan
kuasa daripada Naib Canselor/Rektor/Presiden/ Ketua Eksekutif atau
setaraf dengannya perlu disertakan.
3
Setiap permohonan/pencalonan perlu menggunakan borang
berasingan. Bagi Naib Canselor atau yang setaraf dengannya,
perakuan hendaklah diberi oleh Pengerusi Lembaga atau salah
seorang Ahli Lembaga Pengarah IPT atau setaraf dengannya.
Permohonan/Pencalonan Ahli Lembaga Pengarah IPT hendaklah
diperakukan oleh Naib Canselor atau yang setaraf dengannya.
PERATURAN DAN TATACARA PERMOHONAN
4
Calon yang memenuhi kriteria bagi kategori Anugerah Tokoh
Akademik Negara boleh juga dicalonkan oleh Majlis Profesor Negara.
Pencalonan ini perlu disalurkan melalui sesebuah IPT dan diperakukan
oleh Naib Canselor atau yang setaraf dengannya.
5
Semua borang permohonan/pencalonan mestilah diisi dan disertakan
dengan maklumat dan bukti yang sah dan lengkap.
Permohonan/pencalonan yang tidak lengkap tidak akan
dipertimbangkan.
6
AAN tidak mengecualikan permohonan daripada kalangan Ahli
Jawatankuasa Pemilih; sekiranya memohon dalam kategori yang lain
daripada kategori keahliannya. Walau bagaimanapun demi ketelusan
dan integriti AAN, ahli boleh memohon/dicalonkan dalam kategori
yang sama keahliannya hanya setahun tidak menjadi ahli.
PERATURAN DAN TATACARA PERMOHONAN
7
Ahli Jawatankuasa Induk AAN tidak boleh memohon
atau dicalonkan dalam mana-mana kategori AAN
semasa menjadi ahli.
8
Tarikh tutup permohonan ialah pada 30 April 2015.
Semua permohonan/pencalonan perlu sampai sebelum
atau pada jam 5.00 petang pada tarikh tutup. Bukti
penghantaran tidak boleh dianggap sebagai bukti
penerimaan.
PERATURAN DAN TATACARA PERMOHONAN
9
Permohonan hendaklah dihantar ke alamat berikut:
Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi
Jabatan Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 4, No. 2, Menara 2
Jalan P5/6, Presint 5
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62200 PUTRAJAYA
(UP: Urus Setia Anugerah Akademik Negara Ke-9)
Sila layari syarat dan peraturan untuk semua
kategori di http://jpt.moe.gov.my/aan/syarat.htm
BAGAIMANA J/KUASA PEMILIH BOLEH MENOLONG
1
Ahli J/Kuasa Pemilih boleh dijemput oleh IPT untuk
memberi taklimat khas pada warga IPT tersebut.
2
IPT boleh juga menjemput hanya ahli bagi anugerah
kategori tertentu sahaja seperti pengajaran untuk
memberi taklimat. Ia boleh mengikut keperluan IPT
setelah melihat profil dan keupayaan IPT tersebut.
3
Semua persembahan slaid dalam Bengkel Jerayawara
akan dimuatnaik ke website AAN Ke-9 sebagai panduan
bagi mereka yang berminat.
BAGAIMANA J/KUASA PEMILIH BOLEH MENOLONG
4
Lebih elok sekiranya setiap IPT mengadakan
malam/upacara penghargaan pencapaian kakitangan
akademik dalam kategori yang sama dan penerima bagi
setiap kategori dari IPT dicalonkan ke peringkat negara.
5
Sekiranya tiada malam/upacara penghargaan, mohon
tubuhkan J/Kuasa Pemilih IPT bagi setiap kategori.
J/kuasa ini boleh juga bertindak sebagai penggalak
untuk pensyarah mengambil bahagian.
6
Mohon setiap IPT untuk mencari calonnya dan beri
pertolongan untuk melengkapkan borang ataupun
untuk sediakan portfolio diri calon.
BAGAIMANA J/KUASA PEMILIH BOLEH MENOLONG
7
Semak agar semua keperluan yang diminta
dalam senarai semak dipenuhi supaya tidak
gagal dari segi teknikal.
8
Pastikan semua borang ditandatangan oleh
pihak berkuasa dan dihantar ke KPM sebelum
pukul 5.00 petang, 30 April 2015 (Khamis).

similar documents