Powerpoint training monitor 2014 - Bibliotheken

Report
Werken met de Monitor
de Bibliotheek op school
Jouw naam
(september 2014)
Wat wil jij leren vandaag?
•
Vul het schema op de handout in.
•
Schrijf in het vak je ‘belangrijkste leervraag’ en
overige leervragen voor jezelf.
Programma
•
•
•
•
•
•
•
Achtergrond van de monitor
Rollen en taken
De monitor aan de man brengen
De monitor in actie
Rapport opstellen
Presenteren aan het team
Evaluatie
Achtergrond
•
•
Eerste aanzet 2010
Ontstaan n.a.v. projecten in kader Kunst van
Lezen
•
Derde meting in 2013
•
•
•
70.000 leerlingen
7.000 leerkrachten
700 leesconsulenten
Doel
Schoolniveau
• Samenwerking school-bibliotheek op praktisch
niveau versterken, dialoog over doelen,
activiteiten en resultaten
Bibliotheekniveau
• Doelgerichte inzet van middelen, legitimering
educatieve rol, positionering in gemeentelijk
netwerk
6
Het kader
Rolverdeling
•
•
•
Beleid
Coördinatie
Uitvoering
Opdracht rollen en taken
•
•
•
Vorm groepjes van vier.
Bekijk het schema met 3 niveaus en 4 fasen.
Bespreek wie voor wat verantwoordelijk is en
leg de 12 kaartjes op de betreffende plekken in
het schema.
De monitorcoördinator
•
•
•
•
coördineert en volgt het uitvoerende werk van
leesconsulenten
onderhoudt contact met schooldirectie/-team en
bibliotheekdirectie
heeft binnen de eigen organisatie vaak de
functie van educatief specialist /
onderwijsspecialist
heeft bij voorkeur een onderwijs-achtergrond
De leesconsulent
•
•
•
•
is verantwoordelijk voor de praktische
samenwerking met de school
onderhoudt contact met de leescoördinator en
het team
heeft binnen de eigen organisatie vaak de
functie van jeugdbibliothecaris of frontofficemedewerker
heeft bij voorkeur een onderwijsachtergrond
De monitor aan de man brengen
•
•
•
•
Hoe verleid je scholen om mee te doen met de
monitor?
Waar kun je tegenaan lopen?
Welke argumenten voer je aan?
Hoe ga je daar mee om?
Rollenspel
Structuur van de monitor
•
•
•
Vragenlijsten leerlingen, leerkrachten,
leesconsulenten
Landelijke database
Verschillende uitvoermogelijkheden die
vergelijkingen mogelijk maken
•
•
dwarsdoorsnedes: stand van zaken op een bepaald
moment
trendanalyses: ontwikkeling in de tijd (v.a. februari
2013)
Uitvoer op 5 niveaus
1.
2.
3.
4.
5.
school:
1-op-1 samenwerking
alle scholen in de database:
vergelijking bovenstaande met ‘landelijk beeld’
werkgebied bibliotheek:
totaalbeeld scholen, verschillen tussen scholen
gemeente:
totaalbeeld scholen, informatie t.b.v.
strategische gesprekken op gemeentelijk
niveau
schoolbestuur:
totaalbeeld scholen, informatie voor beleid
Naar de monitor
live!
De monitor in actie
•
•
Procedures
Planning
De procedure: start
Tijdens de rit
Dashboard monitorcoördinator
●Voeg
in
Opdracht planning monitor
Bespreek de handout a.h.v. de volgende vragen:
•
•
•
•
Loop je op schema?
Wat moet er nog gebeuren in deze fase?
Waar loop je tegenaan of zou je tegenaan
kunnen lopen?
Heb je tips voor anderen m.b.t. de planning?
Ondersteuning tijdens uitvoering
•
•
•
DESAN (voor technische vragen)
Nicolien de Pater (voor inhoudelijke vragen)
Provinciale ondersteuning
Resultaten interpreteren:
de standaardrapportage
•
•
•
•
•
leesmotivatie
leesgedrag
leengedrag
boekentips
activiteiten van leerkrachten:
•
•
•
•
voorlezen
boekintroductie
boekenkring
gebruik boeken bij zaakvakken
Opdracht standaardrapportage
Vragen bij de standaardrapportage
•
•
•
Wat is het algemene beeld van deze school?
Wat valt op aan de resultaten?
Welke adviezen zou je geven aan deze school?
Casus ouderbeleid
Casus genres
Maatwerkrapportage
Situatie:
• De directeur heeft jou benaderd om meer met
leesbevordering te gaan doen.
• De school heeft al een leesbevorderingsbeleid.
• Het team ziet geen noodzaak om met de
monitor aan de slag te gaan, men vindt dat men
al genoeg doet. Men werkt wel mee.
• De directeur wil de monitor gebruiken om de
boel meer in beweging te krijgen.
Opdracht maatwerkrapportage
•
•
•
Stel een maatwerkrapportage samen met
maximaal 7 grafieken.
Schrijf in grote lijnen op hoe je deze school gaat
adviseren.
Gebruik de gegevens over deze school
•
17LH Basisschool in ‘t Park
Opwarmer voor het team:
zoek de 11 titels
hoe overleef ik - moord in - de brief de gebroeders - voor de koning - verdwenen? mijn eerste zoen - griezelverhaal - de dikke
Leeuwenhart - voorgoed - het allerlaatste Istanbul - alleen beer - hallo aarde - dat had je Obama - hier maan - de weg naar verandering –
gedroomd – meester Jaap - mocht mee
Resultaten presenteren aan het team:
doelen
•
•
•
•
waarde van investering bevestigen
samen een beeld vormen
samen tot vervolgstappen komen
laten zien dat je als bibliotheek
opbrengstgericht kunt werken
Discussie: resultaten presenteren
Stel: je krijgt slechts 20 minuten in een
teamvergadering.
• Wat presenteer je?
• Hoe kom je tot een keuze?
• Wat doe je wel?
• Wat doe je niet?
Informatie presenteren
•
•
•
•
•
•
Stuur bij weinig tijd vooraf een schriftelijke rapport.
Wees zeer goed voorbereid.
Deel de beschikbare tijd door vier: gebruik driekwart
voor de presentatie en de conclusies en een kwart om
de vervolgafspraken samen te vatten en te bevestigen.
Gebruik eventueel een energizer om het team bij de les
te krijgen.
Benoem het doel van de presentatie.
Wees terughoudend met je eigen commentaar.
Vervolgstappen
•
•
•
•
•
•
Zeg duidelijk wanneer je wilt dat er een afspraak gemaakt
wordt.
Schrijf de afspraak direct op een flap.
Schrijf tijdens je presentatie eerst de afspraken op zoals ze
algemeen geformuleerd uit het team komen.
Keer na je presentatie terug naar de algemene afspraken:
‘nu gaan we even kijken of we deze afspraken wat
meetbaarder kunnen formuleren’.
Zeg dat de afspraken meegenomen worden in de volgende
meting.
Als het niet lukt om tot een goede lijst definitieve afspraken
te komen, zeg dan dat je in overleg een voorstel zult
uitwerken voor de volgende teambijeenkomst.
Evaluatie
•
•
Pak je leerdoelen en leervragen
Wat heb je geleerd?

similar documents