3. Bijeenkomst 30 september 2014 voor trajectbegeleiders

Report
Scholing Trajectbegeleiders
Multidisciplinair Overleg
(MDO op school)
in Passend Onderwijs Unita
Scholingsbijeenkomst 30-09-2014
Hilversum
Doelen
• Informeren over recente ontwikkelingen MDOloket
• Nieuwe ontwikkelingen: wat betekenen deze
voor de TB-ers van Unita?
• Leren van en met elkaar: tops en tips uitwisselen
n.a.v. de nieuwe ontwikkelingen
• Afspraken maken om te leren van en met elkaar
2
Programma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opening: welkom, doelen van de middag
Ontwikkelingen Loket
Nieuwe ontwikkelingen
Toelichting Werkopdracht
Pauze
Werkopdracht
Presenteren tips en tops
Afspraken over bij elkaar in de keuken kijken
Afronding en evaluatie
3
Ontwikkelingen loket
•
•
•
•
•
•
•
Aanvraag groeidocument
Digitaal groeidocument (online)
Folders, werkwijze, evaluaties
OPP groep 3 tot en met 8
OPP voor kleuters
Leerlijnen gedrag
Niet Nederlandstalige ouders
4
Veranderingen in OPP trap
Versie 2.3
• Volledig met vaardigheidsscores en
functioneringsniveaus
• Hoogste functioneringsniveau “>M8”
• Probleem: waar ligt dit precies?
6
Versie 2.3
7
8
9
Versie 2.4
• M8 opgesplitst in I t/m V-scores
• Bij DL=55 (midden groep 8)
– M8 I-score: valt in HAVO/VWO
– M8 II-score: valt in HAVO/VWO
– M8 III-score: valt in VMBO-T
– M8 IV-score: valt in VMBO-KB (net als FN E7)
– M8 V-score: is een lager functioneringsniveau
• AVI blijft maximaal in VMBO-T
10
Versie 2.4
11
12
13
Voor meer informatie…
•
•
•
•
…zie toelichting
Bevat nieuwe punten
www.opptrap.nl
[email protected]
14
OPP kleuters
15
Basisleerlijn Sociaal gedrag
16
Niet-Nederlandstalige ouders
17
Nieuwe ontwikkelingen
• Klantgerichtheid
•
Nieuwe zakelijkheid
•
Afgrenzen van basisondersteuning
18
Basisondersteuning in 13 ijkpunten
Beleid
1. Beleid: Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor hun beleid, hun kwaliteit en kwaliteitsondersteuning. Wettelijk verplicht tot beleidsdoelen in het schoolplan, ook
v.w.b. leerlingenondersteuning.
2. Onderwijs-ondersteuningsprofiel: Het school-ondersteuningsprofiel (SOP). Het profiel moet aanknopingspunt bieden voor ondersteuningszwaarte en voor
verbetering van de ondersteuning in de school.
3. Effectiviteit: Jaarlijks evalueren. Datzelfde geldt voor de effectiviteit van de ingezette middelen. Vervolgens een ontwikkelagenda opstellen voor het komende jaar
en inzet van middelen daarop aanpassen.
Onderwijs
4. Omgeving: De ruimte, de leerbronnen, de medeleerlingen, de personeelsleden moeten zo zijn ingericht dat tegemoet gekomen wordt aan drie basale
psychologische behoeften van leerlingen. (de behoefte aan relatie, aan competentie en aan autonomie). Een omgevingsaspect is ook fysieke en sociale veiligheid.
5. Continue ontwikkeling/opbrengsten ondersteuning (opbrengstgericht werken): Op schoolniveau zijn afspraken over systematisch signalering van
ondersteuningsbehoeften en toetsing van voortgang.
6. Handelingsgericht werken en opbrengst gericht werken: Passend Onderwijs is een combinatie van handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken.
Ontwikkelings-brede resultaten zijn leidend.
7. Onderwijs op maat: De school gaat na of haar aanbod, aanpak en materialen voldoende tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen. Voor alle
leerlingen, begaafde, gemiddelde en leerlingen met een beperking en extra zorgvraag.
8. Handelingsbekwaamheid: Van leraren mag worden verwacht dat zij over een handelingsrepertoire beschikken of gaan beschikken om hulp te bieden aan
zorgleerlingen. Professionele attitude.
Begeleiding
9. Onderwijs-ondersteuningsarrangement van de school: Bevat onderdelen van het onderwijs-ondersteuningsprofiel van de school en het ontwikkelingsperspectief
van de leerling.
10. Overdracht: Effectief onderwijs betekent ook dat leerlingen goed worden gevolgd en systematisch worden begeleid. Het is belangrijk dat deze leerlingen goed
worden begeleid bij de overgangen.
11. Betrokkenheid ouders: Scholen die werk maken van onderwijs zien ouders/verzorgers vooral als partners bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Een goede
afstemming heeft positief effect op de lln.
Organisatie
12. Interne ondersteuningsstructuur: Voor het goed laten verlopen van de ondersteuning en de begeleiding van leerlingen is het belangrijk dat hulpbronnen
aanwezig zijn rond de groepen en de leraren.
13. Externe ondersteuningsstructuur: Voor de organisatie van de hulp en advies van buiten de school moeten scholen gebruik kunnen maken van de juiste
deskundigen (multidisciplinair overleg).
19
Wat weten we?
Meest effectieve leraren (Hattie, 2013):
- Behandelen niet alle leerlingen hetzelfde,
ze experimenteren bewust & doelgericht
en evalueren hun aanpak systematisch
- Meest effectieve professionals zien gedrag
van leerkrachten, leerlingen, ouders en
collega’s als waardevolle feedback op hun
handelen.
20
OPDRACHT IN VIJFTALLEN
• ZOEK EEN TRAJECTBEGELEIDER DIE JE
NOG NIET KENT
• LEREN VAN EN MET ELKAAR:
– Klantgerichtheid
– Nieuwe zakelijkheid
– Afgrenzen van basisondersteuning
• SUCCESSEN (STRALEND LEREN, TOPS)
• MISSERS (BALEND LEREN, TIPS)
• DAARNA UITWISSELEN: 1 TOP EN 1 TIP
21
Effectieve feedback
Leren van en met elkaar met de “Power of
Feedback” (Hattie, 2013)
1. Feed up (FU): waar wil ik heen met dit MDO
(doel): wat zien/horen/merken we dan?
1. Feedback (FB): hoe dicht bij doel ben ik al?
2. Feed forward (FF): hoe verder om dichter bij
mijn doel te komen?
Bewerk de checklist voor jezelf: feed up?
22
Opdracht à la HATTIE
Afspraken voor een kijkje in de MDO –
keuken van een collega traject begeleider
Pas de checklist aan: wat streef jij na en
waarop wil jij graag feedback?
23
Afronding
Evaluatie in één woord op de flap
Hartelijk dank voor je deelname !!!
24
schoolniveau
MDO werkwijze
waarnemen
6. Uitvoeren
groepsplan
bijstellen &
Groepsplan evalueren
2a. Doelen komende periode
leerlingbespreking
2b. Signaleren leerlingen die
extra begeleiding nodig hebben
ZAT PO
Leerlingen
realiseren
begrijpen
5. Opstellen
3. Benoemen van hun
groepsplan
leerlingen met
vergelijkbare
onderwijsbehoeften
OPP
onderwijsbehoeften
plannen
4. Clusteren
Jeugdhulp
Preventief/ lichte opvoedondersteuning
groepsbespreking
+ groepsobservatie
1. Groepsoverzicht
CJG
HGW- cyclus op
groepsniveau
LOKET
Multidisciplinair
ZAT PO
Overleg op school:
leerkracht, IB-er, ouders
en één of meer
deskundigen uit de “pool”
Trajectbegeleider
bovenschoolse pool met deskundigen onderwijs en jeugdhulp
AB-ers (SBO en SO), schoolpsychologen/orthopedagogen, (school) maatschappelijk
werk, jeugdartsen + jeugdverpleegkundigen, procesregisseurs CJG, hulpverleners
uit BJZ, MEE/VTO, JGGZ, OC Trompendaal, RBL, Sherpa, Vangnet Jeugd, Versa,
Youké

similar documents