PowerPoint-presentatie - Basisschool H. Henricusschool

Report
Algemene Ouderavond 7 november
Inspectierapport en verbeterplan





Informatie geven over de werkwijze van de
inspectie.
Toelichten van het inspectierapport
Toelichting van het verbeterplan 2013-2014
Uitleg geven over de gekozen trajecten
Vragen beantwoorden

Is er ruimte voor het stellen van vragen over
de werkwijze

Is de inhoud van het inspectierapport helder.

Is de inhoud van verbeterplan duidelijk

Is er ruimte voor reacties.

“Waarom moeilijk doen, als het samen kan”

http://youtu.be/rwBQ7nqJE6s




Op 17 september 2013 heeft de inspectie
onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het
onderwijs en naleving wet- en regelgeving.
Analyse uitgevoerd: opbrengsten zijn mogelijk
onvoldoende en andere risico’s in het
onderwijsleerproces.
Op 27 augustus gesprek met het schoolbestuur.
Naar aanleiding heeft onderzoek plaatsgevonden
om eventuele tekortkomingen vast te stellen.







1. Controle van aanwezigheid documenten
2. Toets van informatie van wettelijk
verplichte onderdelen in deze documenten.
3. Onderzoek en analyse van jaardocumenten
4. Schoolbezoek, met bezoek aan alle
groepen (lessen Taal en Rekenen)
5. Gesprekken met directie en intern
begeleider.
6. Gesprek met leraren
7. Eindgesprek met directie en schoolbestuur


Onderzoek is gebaseerd op het toezichtkader
po/vo 2012 en de notitie analyse en
waarderingen opbrengsten primair onderwijs.
Documenten zijn te vinden op:
www.onderwijsinspectie.nl








Indicatoren worden beoordeeld met cijfer:
1. slecht
2. onvoldoende
3. voldoende
4. goed
5. niet te beoordelen
Normindicatoren zijn gemarkeerd met *
(geven de doorslag of een school (zeer) zwak
is .
Bij wettelijke vereisten is beoordeeld met ja of
nee.




Eindopbrengsten onvoldoende: 3 jaar op rij
onvoldoende is zwakke school!
Verwachtingen 2014 positief.
Opbrengsten tijdens schoolloopbaan zijn
voldoende (resultaten lezen, rekenen en
begrijpend lezen)
Sociaal emotionele ontwikkeling van de
leerlingen is afgelopen drie jaar voldoende
(wordt gemeten met volginstrument)





Leerstofaanbod voldoet aan de kerndoelen.
Begrijpend lezen vernieuwde afspraken.
Onderwijstijd wordt efficiënt besteed.
Evenwichtige verdeling van de onderwijstijd is
aanwezig.
Aanbod groep 1 & 2 voldoet aan kerndoelen,
maar een activiteitenplanning ontbreekt.
Hierdoor is de doorgaande lijn op papier niet
gegarandeerd.





Kwaliteit van de uitleg is voldoende.
Leraren realiseren een taakgerichte werksfeer
en zij betrekken de leerlingen in voldoende
mate.
Aantal groepen is waargenomen dat zwakkere
leerlingen verlengde instructie krijgen en / of
betere leerlingen sneller aan het werk gaan.
Toch is de afstemming onvoldoende.
Planmatig werken aan doelen op basis van
analyse ligt hieraan ten grondslag.





De inspectie beoordeelt de afstemming
onvoldoende, omdat er geen sprake is van het
planmatig werken aan inhoud specifieke doelen
per subgroep op basis van analyse.
De school voert de zorg onvoldoende planmatig
uit.
De school evalueert onvoldoende regelmatig de
effecten van de zorg.
De leerkrachten volgen en analyseren
onvoldoende systematisch de voortgang van de
ontwikkelingen van leerlingen.
Meer aandacht nodig voor verbreding van kennis




Zorgbeleid met duidelijke afspraken en
procedures is vastgelegd.
Een sluitend systeem van instrumenten en
procedures voor het volgen van de
ontwikkeling van de kinderen.
Leraren volgen de ontwikkeling van de
kinderen met methode of nietmethodetoetsen.
Resultaten van de toetsen worden te weinig
geanalyseerd.



Daarnaast zijn resultaten onvoldoende
leidend voor onderwijsproces.
Gerichte handelingsplannen van
zorgleerlingen ontbreken.
Voor enkele leerlingen zijn deze wel
aanwezig, maar is onvoldoende duidelijk
welke zorgactiviteiten er zijn uitgevoerd.





School heeft zicht op onderwijsbehoeften van
de kinderen en stemt het aanbod hier op af.
De wisselingen binnen de directie zorgen
voor de het te kort schieten op essentiële
onderdelen van de kwaliteitszorg.
Analyses van opbrengsten en beleid
ontbreken.
Zelfevaluatie van de school is van
onvoldoende kwaliteit.
Borging laat te wensen over.


Afspraken en procedures zijn vastgelegd,
maar er wordt niet altijd naar gewerkt.
Schriftelijke rapportage aan de ouders
ontbreekt.



De kwaliteit van het onderwijs vertoont
belangrijke tekortkomingen en is als zwak
beoordeeld. De school valt hierdoor onder
verscherpt toezicht.
September 2014 is onderwijskwaliteit
aantoonbaar voldoende.
Nieuwe inspectieonderzoek in derde kwartaal
2014.





Gesprek team / bestuur / inspectie.
Verbeterplan opgesteld en besproken met
bestuur en inspectie.
Verbeterplan uitvoeren
Tussentijds evalueren / bijstellen /
communiceren.
September 2014 onderwijs op orde!









Verbeterplan is een intensief traject voor het
team. Actief en intensief aan de slag met de
tekortkomingen.
Verbetertraject richt zich op:
1. Professionele cultuur en communicatie
(onder leiding van Martijn Smit HSA )
2. Planmatig opbrengst gericht werken
(onder leiding van Paula Heemskerk obd)
3. Beredeneerd aanbod groep 1 & 2
(met behulp van collegaschool)
4. Opbrengsten groep 7 en 8 (eigen aanpak)



Uitvoering, implementatie, borging en
bijschaving van de onderdelen zijn gericht
om de tekortkomingen op voldoende niveau
te brengen.
Aanpak resulteert in voldoende beoordeling
in september 2014.
Schooljaar 2014-2015 verdere aanpak om de
tekortkomingen verder op orde te brengen.

“Wij willen laten zien dat het onderwijs op
onze school niet zwak is. Het wordt een
zwaar jaar, maar uiteindelijk zullen wij staan
waar we willen staan”.






Transparant
Ouderavond
Handout dinsdag 12 november naar alle
ouders
Handout en inspectierapport 12 november op
de website
Minimaal 3 x dit schooljaar terugkoppeling
d.m.v. een nieuwsbrief
Ouderavond aan het einde van dit schooljaar
over de stand van zaken.






Situatie van de afgelopen paar jaar is mede
oorzaak voor de huidige tekortkomingen.
Echter dit is geen excuus.
Wij als school willen de zaken op orde krijgen
/ hebben.
Voor ons is belangrijk om met u als ouders te
samenwerken.
Vertrouwen van u in ons heeft een deuk
opgelopen, willen dit graag herstellen.
We hebben uw vertrouwen en steun nodig.
Kunnen wij op u rekenen?
Bedankt voor uw komst en uw inbreng.

similar documents