Financiering en verwijdering van radioactieve afvalstoffen bij

Report
Financiering en verwijdering van
radioactieve afvalstoffen bij
weesbrongevoelige inrichtingen
Financiering van weesbronnen
Beleidsovereenkomst voor
het beheer van
radioactieve materialen
en voorwerpen
aangetroffen in
installaties en sites
buiten de nucleaire
sector in sectoren die
weesbrongevoelig zijn.
(2007)
De vinder van de weesbron wordt niet meer
bestraft
“De vervuiler betaalt”
► Identificatie van de vervuiler
► Bron werkelijk weesbron ?
► Financiering door fonds van NIRAS ?
VERBINTENISSEN tussen:
Naleven richtlijnen
EXPLOITANT
Verzamelen informatie
over de gevonden bronnen en
geven van feedback + beslissing
weesbron
FANC
Financieringsmechansime
voor het beheer van
weesbronnen
NIRAS
Wat komt ten last van het fonds:
• Prestaties NIRAS
• Prestaties erkende deskundige
(Karakterisatie en verpakking)
• Transport, tijdelijke stockage, behandeling,
conditionering, stockage, finale berging
4
Wat komt niet ten last van het fonds:
• Prestaties FANC
• Prestaties uitbater
(uitbating van de
meetpoort, interventie, detectie en recuperatie van de bron)
• Gebeurtenissen als gevolg van niet of laattijdige
detectie (decontaminatie van installaties en terreinen en het beheer van
het radioactief afval)
5
Verwijdering van radioactieve afvalstoffen in de
niet-nucleaire sector
•
Dringende ophaling
•
Opslag voldoet niet aan de voorwaarden
•
Opslag voldoet aan de voorwaarden
6
DRINGENDE OPHALING
Wat?
Dringende ophaling = ophaling binnen de 24h
Wanneer?
- Dosistempo zodanig hoog dat opslag op site
niet toegelaten is,
- Geen vaste criteria – beoordeling door de
expert
7
DRINGENDE OPHALING
Hoe?
- Erkende deskundige brengt FANC onmiddellijk
op de hoogte
- FANC contacteert NIRAS en geeft de opdracht
tot onmiddelijk ophaling
- NIRAS organiseert de ophaling
- Formaliteiten (S/L formulier, eventueel
weesbroncertificaat) worden nadien geregeld
8
OPSLAG VOLDOET NIET AAN DE
VOORWAARDEN
Wanneer?
- Dosistempo aan buitenwand > 1µSv/u
(0,5µSV/u indien het permanent bezette
werkplaats betreft)
- Dosistempo binnen het lokaal > 100µSv/u
(gemeten ter hoogte van de borst)
9
OPSLAG VOLDOET NIET AAN DE
VOORWAARDEN
Hoe?
- Uitbater contacteert erkende deskundige
- Erkende deskundige komt binnen de week
langs voor karakterisatie en verpakking
- Erkende deskundige verstuurt S/L formulier
naar NIRAS
- NIRAS organiseert ophaling binnen de maand
10
OPSLAG VOLDOET AAN DE VOORWAARDEN
Wanneer?
- Jaarlijks, op basis van inventaris die voor 1
oktober overgemaakt werd aan het FANC
 INVENTARIS = OPHALINGSAANVRAAG
11
OPSLAG VOLDOET AAN DE VOORWAARDEN
Hoe?
- FANC verzamelt alle inventarissen en stuurt
deze door naar erkende instelling en NIRAS
- Erkende instelling maakt planning op voor
bezoek aan alle inrichtingen voor
karakterisatie en verpakking + informeert
uitbaters over tijdstip van bezoek
- Erkende instelling stuurt alle S/L formulieren
naar NIRAS
- NIRAS organiseert de ophaling
12

similar documents