Nieuwsbrief oktober 2014

Report
Nr. 4, oktober 2014
‘Ruimte om te leven met water’
PROJECT KOSTVERLORENSTRENG
en KLOOSTERZIELSTRENG
Samenwerken aan nieuw waterbeheer, inrichting
en onderhoud
Inleiding
Voor u ligt de vierde nieuwsbrief over het project
De graafwerkzaamheden aan deze oever zijn
Kostverlorenstreng en Kloosterzielstreng. In dit
onlangs uitgevoerd. Maar de verwerking van de
project combineert het waterschap de
grond over het naastgelegen perceel werd
verschillende opgaven die voortvloeien uit onder
gestaakt vanwege natte terreinomstandigheden.
meer de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW),
Wanneer het weer dit toelaat worden deze
Waterbeheer 21e eeuw (WB21) en de eigen
werkzaamheden afgerond.
uitgangspunten van het waterschap uit de visie
Beheer en onderhoud watergangen.
De bestaande stuwen aan de Klaas Kloosterweg
De maatregelen dragen bij aan verbetering van
zijn vispasseerbaar gemaakt. De vispassage in
de waterkwaliteit en zorgen voor optimalisering
het gemaal Kostverlorenzijl bij Zwartsluis is
van het onderhoudsysteem. Het project is
voorzien in 2015. Daarnaast is een oude brug
uitgevoerd in samenwerking met de Dienst
aan de Stadsweg vervangen door een nieuwe.
Landelijk Gebied (DLG).
Wat is er het afgelopen jaar uitgevoerd
De aanleg van natuurvriendelijke oevers zijn
begin dit jaar afgerond, met uitzondering van het
gedeelte langs het Conradkanaal tussen de
Stadswijk en Zwartsluis.
Het huidige profiel van de oever binnen de
eigendommen van waterschap is over een lengte
van ca. 4 km aangepast. Voor de aanpassing van
het profiel over een lengte van ca. 7 km zijn
stroken grond aangekocht. Voor een betere
bescherming van de oevers zijn kokosmatten
toegepast.
Peilverhoging Olde Maten en Veerslootslanden
Voor algemene informatie over het project
Deze peilverhoging is meegenomen bij de
Kostverlorenstreng en Kloosterzielstreng of over
herinrichting van de Olde maten en
kunt u contact opnemen met de projectleider van
Veerslootslanden. Dit betekent dat komend najaar
het waterschap: Wim Valk, telefoon 038-4557311, e-
de waterpeilen in beide gebieden omhoog gaan,
mail: [email protected]
zoals is vastgelegd in het peilbesluit
Oldematen/Veerslootlanden. Voor de Veerslootslanden is het streefpeil voor het hele jaar op
-1.00m NAP vastgesteld. Dit peil komt overeen
met het huidige zomerpeil. Voor de Olde Maten is
in het peilbesluit opgenomen dat het peil mag
variëren tussen -1.20 tot -0.60 m NAP.
Dit flexibele peil beweegt mee met de natuurlijke
omstandigheden. De waterstanden en
grondwaterstanden in en buiten het natuurgebied
worden intensief bemeten.
Vooroever met rijshout langs Conradskanaal
Afrastering
Het komt voor dat er een afrastering ontbreekt in
percelen langs watergangen die beweid worden
door vee. Wij maken u er op attent dat het
noodzakelijk is dat hier een deugdelijke
veekering is aangebracht.
Informatie
Heeft u vragen over het peilbeheer, neem dan
contact op met Arjan Soepenberg,
gebiedsbeheerder van het waterschap, telefoon
038-4556772, e-mail: [email protected]
Nieuwe brug langs de Stadsweg

similar documents