Uitspraak Rechtbank

Report
Duidelijk anders
BRZO dag 15 mei 2014
Marike Bakker
22
Verantwoordelijkheid en Daadkracht
• Bedrijven zelf zijn primair verantwoordelijk voor
veilige uitvoering van hun activiteiten
• Overheid dient daarop adequaat toezicht te
houden
33
Ketenverantwoordelijkheid
•
•
•
•
•
Brancheverenigingen VOTOB en Deltalinqs
Vakbonden en VNO-NCW
Certificeerders
Opdrachtgevers
Het Havenbedrijf Rotterdam
44
Uniforme Handhaving en Sanctionering
Geborgd moet worden dat Brzo-toezichthouders
hun handhavingsbeleid en sanctionering onderling
en met het Openbaar Ministerie afstemmen
55
Artikel 5 BRZO
1.
Degene die een inrichting drijft, treft alle maatregelen die nodig zijn om zware
ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te
beperken.
2.
Degene die een inrichting drijft, heeft in de inrichting een document voorhanden
waarin het door hem gevoerde beleid ter voorkoming van zware ongevallen,
rekening houdend met de aanwezigheid en de omvang van de risico's, is
vastgelegd. Dit document bevat de algemene doelstellingen en beginselen van het
beleid inzake de beheersing van de risico's van zware ongevallen. Degene die een
inrichting drijft, als bedoeld in artikel 8, mag het document opnemen in het
veiligheidsrapport.
3.
Ten einde het in het tweede lid bedoelde beleid te bepalen en uit te voeren, voert
degene die een inrichting drijft, een veiligheidsbeheerssysteem in. In het
veiligheidsbeheerssysteem komen de elementen, genoemd in bijlage II aan de
orde.
66
Tabel handhavingsmogelijkheden BRZO
77
88
99
10
10
11
11
12
12
13
13
Handhavingsbeleid
•
•
•
•
•
•
•
Landelijke Handhavingsstrategie (OM, IPO, VNG, UvW, IenM, ILT,
Inspectie SZW, Nationale Politie en OmgevingsdienstNL), nog in
consultatie
Landelijke Handhavingsstrategie BRZO 1999 (LAT RB, thans BRZO+)
januari 2014
Handhavingsbeleid BRZO 1999 en Arie (Inspectie SZW, directie MHC),
september 2013
Bijlage 2 bij Aanwijzing Handhaving Arbeidsomstandighedenwet Handhavingsbeleid ernstige en dodelijke ongevallen conform de
artikelen 9 en 32 Arbeidsomstandighedenwet en/of de artikel 307/308
Wetboek van strafrecht
Aanwijzing strafrechtelijk onderzoek bij zware ongevallen met
gevaarlijke stoffen
Beleidsregel boeteoplegging BRZO 1999
Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving
14
14
Maximum straffen
• Overtreding art. 5 BRZO jo. art. 8.40 Wm jo. art.
1a onder 1 WED: gevangenisstraf van 6 jaar,
taakstraf of geldboete van EUR 810.000
• Overtreding art. 5 BRZO jo. art. 6 Arbowet jo.
art. 1 onder 3 WED: gevangenisstraf van 2 jaar,
taakstraf of geldboete van EUR 81.000
15
15
Andere strafbare feiten
• Art. 32 Arbeidsomstandighedenwet
• Overtreding voorschriften omgevingsvergunning
(artikel 2.3 aanhef en onder a Wabo )
• Artikel 17.2 Wm: niet (tijdig) melden ongewoon
voorval
16
16
Andere strafrechtelijke sancties
Bijkomende straf van (voorwaardelijke) gehele of
gedeeltelijke stillegging van de onderneming voor
de duur van maximaal 1 jaar (art. 7 WED)
17
17
Hogere boetes
Odfjell
Eis OM: EUR 3 mio en voorwaardelijke stillegging voor
de duur van 1 jaar
Uitspraak Rechtbank: EUR 3 mio
Dow
Eis OM: EUR 5 mio
Uitspraak Rechtbank: EUR 1,8 mio
18
18
Wetsvoorstel 33 685
Verruiming mogelijkheden bestrijding financieeleconomische criminaliteit
Introductie flexibel boeteplafond:
maximaal 10% van de jaaromzet
19
19
Strafrechtelijke vervolging feitelijk leidinggevers
Bestuurder die:
• hoewel hij daartoe bevoegd en redelijkerwijs
gehouden is
• maatregelen ter voorkoming van de verboden
gedraging achterwege laat
• bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat de
verboden gedraging zich zal voordoen
• zodat hij die gedraging opzettelijk bevordert.

similar documents