Prezentacją ze spotkania. - Centrum Innowacji i Transferu

Report
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego
2014-2020
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
1
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
2007-2013 / 2014-2020 – podstawowe różnice
• Beneficjent: Uczelnia Wyższa (statystyka przyznanych dotacji ze środków 2007 2013 (RPO WM + P O KL);
• Porównanie aktów prawnych obu perspektyw; podstawowe różnice;
• Założenia 2014 – 2020;
• Harmonogram prac nad programem RPO WM 2014 -2020;
• Osie priorytetowe RPO WM;
• Warunkowość;
• Relacje priorytetów 2007 -2013 / 2014 – 2020
• System instytucjonalny w nowej perspektywie finansowej.
2
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Absorbcja środków RPO WM przez uczelnie wyższe w okresie programowania 2007 – 2013
Działani
e<Kod> Nazwa beneficjenta
1,1
Uniwersytet Warszawski
Tytuł projektu
Warszawa
Modernizacja i wyposażenie laboratoriów Wydziału Geologii Uniwersytetu
Warszawskiego do prowadzenia istotnych dla Mazowsza prac badawczo-rozwojowych w
zakresie geoinżynierii środowiska - ETAP I
3 835 839,99
3 260 463,99
Doposażenie Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Politechniki Radomskiej im. K.
Pułaskiego w aparaturę naukowo-dydaktyczną z zakresu bezpieczeństwa ruchu
drogowego oraz ochrony przed skażeniami motoryzacyjnymi środowiska
7 933 195,12
6 743 215,85
12 738 501,83
10 266 941,75
14 000 000,00
11 900 000,00
74 734 253,24
59 500 000,00
2 554 624,28
2 171 430,63
1 482 705,99
1 260 300,09
1 523 251,82
1 294 764,04
10 527 152,88
6 840 091,56
2 218 205,89
1 865 920,75
4 369 034,96
3 050 691,77
11 697 050,85
7 810 504,38
24 745 097,18
18 992 616,96
41 862 867,93
24 910 994,57
66 309 058,32
37 637 761,86
280 530 840,28
197 505 698,20
Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza
Pułaskiego w Radomiu
Radom
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
1.6
2.1
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza
Pułaskiego w Radomiu
Radom
Aparatura WCB ( Weterynaryjne Centrum Badawcze)
Stworzenie powiązań kooperacyjnych między sferą badawczą a przedsiębiorstwami w
celu poprawy konkurencyjności regionu i zwiększenia spójności gospodarczej i
społecznej.
Politechnika Warszawska
Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Zarządzania Innowacjami i
Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
7.2
Warszawa
Warszawa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Warszawa
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w
Warszawie
Warszawa
Klaster Innowacji w Agrobiznesie
Rozbudowa infrastruktury łączności elektronicznej i technologii komunikacyjnych
Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Warszawa
"Wdrożenie innowacyjnych systemów informatycznych Akademii Obrony Narodowej w
Warszawie jako element budowy społeczeństwa informacyjnego Mazowsza"
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Warszawa
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej, serwerowej i aplikacyjnej WUM
Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im.
Kazimierza Pułaskiego
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W
SOCHACZEWIE
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława
Dąbrowskiego.
Radom
Sochaczew
e-Politechnika - elektroniczna platforma komunikacji Politechniki Radomskiej ze
społecznością regionu
ROZBUDOWA KAMPUSU I MODERNIZACJA WYPOSAŻENIA IT WYŻSZEJ SZKOŁY
ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W SOCHACZEWIE
Modernizacja budynku Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej poprzez
przebudowę oraz dodanie nowych funkcjonalności
Warszawa
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Płock
Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach
Siedlce
Uniwersytet Warszawski
Warszawa
Poprawa jakości infrastruktury dydaktyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Płocku
Budowa budynku Wydziału Humanistycznego z Pracownią Rzeźby dla Uniwersytetu
Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach przy ul. Żytniej - II etap
Budowa budynku dydaktycznego dla potrzeb Wydziału Lingwistyki Stosowanej oraz
Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego w rejonie ulic Lipowej – Dobrej –
Wiślanej – Browarnej w Warszawie – Etap I
SUMA
3
Wartośći ogółem
SUM
Miejscowość
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Dofinansowanie SUM
Absorbcja środków PO KL przez uczelnie wyższe w okresie
programowania 2007 – 2013
Łącznie 84 projekty na kwotę dofinansowania 82,4 mln zł.
Projekty realizowane w Działaniach:
6.2/6.3/7.2/7.3/8.1.1/8.1.2/8.2.1/9.1.1/9.1.2/9.2/9.3/9.4
Nazwa beneficjenta
Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego
w Warszawie
Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego
w Warszawie
4
Działanie/
Poddziałanie
8.1.1
9.4
Tytuł projektu
Nowoczesne metody ochrony
zasobów genowych oraz
aplikacja technik
molekularnych w naukach
przyrodniczych - cykl szkoleń
Zarządzanie innowacyjnymi
rozwiązaniami w sektorach
polskiej gospodarki
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Wartość ogółem SUM
Wkład publiczny SUM
3 231 020,50
3 231 020,50
1 011 197,04
1 011 197,04
4 242 217,54
4 242 217,54
Porównanie aktów prawnych
2007-2013
2014-2020
- Rozporządzenie ogólne 1083/2006
- Draft rozporządzenia ogólnego uchylającego
1083/2006 (nowe rozporządzenie ogólne)
Rozporządzenia dla poszczególnych funduszy:
- 1080/2006 (EFRR)
- 1081/2006 (EFS)
- 1084/2006 (FS)
- 1198/2006 (EFR)
- 1698/2005 (EFRROW)
Rozporządzenia dla poszczególnych funduszy:
- uchylające 1080/2006
- uchylające 1081/2006
- uchylające 1084/2006
- rozporządzenie o Europejskim Funduszu
Morskim i Rybackim (EFMR)
- Rozporządzenie wykonawcze 1828/2006
- Akty delegowane i implementacyjne (ok.30)
- Ustawa o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (uzppr)
- Znowelizowana uzppr
- Ustawa o zasadach realizacji programów
operacyjnych polityki spójności w latach 20142020
5
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Systematyka dokumentów programowych na poziomie państwa
członkowskiego - porównanie
2007-2013
2014-2020
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
Umowa Partnerstwa
Programy operacyjne
Programy Operacyjne
Opis Systemu Zarządzania i Kontroli
Opis Systemu Zarządzania i Kontroli
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych
6
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
NSRO a umowa partnerstwa
Umowa partnerstwa:
7
-
mocno akcentowane zintegrowane podejście mające na celu zaspokojenie
szczególnych potrzeb obszarów geograficznych,
-
mocno akcentowana warunkowość i związane z nią ryzyka, ex-ante
conditionalities,
-
większy nacisk na zagadnienia związane ze zmniejszaniem obciążeń
administracyjnych dla beneficjentów (opis planowanych działań i
odpowiadających im celów w programach dla zmniejszenia obciążeń
administracyjnych beneficjentów),
-
wyróżnienie kwestii dotyczących oceny istniejących systemów elektronicznej
wymiany danych oraz planowanych działań, dzięki którym wszelka wymiana
informacji między beneficjentami a organami odpowiedzialnymi za zarządzanie
programami operacyjnymi i ich kontrolę odbywałaby się wyłącznie w drodze
elektronicznej wymiany danych,
-
wprowadzono zapisy precyzujące sposób zmiany umowy partnerstwa
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
2007-2013 / 2014-2020 – podstawowe różnice
• programowe uwarunkowania wdrażania
• warunkowość,
• ringfencing/koncentracja tematyczna,
• system instytucjonalny,
• desygnacja,
• instrumenty zintegrowane
• pojęcie państwa członkowskiego
• annual clearance,
• audyt,
• e-cohesion.
8
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
UMOWA PATNERSTWA
Rada Ministrów przyjęła w dniu 15 stycznia 2013 r. Założenia Umowy Partnerstwa, które między innymi dotyczą:
- liczby i zakresu programów operacyjnych, ram instytucjonalnych systemu wdrażania;
- kluczowych celów i kierunków interwencji finansowanych ze środków unijnych;
- sposobu podziału interwencji pomiędzy programy krajowe i regionalne;
- koncentracji tematycznej, stopnia uzupełniania się interwencji finansowanych z PS;
- WPR i WPRyb oraz metod zastosowania podejścia terytorialnego w programowaniu i wdrażaniu polityki spójności terytorialnego.
Główne wnioski z analizy Założeń dotyczące Mazowsza:
Alokacja: 1,920 euro (z kopertami krajowymi: ok. 3 mld euro*)
•ogromne dysproporcje w województwie istotną barierą rozwojową;
•zmiana w zakresie interwencji i poziomie dofinansowania
Rekomenduje się utworzenie dwufunduszowego programu dla województwa mazowieckiego (EFRR, EFS) – klasyfikowanego w
ramach kategorii „lepiej rozwinięte”:
•wyodrębniona pula środków dla Mazowsza: pozostałe 15 województw z limitami koncentracji (tzw. ring-fencingi), wyższym
poziomem dofinansowania;
•Alokacja dla woj. mazowieckiego będzie dzielona pomiędzy poziom regionalny i krajowy.
9
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Założenia RPO WM 2014-2020
Komisja Europejska wskazała cele i typy operacji jakie
w przyszłym okresie programowania będą wspierane
w ramach EFRR i EFS
Projekt SRWM określiła najważniejsze wyzwania, problemy
i kierunki rozwoju województwa mazowieckiego
Założenia RPO WM 2014-2020 (głównie na podstawie SRWM)
wskazuje które cele i wyzwania wskazane przez KE są celami
i wyzwaniami województwa mazowieckiego
10
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ZAŁOŻENIA RPO WM 2014-2020
W wyniku podjętej interwencji, do 2020 roku powinno nastąpić wzmocnienie powiązań
funkcjonalnych między OMW, a ośrodkami subregionalnymi i lokalnymi Mazowsza.
co pozwoli na rozprzestrzenianie procesów rozwojowych na obszary słabiej rozwijające się,
ułatwiając budowanie potencjału do absorpcji rozwiązań zewnętrznych i kreowania
własnych innowacji na obszarach słabiej rozwiniętych województwa mazowieckiego.
Bardzo istotne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu równowagi między wspieraniem
OMW, jako obszaru generującego wzrost, a zapobieganiem procesom marginalizacji
pozostałych obszarów Mazowsza.
W wyniku analiz przeprowadzonych w SRWM 2030, wyodrębniono OMW jako Obszar
Strategicznej Interwencji, stanowiący biegun wzrostu, czyli teren generujący wzrost
społeczno-gospodarczy lub posiadający potencjał, aby na taki wzrost wpłynąć.
11
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Założenia RPO WM 2014-2020
•
RPO WM na lata 2014-2020 jest finansowany z dwóch funduszy europejskich (jednofunduszowość
osi priorytetowych z możliwością finansowania krzyżowego do 10% wartości osi priorytetowych).
•
Finansowanie zostanie określone w toku negocjacji między Zarządem Województwa
Mazowieckiego, a Ministrem Rozwoju Regionalnego. Negocjacje w obszarze finansowym będą
uwzględniały zasady koncentracji tematycznej i przestrzegania minimalnych limitów alokacji na
wybrane
cele
tematyczne,
w
przypadku
EFRR
oraz
priorytety
inwestycyjne
w przypadku EFS.
•
Mazowsze zostało zaklasyfikowane jako region lepiej rozwinięty, co oznacza, że poziom
współfinansowania ze środków unijnych będzie wynosił 80%.
•
Minimalny poziom wsparcia (safety nets): 60% orientacyjnego przeciętnego przydziału środków w
ramach alokacji na lata 2007-2013.
•
Mazowsze pierwszym polskim regionem, który otrzyma środki z celu Konkurencyjność: możliwość
maksymalnego wykorzystania mechanizmu elastyczności - dodatkowa pula 3% środków
pochodzących z alokacji dla pozostałych 15 regionów.
12
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Założenia RPO WM 2014-2020
Koncentracja tematyczna
Reforma polityk UE 2014-2020 kładzie nacisk na logikę programowania gwarantującą efektywne
i skuteczne osiąganie rezultatów oraz koncentrację środków na wskazanych celach tematycznych.
Zgodnie z limitami dla alokacji na poszczególne cele tematyczne określono, że na cele tematyczne
1-4 powinno być alokowane minimum 60% środków w ramach alokacji EFRR, przy czym:
minimum 20% środków powinno być alokowane na cel 4;
minimum 40% środków alokacji powinno być przeznaczone na EFS;
minimum 70% alokacji EFS musi zostać przeznaczone na maksymalnie 4 priorytety inwestycyjne;
minimum 20% alokacji EFS powinno zostać przeznaczone na cel tematyczny 9.
•
•
•
•
Płatności a rzecz beneficjentów: utrzymane zostanie rozwiązanie z obecnej perspektywy z BGK
jako płatnikiem wypłacającym beneficjentom środki UE.
System oceny i wyboru projektów: tryb konkurencyjny (konkursowy), niekonkurencyjny
(strategiczny i instytucjonalny).
13
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Założenia RPO WM 2014-2020
•
•
Zintegrowane Podejście Terytorialne
W aktualizowanej SRRWM do roku 2030 wyodrębniono dwa typy OSI:
tzw. bieguny wzrostu, czyli tereny generujące wzrost społeczno-gospodarczy lub posiadające
potencjał, aby na taki wzrost wpłynąć. Do biegunów wzrostu należy zaliczyć Obszar Metropolitalny
Warszawy oraz Bipole Łódź-Warszawa.
problemowe, czyli tereny na których występuje nadmierne kumulowanie się negatywnych zjawisk
społeczno-gospodarczych. Interwencje podejmowane na tym obszarze będą skierowane na
przeciwdziałanie marginalizacji tych obszarów oraz rozwijanie ich zdolności do absorpcji impulsów
docierających z biegunów wzrostu. W wyniku przeprowadzonych analiz wyznaczono trzy
problemowe obszary strategicznej interwencji:



ostrołęcko-siedlecki;
płocko-ciechanowski;
radomski.
Zgodnie z Zasadami funkcjonowania kontraktu terytorialnego w latach 2014-2020,
w przypadkach, gdy w ramach ustaleń kontraktu terytorialnego będzie dochodziło do powierzania
części funkcji związanych z realizacją wybranych instrumentów wsparcia ZIT,
zinstytucjonalizowanym formom partnerstwa, reprezentującym stolicę województwa
i obszary funkcjonalne, będą one włączane w odpowiednią część procesu opracowania
i negocjacji kontraktów.
14
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ZIT dla Obszaru Metropolitarnego Warszawy –
ramy finansowe
Zintegrowane Podejście Terytorialne
ZIT dla obszaru funkcjonalnego Miasta Stołecznego Warszawy został zaprojektowany jako istotny instrumentem
realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 20303. Inteligentne Mazowsze
W ramach RPO WM 2014-2020 ZIT został zaprogramowany poprzez wyodrębnienie działań/ poddziałań
dedykowanych ZIT w ramach poszczególnych osiach priorytetowych. Działania/ poddziałania dedykowane
realizacji ZIT znajdują się zarówno w osiach priorytetowych dot. działań finansowanych z EFRR, jak i z EFS.
•
•
Porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego (Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020)
i organem reprezentującym ZIT obszaru funkcjonalnego Miasta Stołecznego Warszawy będzie stanowiło
podstawę przekazania następujących kompetencji Instytucji Zarządzającej do ZIT:
preselekcja projektów strategicznych;
przygotowanie projektów ram konkursów.
Projekty strategiczne wstępnie wybrane w ramach ZIT do sfinansowania ze środków RPO WM 2014-2020,
zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez IZ/IP, a następnie ostateczne zatwierdzenie
i przyjęcie projektów do realizacji. W przypadku ram konkursów projekt opracowany przez ZIT będzie
akceptowane przez IZ/IP. Zakres przekazanych kompetencji pozwoli na zapewnienie spójnych mechanizmów
koordynacji w ramach RPO WM 2014-2020.
15
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ZIT dla Obszaru Metropolitarnego Warszawy –
ramy finansowe
•
•
•
•
•
•
•
Zintegrowane Podejście Terytorialne
Podstawą działania ZIT jest Program działań ZIT, zawierający szczegółowe obszary tematyczne
i zagadnienia objęte ZIT, w tym m.in.:
podstawę prawną Programu działań ZIT;
diagnozę;
obszary wsparcia;
cele rozwojowe ZIT;
listę przedsięwzięć w ramach ZIT;
plan finansowy;
raport z przygotowania Programu działań ZIT.
Finansowanie inwestycji przewidzianych do realizacji zostanie zapewnione zgodnie z Założeniami
Umowy Partnerstwa z puli środków rezerwy programowej. Podział środków pomiędzy regionalne
programu operacyjne zostanie dokonany przez MRR.
16
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Regionalne Instrumenty Terytorialne
RIT: Kolejny mechanizm realizacji podejścia terytorialnego
Regionalny Instrument Terytorialny jest mechanizmem realizującym podejście terytorialne
w oparciu o projekty strategiczne zidentyfikowane subregionalnie. Wskazani przez Instytucje
Zarządzająca liderzy, tj. jednostki samorządu terytorialnego 5 miast regionalnych (Płock,
Ciechanów, Ostrołęka, Siedlce, Radom) zostali zobowiązani do opracowania Programu działań RIT.
Zgodnie z przyjętym założeniem powstanie 5 Regionalnych Instrumentów Terytorialnych.
Warunkiem wstępnym przystąpienia do mechanizmu jest przystąpienie do partnerstwa min. 50 %
jst danego subregionu pokrywających min. 50 % liczby ludności.
•
•
•
•
•
17
Podstawą funkcjonowania RIT jest Program działań RIT uwzględniający:
opis nawiązania partnerstwa na danym obszarze;
diagnozę obszaru, identyfikacje potencjałów i problemów rozwojowych;
inwestycję wiodącą, w której skład może wchodzić kilka przedsięwzięć;
inwestycje uzupełniające nie powiązane tematycznie z inwestycją wiodącą;
plan finansowy.
Instrument RIT jest alternatywą dla realizacji projektów wyłanianych w formule konkursowej.
Decyzja o realizacji inwestycji w ramach RIT wiąże się z ograniczeniem dostępu do konkursów w
danym obszarze.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
WARUNKOWOŚĆ EX-ANTE
W przyszłym okresie programowania korzystanie ze środków unijnych w ramach funduszy
Wspólnych Ram Strategicznych (EFRR, EFS, FS, EFRROW i EFMR) będzie uzależnione
od spełnienia przez państwa członkowskie lub regiony odpowiednich warunków ex-ante.
•
•
•
18
WARUNKOWOŚĆ EX-ANTE - WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI;
WARUNKOWOŚĆ EX-ANTE - TRANSPORT;
WARUNKOWOŚĆ EX-ANTE - REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI:
W ramach celu tematycznego 1 Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego
i innowacji oraz celu tematycznego 2 Zwiększenie stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych, jako warunek wstępny zatwierdzenia programu operacyjnego na
poziomie regionalnym wskazano posiadanie aktualnej regionalnej strategii innowacji, w której
znajdą się następujące zapisy:
- w obszarze inteligentnej specjalizacji,
- w obszarze rozwoju cyfrowego,
Proces wyboru inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego jest realnie dopasowany
do zdolności, możliwości i potrzeb regionu.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
WARUNKOWOŚĆ EX- ANTE
/Regionalna Strategia Innowacji/
Prace nad tworzeniem inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego
przebiegają zgodnie ze wskazówkami Komisji Europejskiej;
W procesie dochodzenia do inteligentnej specjalizacji uwzględnione zostanły
Kluczowe Technologie Wspomagające, klastry i inicjatywy klastrowe, założenia
Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz współpraca podmiotów zaangażowanych w
realizację strategii.
Przyjęcie ostatecznej wersji strategii planowo nastąpi przed zatwierdzeniem
Programu przez KE, czyli w czerwcu 2013 roku.
Wszystkie działania oparte są na zasadzie współtworzenia oraz bazują na licznych
konsultacjach z ekspertami zewnętrznymi, środowiskiem naukowym i
przedstawicielami biznesu.
19
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
WARUNKOWOŚĆ EX- ANTE
/Regionalna Strategia Innowacji/
Jak zdefiniować inteligentną specjalizację dla regionu?
Próba całościowego spojrzenia na zagadnienie specjalizacji w zakresie nauki, technologii
i gospodarki oraz ścisłe powiązanie działalności badawczo-rozwojowej, rozwoju kapitału
ludzkiego i specyfiki gospodarczej regionu:
•
•
•
•
20
brak wyraźnej dominacji określonych branż przemysłu w regionie;
nadwyżka usług w porównaniu ze średnią wartością dla całego kraju;
wysoka aktywność innowacyjna sektora usług w porównaniu z innymi województwami;
największy i najbardziej wszechstronny potencjał naukowy.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
WYNIKI ANALIZ ORAZ KOSULTACJI ROBOCZYCH
Obszary gospodarcze (o profilu przemysłowym)
• Sektor rolno-spożywczy
• Chemia
• Medycyna
• Sektor elektromaszynowy
• Energetyka
Technologie wiodące
• Biotechnologia
• ICT
• Nanotechnologie
• Elektronika i fotonika
Procesy usługowe
• Usługi B2B
• Usługi B+R
21
.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
WYNIKI ANALIZ ORAZ KOSULTACJI ROBOCZYCH
Określenie inteligentnej specjalizacji dla Mazowsza nastąpiło w oparciu o zidentyfikowanie
łańcuchów powiązań i sprzężeń zwrotnych między poszczególnymi obszarami
gospodarczymi, technologiami wiodącymi, obszarami gospodarczymi, a technologiami
wiodącymi:
Usługi B+R
Usługi B2B
genetyka
ochrona
roślin
Sektor rolnospożywczy
żywność
ekologiczna
dietetyka
przetwórstwo
odpady
22
energetyka
opakowania
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Model przygotowywania RPO WM 2014-2020
Podkomitet Monitorujący
POKL
Zarząd Województwa
Mazowieckiego
Komitet Monitorujący
RPO WM
Zespół ds. Aktualizacji
Strategii
23
Podzespół 4
Podzespół 3
Podzespół 2
Podzespół 1
Zespół redakcyjno- programowy
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Harmonogram
Czerwiec • Przekazanie do MRR, RPO WM 2014-2020 celem zaopiniowania
2013
Sierpień
2013
• Przekazanie projektu RPO WM 2014-2020 do KE
• Konsultacje społeczne RPO WM 2014-2020
Październ
2013
Grudzień
2013
24
• Zakończenie prac nad RPO WM 14-20
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Dokument RPO WM
OŚ PRIORYTETOWA I - Wsparcie przedsiębiorczości na Mazowszu opartej na wiedzy
i innowacji
Fundusz: EFRR
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1.
Wzrost wykorzystania innowacyjnej działalności badawczej i rozwojowej w przedsiębiorczości
2.
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności mazowieckich MŚP
3.
Wzmocnienie współpracy gospodarki i nauki
4.
Wzmocnienie kapitału ludzkiego sfery B+R+I
Zestawienie głównych grup beneficjentów:
jednostki naukowe, ośrodki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe i ich spółki , parki technologiczne,
centra transferów technologii, przedsiębiorcy, organizacje pracodawców, jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, samorząd województwa, organizacje pozarządowe, klastry,
instytucje otoczenia biznesu.
25
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
OŚ PRIORYTETOWA II - Wzrost e-potencjału Mazowsza
Fundusz: EFRR
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Rozwój e - technologii w przedsiębiorstwach, w tym w szczególności zwiększenie dostępności i jakości e usług publicznych dla Obywateli.
Zestawienie głównych grup beneficjentów:
•
•
•
•
•
26
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
Podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia - posiadające kontrakt z NFZ;
Spółki, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
PRIORYTET III – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach
Fundusz: EFRR
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Zwiększenie udziału niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii.
2. Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2.
3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym zmniejszenie uciążliwości transportu w mieście
Zestawienie głównych grup beneficjentów:
•
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
•
Przedsiębiorstwa;
•
Przedsiębiorstwa energetyczne;
•
Instytucje kultury;
•
Szkoły wyższe;
•
Organy administracji rządowej;
•
Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y;
•
Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
•
Organizacje pozarządowe.
27
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
OŚ PRIORYTETOWA IV- Środowisko, zmiany klimatyczne i efektywne korzystanie z
zasobów
Fundusz: EFRR
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Zapobieganie katastrofom naturalnym i minimalizowanie ich skutków,
2. Zmniejszenie ilości składowanych odpadów na Mazowszu,
3. Zmniejszenie dysproporcji w dostępie do usług komunalnych w zakresie gospodarki - wodno ściekowej,
4. Poprawa systemów zarządzania i monitoringu środowiska oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
5. Ochrona promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego,
6. Rewitalizacja i rekultywacja zdegradowanej przestrzeni miejskiej oraz poprawa stanu środowiska miejskiego,
7. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.
Zestawienie głównych grup beneficjentów:
•
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
•
Organy administracji rządowej.
•
Ochotnicze Straże Pożarne,
•
Podmioty lecznicze – posiadające kontrakt z NFZ,
•
Instytucje kultury,
•
Przedsiębiorcy, w tym sektora turystyki,
•
Szkoły wyższe,
•
Organizacje pozarządowe, Kościoły i związki wyznaniowe,
•
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
•
Spółki wodne i ich związki.
28
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
OŚ PRIORYTETOWA V – Rozwój regionalnego systemu transportowego
Fundusz: EFRR
CEL SZCZEGÓŁOWY:
1. Poprawa spójności regionalnej sieci drogowej z siecią TEN-T oraz zwiększenie dostępności wewnętrznej i
zewnętrznej.
2. Inwestycje w zakresie drogowej infrastruktury uzupełniającej główne sieci transportowe, w tym TEN-T oraz
drogowej infrastruktury obwodnic i obejść ośrodków miejskich:
3. Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych stanowiących uzupełnienie głównych
korytarzy transportowych sieci TEN-T;
4. Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych nie łączących się z siecią TEN-T, zgodnie
z kontraktem terytorialnym (w tym obwodnice w ciągach tych dróg).
Zestawienie głównych grup beneficjentów:
•
•
29
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
OŚ PRIORYTETOWA VI - Rozwój rynku pracy
Fundusz: EFS
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Zwiększenie aktywności zawodowej osób z grup defaworyzowanych pozostających bez zatrudnienia na
mazowieckim rynku pracy.
2. Wzmocnienie inicjatyw lokalnych na regionalnym rynku pracy.
3. Zwiększenie roli MŚP w kreowaniu nowych miejsc pracy na regionalnym rynku pracy.
4. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
Zestawienie głównych grup beneficjentów:
•
Publiczne Służby Zatrudnienia;
•
Instytucje szkoleniowe;
•
Organizacje pracodawców i pracodawcy;
•
Licencjonowane agencje pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego;
•
Podmioty zagraniczne z krajów Unii Europejskiej statutowo zajmujące się zagadnieniami rynku pracy;
•
Organizacje pozarządowe;
•
Instytucje samorządu lokalnego; Partnerzy społeczni; Lokalne Grupy Działania
•
Grupy producenckie; Lokalne zrzeszenia pracodawców;
•
Instytucje finansowe i konsultingowe;
•
WKDS i jej terenowe przedstawicielstwa;
•
Ochotnicze Hufce Pracy
30
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
OŚ PRIORYTETOWA VII - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Fundusz: EFS
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Zwiększenie zatrudnienia i zmniejszenie skali wykluczenia przez aktywizowanie społeczności lokalnych i osób
wykluczonych.
2. Zwiększenie zatrudnienia i przyspieszenie włączenia społecznego przez rozwój usług społecznych.
3. Zapobieganie wzrostowi liczby zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem przez działania prewencyjne.
4. Zwiększenie udziału podmiotów ekonomii społecznej w realizacji zadań pomocy społecznej i aktywizacji
zawodowej.
Zestawienie głównych grup beneficjentów:
•
jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;
•
podmioty, w których większość udziałów/akcji mają jst/ich związki i stowarzyszenia;
•
publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy;
•
instytucje pomocy i integracji społecznej;
•
organizacje pozarządowe i inne podmioty ekonomii społecznej;
•
podmioty wspierające ekonomię społeczną; partnerstwa (wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne);
•
szkoły wyższe;
•
podmioty świadczące usługi zdrowotne;
•
partnerstwa (wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne);
•
podmioty wykonujące działalność leczniczą w ramach kontraktu z NFZ;
•
podmioty zagraniczne realizujące zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej, integracji zawodowej, ochrony
zdrowia, rehabilitacji, w tym przedsiębiorstwa społeczne.
31
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
OŚ PRIORYTETOWA VIII – Edukacja dla rozwoju regionu
Fundusz: EFS
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poprawa jakości edukacji przedszkolnej i kształcenia ogólnego.
2. Poprawa jakości kształcenia zawodowego młodzieży.
3. Twórcza edukacja i innowacyjność.
4. Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym.
Zestawienie głównych grup beneficjentów:
•
wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);
•
(ewentualnie w partnerstwie z placówkami kształcenia ustawicznego, placówkami kształcenia
praktycznego, ośrodkami dokształcania i doskonalenia zawodowego, organami prowadzącymi szkoły
zawodowe; jst).
32
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
OŚ PRIORYTETOWA IX – Pomoc Techniczna
Fundusz: EFS/ EFRR
CELE SZCZEGÓŁÓWE:
1. Zapewnienie i utrzymanie wysokiej jakości kadr zarządzających realizacją RPO WM 2014-2020.
2. Zapewnienie sprawnego systemu wyboru, oceny realizowanych projektów.
3. Zagwarantowanie zgodności wdrażanych projektów z regulacjami i polityką Wspólnoty.
4. Wprowadzenie i realizacja odpowiednich procedur zarządzania i kontroli, zgodnych ze standardami Komisji
Europejskiej.
5. Zapewnienie ciągłości programowania.
6. Zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji procesów monitorowania i ewaluacji.
7. Zapewnienie prawidłowej i skutecznej komunikacji i informacji o Programie.
8. Podnoszenie kompetencji beneficjentów.
Zestawienie głównych grup beneficjentów:
•
instytucja zarządzająca RPO WM 2014-2020;
•
instytucje pośredniczące;
•
inne podmioty, które zostaną delegowane do wykonywania czynności związanych z programowaniem i
wdrażaniem RPO WM 2014-2020, w zakresie tych czynności (jeśli znajdzie zastosowanie) - MJWPU, WUP ?
33
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Relacja programów RPO WM 2007 -2013 do 2014 – 2020
PO
2007-2013
RPO WM 2007-2013
1.1.Wzmocnienie sektora badawczorozwojowego
1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych
o znaczeniu regionalnym
2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu
informacyjnemu
Alokacja (euro)
RPO 20142020
Uzasadnienie i uwagi
20072013
Ograniczenie zakupu infrastruktury
Oś I (EFRR)
Wspieranie działań, projektów -realizowanych przez
klastry, a nie projektów, których celem jest stworzenie
klastra. Z punktu widzenia RIS: potrzeba zaakcentowania
tworzenia powiązań międzybranżowych, wyzwalających
efekt synergii ("łańcuchy wartości").
20 367
647,00
Oś I (EFRR)
Oś II (EFRR)
Kontynuacja działań w obszarze: informatyzacji instytucji
publicznych, w tym wdrażanie elektronicznego obiegu
dokumentów. Natomiast projekty dotyczące budowy
sieci szerokopasmowych (ze względu na zapisy linii
demarkacyjnej) będą realizowane na poziomie kraju.
179 287
W związku z tym w przyszłej perspektywie nie są
391,00
planowane na poziomie regionalnym projekty związane z
budową PIAP oraz hot-spotów.
Oś VII –
w obszarach o ograniczonym dostępie do usług
i w ograniczonym zakresie
7.2 Infrastruktura służąca edukacji
34
82 101
869,00
OŚ VII ( EFS)
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
83 142
338,00
20142020
Relacja programów RPO WM 2007 -2013 do 2014 – 2020
PO KL
PO
2007-2013
Alokacja (euro)
Uzasadnienie i uwagi
2007-2013
6.2 Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i
samozatrudnienia
Oś VI (EFS)
W osi VI zaplanowano działania dotyczące tylko samozatrudniania osób
pozostających bez zatrudnienia. Pośrednio w tej osi zaplanowano wspieranie
sektora MŚP (i dużych firm jeśli pozwolą na to ograniczenia RPI) o ile
wsparcie to będzie dotyczyło zatrudnienia osób defaworyzowanych na rynku 65 499
pracy, pozostających bez zatrudnienia. Wspieranie i promocja 842,00
przedsiębiorczości dla osób zatrudnionych zostanie w ramach 20 % alokacji
uwzględniona w dodatkowym celu szczegółowym w osi VI, o ile działania
takie nie będą realizowane na szczeblu krajowym.
6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz
podnoszenia poziomu aktywnośi
zawodowej na obszarach
wiejskich
Oś VI (EFS)
Planowane wsparcie w osi VI rozszerzono o działania na obszarach miejsko- 1 617
wiejskich i miejskich.
174,00
8.1.1 Wspieranie rozwoju
kwalifikacji zawodowych i
doradztwo dla przedsiębiorstw projekty konkursów
8.1.2 Wsparcie procesów
adaptacyjnych i
modernizacyjnych - projekty
konkursowe
35
RPO 20142020
Oś VI (EFS)
Oś VI (EFS)
W ramach 20% alokacji planuje się działania w zakresie podnoszenia
kwalifikacji na kursach specjalistycznych pracowników przedsiębiorstw
sektora MŚP (dużych o ile pozwolą na to ograniczenia RPI). Realizacja
przedmiotowego wsparcia może przebiegać na warunkach wynikających
z krajowego Systemu zapewnienia jakości usług rozwojowych (docelowo
działania te zostanie przeniesione do osi VIII). Wskazane działania powinny
zostać zaplanowane w ramach osi VI, tematycznie związanej z rynkiem pracy
(pracownika /pracodawcy) oraz zawierającej pośrednio wsparcie dla MSP.
W ramach 20% alokacji planuje się działania w zakresie wprowadzenie do osi
Vi dodatkowego celu sczegółowego, przewidującego udzielenie wsparcia dla
pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie
pracodawcy i przedsiębiorstw, które na skutek zmiany gospodarczej znalazły
się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
118 241
501,00
41 702
210,00
20142020
Relacja programów RPO WM 2007 -2013 do 2014 – 2020
Alokacja (euro)
PO
2007-2013
9.1.1 Zmniejszanie nierówności w
stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej
PO KL
9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości
usług edukacyjnych
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego
Oś VIII (EFS)
Oś VIII (EFS)
Oś VIII (EFS)
9.3/9.6 Upowszechnienie uczenia się
dorosłych
Oś VIII (EFS)
9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry
systemu oświaty
Oś VIII (EFS)
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich
36
RPO 2014-2020
Uzasadnienie i uwagi
Preferowane wsparcie dzieci 3-4 l. nie uczestniczących w edukacji
przedszkolnej z braku miejsc w placówkach/braku placówek
Edukacja na poziomie podstawowym - preferowane wsparcie dzieci i szkół
z obszarów wiejskich (proponowane dodanie obszarów miejsko-wiejskich
i miast do 25 tys.mieszkańców); edukacja na poziomie gimnazjalnym preferowane wsparcie uczniów zdolnych i szkół o najniższych wynikach z
egzaminów zewnętrznych; licea ogólnokształcące - wsparcie uczniów
zdolnych
Planuje się wsparcie ukierunkowane na dostosowanie oferty szkół
prowadzących kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy, nabywanie
kompetencji kluczowych i społecznych przez uczniów, oraz wsparcie
infrastruktury(wyposażenia) do praktycznej nauki zawodu.
20072013
39 038
194,00
85 255
388,00
65 866
606,00
(9.3)13
363
637+(9.6
Przedsięwzięcia (kursy, szkolenia edukacja) dostosowujące osoby dorosłe ) 8 041
poprzez podniesienie umiejętności/kwalifikacji do wymagań rynku pracy.
736
Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli (planuje się realizację
kursów, szkoleń, studiów podyplomowych adresowanych do nauczycieli,
15 873
w tym w szczególności nauczycieli kształcenia zawodowego, nauczycieli ze
784,00
szkół na obszarach wiejskich, nauczycieli do pracy z uczniami zdolnymi,
nauczycieli osób dorosłych).
Nie planuje się wsparcia w tym zakresie.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
14 358
883,00
20142020
System instytucjonalny
Poziom zarządzania - Instytucja zarządzająca
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO i FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Instytucja Certyfikująca
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO i FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Instytucja pośrednicząca
/ pośrednicząca II stopnia (wdrażająca)
MJWPU???+ WUP???
Na podstawie właściwego upoważnienia ustawowego instytucja zarządzająca może w drodze porozumienia, powierzyć
instytucji pośredniczącej część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego. Funkcje IP dla RPO WM oraz ich
szczegółowe zadania i odpowiedzialności będą określone przez Zarząd Województwa.
Instytucja desygnująca (akredytująca)
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Instytucja audytowa
GENERALNY INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ
MINISTERSTWO FINANSÓW
DEPARTAMENT OCHRONY INTERESÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
37
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
System informatyczny
System centralny: za jego budowę odpowiada minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego służy w
szczególności do wspierania procesów związanych z:
- obsługą cyklu życia projektu, w tym obsługą wniosku o płatność – od momentu podpisania umowy o
dofinansowanie albo wydania decyzji o dofinansowaniu – w odniesieniu do programów operacyjnych
realizowanych na poziomie krajowym,
- ewidencjonowaniem danych dotyczących programów operacyjnych,
- obsługą procesów związanych z certyfikacją wydatków.
Warunki uwierzytelniania
uwierzytelnianie użytkownika systemu informatycznego następuje przez wykorzystanie technologii, o której
mowa w art. 20a ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
• System centralny zapewnia pełną komunikację między drogą elektroniczną beneficjentem, a właściwą instytucją.
• System obsługuje całościowo procesy od momentu podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy beneficjentem,
a właściwą instytucją udzielającą wsparcia (w zakresie wniosków o dofinansowanie i procesu oceny projektów
gromadzi jedynie minimalny zakres informacji, tak jak to ma miejsce w systemie dla perspektywy 2007-2013).
•
W odniesieniu do przyszłych RPO decyzja o budowie własnego systemu IT względnie pełnego wykorzystania
systemu centralnego będzie należeć do właściwej IZ. W przypadku podjęcia decyzji o budowie własnego systemu,
zasilania systemu centralnego tzw. minimalnym zakresem danych za pośrednictwem tzw. web-serwisów
38
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Mariusz Frankowski
Dyrektor
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
www.mazowia.eu
39
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

similar documents